Nyheter

EU-kommissionen föreslår nytt avdrag för finansiering genom eget kapital samt ändring till EBITDA-reglerna

Tax Alert

Publicerad: 2022-06-02

Den 11 maj 2022 lämnade EU-kommissionen ett förslag till nytt direktiv (DEBRA) avseende ett nytt avdrag för ränta på finansiering genom eget kapital, i syfte att ge finansiering genom eget kapital en snarlik skattebehandling som lånefinansiering. Reglerna föreslås tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Nytt avdrag för finansiering genom eget kapital

Enligt de skatteregler som gäller i de flesta länder inom EU (med undantag för länder så som Belgien, Italien och Malta), gäller i dagsläget att avdrag endast medges för räntekostnader på skuld, d.v.s. avdrag medges inte för finansiering genom eget kapital. För att jämställa dessa två finansieringsformer föreslås nu ett nytt avdrag från underlaget för inkomstskatt med ett belopp som motsvarar ett företags ökning av eget kapital multiplicerat med en räntefaktor, upp till ett tak om 30 % av EBITDA. Avdraget medges under en tioårsperiod, men kan komma att behöva återföras under vissa omständigheter. Om avdraget är större än den beskattningsbara inkomsten under ett beskattningsår, får den överskjutande delen rullas vidare utan begränsning i tid. Ett bolag vars avdragsutrymme understiger 30 % av EBITDA får dessutom rulla vidare utrymmet upp till 30 % av EBITDA under en period om maximalt fem år. För att förhindra att ytterligare avdrag möjliggörs genom olika koncerninterna transaktioner föreslår EU-kommissionen att införa vissa skatteflyktsregler i förslaget. 

Ett relativt långtgående undantag föreslås för bolag inom den finansiella sektorn. 

Ändring till EBITDA-reglerna

I kombination med förslaget föreslås (ytterligare) begränsningar i avdragsrätten för negativa räntenetton (de så kallade EBITDA-reglerna). Dessa innebär, något förenklat, att avdragsrätten slopas för 15 % av ett negativt räntenetto och utformas så att avdragsrätten för återstående 85 % sedan kommer att prövas mot avdragsutrymmet enligt de i dag gällande EBITDA-baserade ränteavdragsbegränsningarna. 

Kommentar och nästa steg

Deloitte välkomnar förslaget vad gäller avdrag för finansiering genom eget kapital som syftar till att stödja företagen, men konstaterar att det nu införs ytterligare begränsningar till de redan mycket komplexa EBITDA-reglerna, vilket får anses mindre önskvärt.  

Härnäst ska förslaget till direktiv behandlas av både EU-parlamentet och ministerrådet, och det återstår att se i vilken form direktivet slutligen antas. Deloitte följer utvecklingen noggrant och diskuterar gärna inverkan på er verksamhet, samt den förväntade tidslinjen, närmare.

För mer information avseende förslaget hänvisas till tax@hand.

Skribenter: Sara Bolmstrand, Matteus Benjaro och Lovisa Stenborg.

Hade du nytta av den här informationen?