Tjänster

Global Business Services

Utvärdering och etablering av globalt integrerade stödfunktioner för högre effektivitet och kvalitet

Många globala företag driver i dagsläget flera oberoende Shared Services-organisationer och hanterar sina olika outsourcing-leverantörer separat. Ledande organisationer tar nu nästa steg genom att etablera Global Business Services, det vill säga skapar en gemensam organisation på global nivå med integrerad styrning, infrastruktur, processer och arbetssätt för att uppnå effektivisering, kvalitetsförbättring och lägre kostnader. Deloittes erfarenhet och globala nätverk gör att vi kan stödja företag i resan att etablera Global Business Services.

Relaterade tjänster

Shared Services

Outsourcing

Det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en övergång till en Global Business Services (GBS)-modell. Några av de viktigaste överväganden är:

  • Vilken omfattning i form av processer, funktioner och regioner ger den optimala affärsnyttan? 
  • Hur långt ska företaget gå? Vilken grad av integration mellan stödfunktionerna passar företaget bäst?
  • Vilken leveransmodell ska användas; vilka tjänster ska levereras från interna servicecenter, vilka ska outsourcas och vilka geografiska placeringar är mest lämpliga?
  • Mognadsgraden varierar inom hela företaget – hur ska GBS-organisationen leverera tjänster i en miljö med olika förutsättningar kring exempelvis organisation, processer och system?
  • Vilka tekniska lösningar och verktyg krävs för att skapa en effektiv GBS-organisation?
  • Vilka blir de skattemässiga konsekvenserna av att etablera GBS?

Deloitte har omkring 1000 Global Business Services-konsulter globalt med specialistkunskaper inom områden som skatt, inköp, HR, ekonomi och kundtjänst, samt över 200 experter inom outsourcing. Det gör att vi kan hjälpa företag att hantera de många utmaningar, möjligheter och överväganden som en etablering av Global Business Services innebär.

Kontakt

Susan Merkell

Susan Merkell

Director | Finance Transformation

Susan is the Shared Services and BPO Advisory Lead as well as S&O Robotics lead in Sweden based in Stockholm. Susan has extensive experience with Finance Transformation and Finance strategy, including... Mer