Nyheter

EU-kommissionen föreslår genomgripande förändringar av mervärdesskattedirektivet

Tax Alert

Published: 2022-12-12

EU-kommissionen lade den 8 december fram en rad förslag under samlingsnamnet VAT in the Digital Age (ViDA). Förslagen innebär genomgripande förändringar av det unionsrättsliga mervärdesskattesystemet och kan delas in i tre olika områden.

  1. Genom område ett kommer ett system för transaktionsbaserad realtidsrapportering av mervärdesskatt genomföras. Detta kommer bland annat innefatta krav på e-fakturering för gränsöverskridande B2B-transaktioner. Rapporteringen kommer göras till de nationella skattemyndigheterna, vilka därigenom kommer ha större möjligheter att omgående upptäcka transaktioner syftandes till skatteundandraganden eller bedrägerier. Enligt kommissionens förslag ska medlemsstaterna även ha möjlighet att införa nationella bestämmelser om krav på elektroniska fakturor vid inhemska B2B-transaktioner. Fakturorna ska utformas i enlighet med en gemensam EU-standard. Det nya regelverket ska enligt förslaget införas 2028.
  2. Område två medför ändringar av regelverket för digitala plattformar som förmedlar rese- och logitjänster. Genom ändringarna kommer sådana plattformsföretag behöva ta ut och redovisa mervärdesskatt om den faktiska tillhandahållaren av tjänsten inte har gjort detta. Mervärdesskatten kommer att kunna redovisas via tjänster som OSS. Ändringarna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2025.
  3. Område tre innebär en utvidgning av dagens OSS-system för e-handel och innebär bl.a. att lokal försäljning till privatpersoner (dvs. där ingen gränsöverskridande transaktion sker) inkluderas i OSS. Enligt förslaget ska det även vara möjligt för företag att föra över varor mellan lager i olika medlemsstater för försäljning B2C utan momsregistrering i mottagarlandet. Genom förslaget blir det även obligatoriskt för online-plattformar att registrera sig för IOSS. Det nya regelverket ska enligt förslaget gradvis införas under perioden 2023-2025.

Förslaget innebär att ändringar kommer göras av mervärdesskattedirektivet (2006/112/EC), genomförandeförordningen (EU 282/2011) samt förordningen om administrativt samarbete (EU 904/2010). Förslaget kommer inom kort skickas till ministerrådet samt EU-parlamentet för konsultation och godkännande.

Deloittes kommentar

De förslag som nu har presenterats av EU-kommissionen berör i princip samtliga svenska företag som har någon form av gränsöverskridande handel eller som möjliggör försäljning av varor eller tjänster genom en digital plattform. Även om förslagen i många delar är välkomna kommer införandet av nya rutiner för en korrekt mervärdesskattehantering initialt innebära ekonomiska och administrativa utmaningar. Vi kommer fortsätta att noga bevaka utvecklingen och hjälper er gärna med att se över vilka konsekvenser förslagen kan komma att få för just er verksamhet.

Authors: Jens Gullfeldt, Jonas Henriksson and Hjalmar Åsbrink

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?