Article

Brexit – socialförsäkring och individbeskattning för arbetstagare i gränsöverskridande situationer

Den 31 december 2020 löpte övergångsperioden ut, och förhandlingarna mellan EU och Storbritannien resulterade i ett handels- och samarbetsavtal. Detta innebär att Storbritannien inte längre omfattas av EU:s regelverk. Hur påverkas områdena socialförsäkring och individbeskattning av Brexit? Våra specialister förklarar och kommenterar.

Utträdesavtalet

Under övergångsperioden omfattades Storbritannien av EU:s regelverk, däribland förordningar. På socialförsäkringsområdet är det framförallt förordning 883/2004 (”förordningen”) som styr vilket lands lagstiftning som är tillämplig i fråga om socialförsäkringstillhörighet för en arbetstagare som befinner sig i en gränsöverskridande situation. Förordningens bestämmelser om till exempel utsändning, arbete i två eller flera medlemsländer, arbetslandets lagstiftning och dispens har varit tillämpliga under övergångsperioden, och av utträdesavtalet framgår att bestämmelserna i förordningen alltjämt ska tillämpas på personer som omfattas av personkretsen i utträdesavtalet.

Övergångsperioden har som nämnts löpt ut, men trots detta är utträdesavtalets bestämmelser fortfarande delvis tillämpliga. Av utträdesavtalet framgår att personer ”[…] ska omfattas så länge som de utan avbrott befinner sig i någon av de situationer som beskrivs […] och som involverar både en medlemsstat och Förenade kungariket samtidigt”. Detta innebär att en person som omfattas av personkretsen i utträdesavtalet, exempelvis en EU-medborgare som omfattades av Storbritanniens lagstiftning vid övergångsperiodens utgång, även framöver kan fortsätta att omfattas av utträdesavtalets bestämmelser och av förordningen. Av utträdesavtalet framgår att detta skydd är livslångt.

Exempel på en situation där en person kan vara fortsatt omfattad av utträdesavtalet

En spansk medborgare är anställd av ett bolag i Sverige. Bolaget sänder ut arbetstagaren i fråga till Storbritannien för arbete i högst 24 månader med start den 2 november 2020. Försäkringskassan utfärdar ett A1-intyg som styrker att svensk lagstiftning gäller under hela utsändningsperioden. Personen befann sig i den gränsöverskridande situationen när övergångsperioden löpte ut den 31 december 2020 och inga avbrott har förekommit i utlandsvistelsen. Arbetstagaren ska fortfarande vara omfattad av utträdesavtalet och A1-intyget bör gälla under intygsperioden.

Handels- och samarbetsavtalet

Enligt det protokoll i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien som handlar om samordning av de sociala trygghetssystemen ska, precis som vid tillämpningen av förordningen, en person omfattas av endast ett lands lagstiftning åt gången. Utgångspunkten är att en person ska omfattas av lagstiftningen i staten där arbetet utförs. I protokollet finns undantag från huvudregeln, motsvarande utsändningsregeln enligt förordningen. Utsändningsundantaget gäller dock utan möjlighet till dispens eller förlängning, om utsändningen förväntas pågå under en längre tid än 24 månader. EU:s medlemsstater behöver vidare bekräfta om de önskar tillämpa utsändningsundantaget, vilket samtliga medlemsstater har gjort. Protokollet innehåller även en bestämmelse för personer som arbetar i två eller flera medlemsstater och i Storbritannien. Enligt denna bestämmelse ska dessa personer omfattas av bosättningsstatens lagstiftning om en väsentlig del av arbetet utförs i denna stat. Med väsentlig del avses minst 25 procent av arbetet, med hänsyn till kriterierna anställning, arbetstid och lön. Protokollet är, till skillnad från förordningen, inte är tillämpligt på familjeförmåner.

Exempel på en situation där en person kan omfattas av handels- och samarbetsavtalets protokoll om samordning av de sociala trygghetssystemen

En svensk medborgare som inte befann sig i en gränsöverskridande situation, som involverar Storbritannien och något EU-land, vid övergångsperiodens utgång ska i april 2021 börja arbeta i Tyskland och i Storbritannien. Dessutom kommer personen i fråga att arbeta för sin arbetsgivare i Sverige. Arbetstagaren kommer att utföra en väsentlig del av arbetet i bosättningsstaten och ansöker om intyg om tillämplig lagstiftning hos Försäkringskassan. Om det kan konstateras att personen inte omfattas av utträdesavtalet (och förordningen) så blir det aktuellt att undersöka protokollets bestämmelser om arbete i två eller flera medlemsstater och i Storbritannien.

Individbeskattningsfrågor för personer i gränsöverskridande situationer

I det följande redogörs i korthet för vad Brexit innebär för personer i gränsöverskridande situationer avseende individbeskattning.

  • Sexmånaders- och ettårsregeln: En brittisk medborgare som utnyttjade en fördragsfrihet enligt EU-rätten, till exempel den fria rörligheten för arbetstagare, innan övergångsperiodens slut bör även fortsättningsvis kunna yrka att viss anställningsinkomst, som tjänades in utomlands när personen i fråga var begränsat skattskyldig i Sverige, ska undantas från beskattning med stöd av sexmånaders- och ettårsregeln. För brittiska medborgare som inte utnyttjade friheten innan den 31 december 2020 gäller samma regelverk som för tredjelandsmedborgare, vilket innebär att dessa personer tills vidare inte bör räkna med någon framgång med yrkanden om skattebefrielse enligt sexmånaders- och ettårsregeln (i en situation där de under intjänandetiden för anställningsinkomsten var begränsat skattskyldiga i Sverige).
  • Uppskov vid bostadsbyte: Storbritannien tillhör inte längre EES och det innebär att uppskov med beskattningen vid bostadsbyte inte kan medges om en skattskyldig köper eller säljer en bostad i Storbritannien efter övergångsperiodens slut.
  • Avdrag för utgifter för hemresor: För att avdrag ska medges för utgifter för hemresor krävs att resorna har företagits mellan två platser inom EES eller Schweiz.
  • Avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter: För att en skattskyldig ska få ett allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter krävs att avgifterna ska betalas i enlighet med förordningen (eller enligt en annan EU-förordning eller den nordiska konventionen om social trygghet).

Ytterligare läsning

Ta del av vår tidigare artikel om möjliga effekter på socialförsäkringsområdet med hänsyn till Brexit

Läs artikeln

Deloittes kommentarer

Att flera olika regelverk kan vara tillämpliga på en gränsöverskridande situation kan ibland innebära vissa tillämpningsproblem. I en situation där exempelvis en EU-medborgare, som under 2020 arbetade i Storbritannien för en brittisk arbetsgivare, tillträder en anställning i Sverige under 2021, behöver det först utredas om utträdesavtalet är tillämpligt, det vill säga om personen befann sig i en tillämplig gränsöverskridande situation (som involverar EU-landet och Storbritannien) vid övergångsperiodens utgång. Om det visar sig att personen befann sig i en tillämplig gränsöverskridande situationen vid övergångsperiodens utgång behöver det fastställas om personen, trots den förändrade situationen med anledning av anställningen i Sverige, fortfarande omfattas av utträdesavtalets bestämmelser. Om personen inte längre omfattas av bestämmelser i utträdesavtalet eller i förordningen kan det bli aktuellt att utreda vilken bestämmelse i protokollet som är tillämplig. Även på individbeskattningsområdet behöver hänsyn tas till att övergångsperioden har löpt ut.

Önskar ni assistans avseende frågor kopplade till socialförsäkring, individbeskattning och Brexit är ni välkomna att kontakta oss.

 

 

Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter.

Hade du nytta av den här informationen?