Tjänster

Real Estate Tax

Kunskap om fastigheten är nyckeln till beskattningen

Deloitte har praktisk kunskap och gedigen erfarenhet av att arbeta med fastigheter i såväl Sverige som globalt. Våra specialister arbetar med många av de ledande bolagen inom fastighetsbranschen. Vi vet att kunskap om fastigheten vanligtvis är nyckeln till den skatterättsliga bedömningen. Vi vet även hur viktigt det är att ha en rådgivare med en helhetssyn, som förstår fastigheter och kan förutse olika aspekter inom skatteområdet för att skapa möjligheter att förbättra lönsamheten i affären.

Vi har den specialistkompetens som du som fastighetsägare behöver under fastighetens hela livscykel, från finansieringslösning, förvärvsanalys, förvaltning, bygg och projekt till ägarfrågor och transaktion.

Genom det stöd och den rådgivning som våra branschspecialister kan erbjuda bidrar vi till att minska risken för felaktig beskattning samt ökar förutsebarhet och kontroll av skatt hos de fastighetsbolag vi arbetar med.

Aktuella utmaningar inom området fastigheter

  • Due diligence i samband med fastighetstransaktioner
  • Förvärv eller avyttring av direkt och indirekt ägda fastigheter

Vi har bred kompetens inom både inkomstskatt, moms och stämpelskatt vid förvärv och avyttringar av fastigheter. Vi hittar affärsmöjligheter, skräddarsyr due diligence och gör analyser av skattemässiga risker och möjligheter. Vår erfarenhet är att fastighetstransaktioner markerar avslutningen för en betydelsefull affärshändelse för både säljare och köpare. Under denna process hjälper våra specialister till att åstadkomma kostnadseffektiva och riskanpassade lösningar för att uppnå affärsmässiga krav och önskemål hos köpare och säljare.

  • Fastighetstaxering och fastighetsskatt

Fastighetsskatten bör uppmärksammas då den kan utgöra en direkt kostnad vid exempelvis vakanser och projekt, eller indirekt påverka lönsamheten. I detta sammanhang bör det även uppmärksammas att hyresgästernas kunskap och fokus har ökat och att det därför har blivit av större vikt att debitera hyresgäster en rättvis och likformig skatt. Fastighetstaxeringen medför på olika sätt skattekonsekvenser som påverkar avkastningen. Sammantaget är vår erfarenhet att grundlig analys av de fastighetsspecifika förhållandena ofta leder till att taxeringsvärdet och därmed fastighetsskatten kan sänkas eller att den inte ökar i den omfattning som annars skulle kunna vara fallet.

  • Om-, till- eller nybyggnad och hyresgästanpassningar

Vi har en allsidig kunskap om det betydelsefulla sambandet mellan olika skattetekniska aspekter och den utförda investeringen i projektfastigheten. Vanligtvis är investeringskostnaden i förädlingsprojektet hög, vilket inverkar på företagets kassaflöde. Vi analyserar möjligheterna till att maximera skattemässiga direktavdrag och värdeminskningsavdrag vid förädlingsprojekt på fastighet, liksom vilka konsekvenser detta får för momsredovisningen. Vi har en omfattande erfarenhet av så kallad skattemässig tillgångsklassificering vid till exempel om-, till- och nybyggnad, hyresgästanpassningar och andra åtgärdsarbeten på fastigheten. Vi skapar förutsättningar för att tillvarata möjligheterna att uppnå maximala skattemässiga direktavdrag och värdeminskningsavdrag.

Kontakt

Emil Frennberg

Emil Frennberg

Director | Indirect Tax

Emil is a Director and a member of the Indirect Tax Services team in Stockholm working with large and mid-cap companies, both Swedish and International. He has over twenty years’ experience working wi... Mer

Tomas Gunnå

Tomas Gunnå

Senior Manager | Mergers and Acquisitions

    ... Mer

Anna Persson

Anna Persson

Director | Mergers and Acquisitions

       ... Mer