Pressmeddelanden

Varannan CIO är inte involverad i företagets digitala strategi

2018 Global CIO Survey

Publicerad: 2018-08-20

Den digitala strategin blir allt viktigare i ett företags övergripande strategiarbete. Trots detta uppger nästan varannan CIO att de varken är involverade i att utforma eller genomföra den digitala strategin i sin organisation, visar Deloittes rapport Global CIO Survey 2018. Endast en fjärdedel av företagen uppger att de överhuvudtaget har en digital strategi.

Rapporten visar en tydlig skillnad på organisationer som har kommit långt med sin digitalisering och de som ligger steget efter. Gemensamt för de framgångsrika organisationerna är att CIO samarbetar med hela verksamheten samt är delaktig i att utforma och verkställa verksamhetens övergripande digitala strategi. I dessa organisationer har CIO ofta en starkare relation med sälj- och kundfokuserade delar av verksamheten.

– Idag genomsyrar teknologi och den digitala agendan ofta hela verksamheten. CIO har en viktig roll i att lära känna verksamheten och öka det vertikala samarbetet, inte minst med ledningsgrupperna. Dels för att kunna föra relevanta strategiska diskussioner kring digitalisering och innovation, men även se till att rätt prioriteringar och beslut tas kring digitalisering, som ofta har en teknologisk aspekt och påverkan, säger Kim Hallenheim, partner på Deloitte.

Deloittes CIO Survey undersöker hur CIO långsiktigt skapar värde i sina organisationer och hur rollen kan skifta från operativt fokus till att leda och driva verksamhetsförändring genom digitalisering. En jämförelse med tidigare års undersökningar visar att CIO-rollen i stort står oförändrad. Över hälften av tillfrågade CIO:er är fortfarande inriktade på operationella frågor snarare än att leda organisationen genom digitalisering och transformation.

– Framgångsrika företag kommer behöva reagera snabbare på omvärldens förändringar genom att anpassa roller och ansvar, inte minst CIO:s roll och IT-organisationen som helhet. Till exempel krävs förmågan att bättre hantera förändring och ta till vara på nya innovationer som kommer till marknaden, säger Kim Hallenheim.

Om Deloittes Global CIO Survey

Deloittes undersökning ”Global CIO Survey” genomfördes under perioden januari-mars 2018 med 1,437 CIO:er samt  IT- och verksamhetsledare fördelade över 23 industrier från 71 länder. Undersökningen, som syftar till att bättre förstå hur CIO:er påverkar och skapar bestående värde i sina organisationer, bestod av djupintervjuer och webbenkäter. 

Läs hela rapporten

Besök Deloitte Insights för att läsa mer.

2018 Global CIO Survey
Hade du nytta av den här informationen?