Artikel

May the workforce be with you

Hur har medarbetare i europeiska företag upplevt förändringarna i samband med covid-19?

Efter den första vågen av covid-19 tvingas organisationer till att finna nya vägar framåt och dra lärdom av de anpassningar som gjorts hittills under pandemin. Deloitte har genomfört en studie i vilken 10 000 medarbetare i olika företag och branscher, från sju europeiska länder, deltagit.

Artikeln ger en översikt över hur medarbetare anser att deras arbetsliv förändrats under de senaste månaderna. Några av de främsta insikterna är:

  • Pandemin har inte bara medfört ett ökat distansarbete, utan även ett större ansvarstagande över det egna arbetet. Organisationer behöver tänka igenom hur de ska kanalisera denna ökade självständighet. 
  • Tillit från ledare och kollegor samt tid, har varit viktigare faktorer för att kunna anpassa sig till ett nytt sätt att arbete än tekniska hjälpmedel. Organisationer bör dra lärdom av detta, och se över hur de kombinerar, inte separerar, de mänskliga och tekniska aspekterna.
  • Distansarbete är här för att stanna. Två tredjedelar tror att de kommer att arbeta mer på distans, även efter pandemin. Organisationer behöver reflektera över vilken roll arbetsplatsen har för affärsmodellen, samt vilket syfte och vilken nytta, arbetsplatsen ska fylla framgent. 
  • Anpassningsförmåga är enligt respondenterna en avgörande färdighet för att lyckas på arbetsmarknaden efter covid-19. Organisationer bör dra nytta av denna positiva insikt och investera i att utveckla sin personal. Samtidigt bör de ha i åtanke att arbetet är i ständig utveckling, precis som den värld vi lever i.
  • Upplevelsen av pandemin är högst personlig. Medarbetare kan därför inte ses som en homogen grupp. Inte heller traditionella demografiska faktorer så som ålder, ger bra vägledning. Organisationer måste förstå denna komplexitet och utforma policyer och åtgärder som baseras på en god förståelse av den enskilde medarbetarens behov och motivatorer.  


Ta del av fler insikter

Denna artikel reflekterar över tre områden som organisationer behöver överväga när de organiserar återgången till arbete i en ny miljö. Varje område kommer att utforskas mer detaljerat i en serie uppföljningsartiklar. Läs mer på vår globala hemsida!

Vill du veta mer?

Ta den av den fullständiga artikeln

May the workforce be with you
Hade du nytta av den här informationen?