Tjänster

Finance Strategy & Organisation

Värdeskapande ekonomifunktion genom tydligt definierad strategi och operativ modell

Inom många ekonomifunktioner finns behov av strategiska förändringar för att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar och förväntningar. Vi hjälper företag att skapa en strukturerad utveckling inom ekonomifunktionen genom att tydligt definiera vision och strategi, ta fram en målbild samt genomföra förändringar i den operativa modellen och organisationsdesignen.

Behov av förändring kan exempelvis uppstå på grund av ökad konkurrens, kostnadsbesparingsmål eller förändringar i företagets övergripande strategi och affärsmodell. Vanligt förekommande indikatorer på att det existerar ett förändringsbehov inom ekonomifunktionen är bristande datakvalitet, otillräcklig service och support, ineffektiva processer eller för höga kostnader.

En tydligt definierad vision och strategi är grundläggande för en ekonomifunktion och spelar ofta en avgörande roll vid genomförandet av strategiska förändringar. Framtagen vision och strategi behöver även avspeglas i verksamheten exempelvis vid val av operativ modell och organisationsdesign.

Vi har omfattande kunskap och erfarenhet av att hjälpa företag inom Finance Strategy & Vision och Finance Organisation:

  • Finance Strategy & Vision: Vi hjälper företag att definiera och verkställa ekonomifunktionens strategi och vision.
  • Finance Organisation: Vi stöttar företag i att definiera och genomföra förändringar i ekonomifunktionens operativa modell och organisationsdesign, i linje med framtagen vision och strategi.

Våra beprövade metoder och verktyg inkluderar exempelvis ”Finance lab” som innebär

  • en strukturerad och kreativ workshop med hög grad av interaktivitet
  • ett koncept med syfte att accelerera utvecklingen av vision och mål och därtill kopplade åtgärder
  • olika moduler med integrerade övningar, verktyg och metoder.

Kontakt

Susan Merkell

Susan Merkell

Director | Finance Transformation

Susan is the Shared Services and BPO Advisory Lead as well as S&O Robotics lead in Sweden based in Stockholm. Susan has extensive experience with Finance Transformation and Finance strategy, including... Mer