Nyheter

Ny källskatt på utdelningar aviserad i budgetpropositionen

Tax News/WHT

Publicerad: 2021-10-04

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2022 som presenterades den 20 september 2021 aviserade regeringen att kupongskattelagen bör upphävas och ersättas med en ny lag om källskatt på utdelning till utländska personer.

Regeringen motiverar beskedet med att kupongskattlagen är i behov av en modernisering, språkligt och redaktionellt men också tekniskt. Dagens reglering behöver även anpassas till EU-rätten i flera avseenden. Det är också angeläget att regelverket inte kan kringgås.

Mera konkret anger regeringen bl.a. att skattesatsen liksom idag bör vara 30% på utdelningen som utgångspunkt. Det bör införas krav på att lämna information på individnivå i skattedeklarationen för att kunna erhålla reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället, s.k. direktnedsättning. Den nya lagen om källskatt på utdelningar bör omfattas av bestämmelserna i lagen om skatteflykt. Förfarandereglerna som idag finns i kupongskattelagen bör inarbetas i skatteförfarandelagen. Innehållande av källskatt på utdelning bör ske genom skatteavdrag och även om det grundläggande ansvaret för att göra skatteavdrag bör ligga på det utdelande företaget bör en aktör som benämns godkänd mellanhand kunna ta över ansvaret.

Det kommande lagförslaget bör träda i kraft den 1 januari 2024, men redan den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelser om godkänd mellanhand. En ny lag om källskatt på utdelningar bör därmed tillämpas för första gången på utdelningar där utdelningstillfället inträder efter den 31 december 2023.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett lagförslag under 2022.

Deloittes kommentarer

Den 29 april 2020 remitterade Finansdepartementet ett förslag om att införa en ny lag för källskatt för utdelningar, som Deloitte tidigare har skrivit om. Den nya aviseringen från regeringen innebär inga förändringar i förhållande till det lagförslaget utöver att ikraftträdandet skjuts framåt i tiden med 1,5 år.

Finansdepartementets tidigare lagförslag har mötts av kritik från flera remissinstanser och det är inte otänkbart att det framtida förslaget, som nu dröjer till 2022, kan komma att omarbetas och i flera delar avvika från det tidigare lagförslaget.

Det nya beskedet från regeringen innebär att det helt klart finns anledning att följa utvecklingen och återkomma i frågan.

Hade du nytta av den här informationen?