Nyheter

Dags för särskild fastighetstaxering

Tax Alert

Publicerad: 2023-02-03

Nu är det dags för särskild fastighetstaxering för fastigheter som har genomgått en väsentlig förändring. Fastighetsdeklarationerna skickas ut till berörda fastighetsägare i februari och ska lämnas in till Skatteverket redan den 6 mars 2023.

I början av februari skickas fastighetsdeklarationer ut till de fastighetsägare (exklusive lantbruksägare) vars fastighet har genomgått eller genomgår en väsentlig förändring per 1 januari 2023. Fastighetsdeklarationen ska senast skickas in till Skatteverket den 6 mars 2023 och kommer att innebära ett nytt taxeringsvärde och ny fastighetsskatt från och med år 2023. Exempel på väsentlig förändring är:

  • Ny- eller tillbyggnation
  • Genomgripande ombyggnation
  • Nybildad eller ombildad fastighet
  • Arealförändring
  • Rivning av byggnad
  • Ändrade skatte- och avgiftsförhållanden

Listan är inte uttömmande men utgör de vanligaste exemplen på en särskild fastighetstaxering. 

Vanligen skickar Skatteverket ut särskilda fastighetsdeklarationer till de fastighetsägare som berörs (exempelvis baserat på bygglov och liknande officiella dokument). Det kan dock finnas situationer där det är du som fastighetsägare som måste uppmärksamma Skatteverket på att din fastighet ska vara föremål för en särskild fastighetstaxering. Det kan vara situationer där exempelvis ett hyresgästbyte föranleder en annan skatteplikt på fastigheten eller om byggnad uppförs på ofri grund. 

Kontakta gärna oss om du har funderingar kring den särskilda fastighetstaxeringen!

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?