Nyheter

Nytt Öresundsavtal undertecknat av Sverige och Danmark

Tax alert

Publicerad: 2024-06-13

Den 6 maj 2024 meddelade Sverige och Danmark att det nåtts en förhandlingsöverenskommelse om ett nytt Öresundsavtal, vilket Deloitte tidigare skrivit en Tax Alert om (se här). Den 10 juni 2024 undertecknade Sverige och Danmark det nya Öresundsavtalet, vilket ska ersätta det tidigare avtalet från 2003. Avtalet föreslås träda i kraft 2025. Syftet med ett nytt avtal är främst att förenkla för hem- och distansarbetande gränspendlare samt deras arbetsgivare och på så sätt få en bättre fungerande arbetsmarknad i Öresundsregionen. Avtalet vilar precis som tidigare på principen att en anställd enbart ska beskattas för tjänsteinkomst i det land där arbetsgivaren har sitt säte vid bosättning i ett land och anställning i det andra landet.

Tolvmånadersperiod i stället för tremånadersperiod och arbete behöver inte längre utföras i bostaden

För att allt arbete ska anses utfört i arbetsstaten och därmed enbart beskattas i arbetsstaten krävs i det nya avtalet att minst hälften av arbetet ska utföras i den normala arbetsstaten under varje tolvmånadersperiod i stället för tremånadersperiod, vilket är fallet idag. 

Även kravet på att det arbete som utförs i bosättningslandet ska utföras i bostaden eller utgöra tjänsteresor eller annat arbete av tillfällig natur, tas bort i sin helhet. Kravet för arbete i tredje land ska utgöra tjänsteresor eller annat arbete av tillfällig natur kvarstår dock.

Även offentliganställda ska omfattas av regelverket

Det nya Öresundsavtalet kommer även omfatta offentliganställda vilka tidigare inte omfattats. Detta innebär att denna yrkesgrupp, liksom privatanställda, enbart ska beskattas i arbetslandet.

Ingen skyldighet att göra skatteavdrag i den andra avtalsslutande staten

En förändring, som inte presenterats tidigare av regeringarna i Sverige och Danmark, behandlar skyldigheten för arbetsgivare i en stat att göra skatteavdrag i den andra staten. I det nya avtalet knyts skatteavdraget till den anställdes skattskyldighet, vilket innebär att arbetsgivare inte ska göra skatteavdrag i bosättningsstaten för personer som anses utföra allt arbete i den normala arbetsstaten och således enbart ska beskattas där.

För svenskt vidkommande innebär bestämmelsen att en dansk arbetsgivare som har en anställd person med hemvist i Sverige, vars avsikt är att utföra minst hälften av arbetet i Danmark under varje tolvmånadersperiod, inte är skyldig att göra skatteavdrag för svensk preliminärskatt på inkomst från arbete som utförts i Sverige. 

Begränsad rörlighet p.g.a. allmän folkhälsa, säkerhet eller annan liknande omständighet

Den nya bestämmelsen möjliggör för behöriga myndigheter att ingå en särskild överenskommelse om att arbete i sin helhet ska anses vara utfört i den stat där arbetet normalt utförs, för det fall en stat med hänsyn till allmän folkhälsa eller säkerhet eller annan liknande omständighet, inför restriktioner eller rekommendationer om begränsad rörlighet.  

Skattefria studiemedel, stipendier och konstnärsstöd ska vara skattefria i båda staterna

Studiemedel, stipendier och konstnärsstöd som utbetalas från det offentliga i en stat och som är skattebefriade i denna stat ska också vara undantagna beskattning i mottagarens bosättningsstat.

Deloittes kommentarer

Mot bakgrund av det nya arbetssättet med en hög efterfrågan på flexibilitet och möjligheten att arbeta på distans, anser Deloitte att utsträckningen av tidsperioden till tolv månader och inte begränsa arbetet i bosättningsstaten till enbart bostaden och tjänsteresor, bör ge anställda en större flexibilitet att förlägga sin arbetstid på olika platser, vilket är en välkommen utveckling. 

Kritiken som lyfts mot användandet av tremånadersperioder har bland annat varit att det som gränspendlare varit svårt att avgöra i vilket land de är skyldiga att betala skatt under en viss månad. Anledningen till detta är att det först är när tremånadersperioden har förflutit som de kan bedöma om minst hälften av arbetstiden utförts i den normala arbetsstaten. Deloitte ser inte nödvändigtvis att denna svårighet undanröjts i sin helhet mot bakgrund av att perioden fortsatt kommer att vara av löpande karaktär, däremot bör förutsebarheten kunna öka något med en längre period än tre månader. 

Det förefaller även såsom både rimligt och ändamålsenligt för en ökad integration i regionen att även utsträcka regelverket till offentliganställda personer samt införa en särskild bestämmelse som reglerar skattskyldigheten för det fall situationer så som globala pandemier uppstår i framtiden. 

Avskaffandet av skyldigheten att göra skatteavdrag i den andra staten är enligt oss en stor förändring och utgör ett direkt undantag till den skyldighet som föreligger för övriga utländska utbetalare. Skatteavdrag från ersättning för arbete som mottagaren av ersättningen har utfört i Sverige infördes 1 januari 2021. Innebörden av dessa regler är att danska arbetsgivare som betalar ut ersättning för arbete i Sverige är skyldiga att göra skatteavdrag för svensk preliminärskatt, även om arbetstagaren uppfyller kvalifikationerna i Öresundsavtalet. Den nya bestämmelsen innebär att danska arbetsgivare inte blir skyldiga att göra skatteavdrag för svensk preliminärskatt, om anställningen är avsedd att uppfylla kraven för att beskattning enbart ska utgå i Danmark. Bestämmelsen är till sin lydelse framåtsyftande, vilket också är fallet vid bestämmandet av socialförsäkringstillhörighet. En kvarstående fråga är när en skyldighet att innehålla preliminärskatt inträder i de fall då den anställde faktiskt inte uppfyller kvalifikationerna i Öresundsavtalet, trots en avsikt att göra så. Det ska även understrykas att bestämmelsen inte heller innebär ett undantag för danska arbetsgivare att registrera sig som arbetsgivare i Sverige och lämna in månatlig redovisning i form av arbetsgivardeklarationer i situationer där villkoren för svensk skattefrihet på anställningsinkomsten inte uppnås eller där arbetstagaren ska vara omfattad av svensk socialförsäkring. Mot bakgrund av syftet med det nya Öresundsavtalet är att förenkla för arbetsgivare i Öresundsregionen, är den nya bestämmelsen en välkommen förenkling för de fall det är klart att anställningen är avsedd att uppfylla kraven i Öresundsavtalet. 

Deloitte välkomnar denna nya tid för arbete i Öresundsregionen och ser med spänning på den kommande rättsutvecklingen för såväl anställda som arbetsgivare i Sverige och Danmark. 

Kontakta oss

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss i Nordic Mobility-gruppen inom Global Employer Services. 

Alexander Strandberg
Partner | Global Employer Services
+46 76 827 73 41
astrandberg@deloitte.se

Christian Schwartz
Senior Manager | Global Employer Services
+46 70 080 42 13
cschwartz@deloitte.se 

Amanda Olsson 
Associate | Global Employer Services
+46 70 080 41 72
amolsson@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?