Lösningar

Individuell arbetsrätt

Vi hjälper företag att skapa och upprätthålla ett välfungerande förhållningssätt till svensk arbetsrätt, med hänsyn till såväl juridik som praktik.

Dagens globaliserade miljö där medarbetare kan anställas över hela världen innebär en allt större utmaning för arbetsgivare att följa lagstiftning, föreskrivna krav samt kulturella normer och förväntningar. Deloitte assisterar inom följande områden:

 • Granskning och upprättande av anställningsavtal och utsändningskontrakt
 • Arbetsrättsliga bedömningar av specifika moment och händelser 
 • Verksamhetsövergångar, uppsägningar och omplaceringar
 • MBL-förhandlingar
 • Diskriminerings- och trakasserifrågor
 • Granskning och upprättande av interna policys

Deloitte hjälper arbetsgivare att hantera risker effektivt och proaktivt genom att upprätta individuellt anpassade HR-policys. Våra jurister har stor erfarenhet av såväl nationella som internationella förhållanden och har tack vare sitt världsomspännande nätverk en global räckvidd som står ut jämfört med andra aktörer på marknaden. Deloittes jurister inom Legal jobbar även tätt ihop med våra experter inom skatt, revision och business consulting för att kunna ge så god vägledning och rådgivning som möjligt.

Relationer med arbetstagarorganisationer

Regelbunden och öppen dialog med arbetstagarorganisationer är viktigt för att säkerställa en väl fungerande drift av företaget. När organisationer behöver göra ändringar som påverkar nuvarande arbetsförhållanden och den individuella eller kollektiva statusen för företagets anställda, är det viktigt att ha kunskap om såväl arbetsgivarens som arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Deloitte arbetar med företag i frågor som rör:

 • Inrättande av arbetstagarrepresentation, kollektiva förhandlingar, framgångsrik hantering av arbetarrepresentanter och fackföreningar, kännedom om rättigheter och skyldigheter 
 • MBL-förhandlingar
 • Rådgivning inför strategiska förändringar som påverkar de anställda – vägledning och råd om hur företag kan förhålla sig till strategiska förändringar på nationell och internationell nivå
 • Hälso- och säkerhetsfrågor

Arbetsrättsliga frågor i samband med omstrukturering

Omstruktureringar såsom fusioner, överlåtelse av företag och nedskärningar kan skapa stora utmaningar för arbetsgivare. Komplexiteten i dessa frågor ökar avsevärt när omstruktureringen omfattar verksamheter eller enheter som är belägna i flera länder, eller när det sker inom en reglerad bransch.

Deloitte finns vid arbetsgivarens sida från transaktionens början till slutförande och hjälper till med allt från det strategiska beslutsfattandet till utarbetandet av nödvändig dokumentation. Vi kan delta i förhandlingar med fack och arbetstagare. Deloitte hjälper företag med:

 • Handlingsplaner och stukturöversikter, kommunikation rörande samrådet med arbetstagarrepresentanter, förhandlingar med fackliga organisationer och utarbetande av relevant dokumentation
 • Förvärv och arbetsrättslig due diligence 
 • Övervägande inför uppsägningar och genomförande av uppsägningsprocessen
 • Information och samråd med företrädare för personalen och interaktioner med arbetstagarorganisationer