Tjänster

Internationell företagsbeskattning

Skattefrågor vid gränsöverskridande transaktioner och etableringar

Skatteregler kopplade till internationell verksamhet är komplicerade och ändras regelbundet. Vi har här beskrivit några vanligen förekommande områden där skattehanteringen som regel skapar både möjligheter och utmaningar.

Etablering utomlands

Vid etablering av svenska företag i utlandet kan komplicerade skattefrågor uppstå. Bland annat val av etableringsform, finansiering och affärsmodell för minimering av risk och optimering av beskattning vid vinsthemtagning och koncerninterna transaktioner. För utländska företag som etablerar sig i Sverige uppstår andra frågeställningar såsom vilken beskattning affärsverksamhet i Sverige medför, omfattning av verksamhet för att erhålla ett fast driftställe i Sverige samt planering för undvikande av dubbelbeskattning och optimering avseende beskattning vid vinsthemtagning.

Vi hjälper er i frågor kring etablering utomlands. Vi har lång erfarenhet av dessa frågor både i Sverige och globalt.

Gränsöverskridande omstruktureringar och refinansiering

Behov av gränsöverskridande omstruktureringar kan uppstå inför framtida försäljningar av enskilda verksamhetsgrenar eller efter förvärv för integrering av förvärvade enheter. Affärsdrivna omstruktureringar kan ofta också kombineras med skatteeffektiva lösningar med långsiktig effekt på vinst per aktie och effektiv skattesats.

Vi tar avstamp i analysfasen där vårt fokus primärt ligger på att i samarbete med den enskilda koncernen identifiera bästa vägen framåt för bevakande av uppskjutna skattefordringar, optimering och riskminimering. Vid arbetet beaktar vi inte endast skattetekniska frågor utan även legala och redovisningstekniska frågor. Sättet för implementering blir beroende av omständigheterna och kan innefatta inhemska och gränsöverskridande fusioner, fissioner, verksamhetsöverlåtelser med mera.

Refinansieringsbehov kan uppstå antingen på grund av behov av att öka eller minska andelen eget kapital visavi lån i ett enskilt land. Vid refinansiering finns ett flertal och ofta komplexa skattefrågor att beakta. Fel hanterat kan en refinansiering leda till omfattande tillkommande skattekostnader, antingen direkt i form av realiserade intäkter eller indirekt genom förlorade underskottsavdrag eller dubbelbeskattning. Rätt hanterat kan risker undvikas och refinansiering optimeras.

Vi assisterar med analys och implementering i samband med refinansiering av svenska och utländska koncernföretag.

International Strategic Tax Review

Tillsammans med utländska kollegor tar vi ett innovativt och holistiskt grepp kring koncernens långsiktiga skattestrategiska frågor med målsättning att skapa en hållbar och skatteffektiv struktur och affärsmodell. Vid vår analys använder vi ett egenutvecklat unikt verktyg som visar effekter på vinst per aktie och effektiv skattesats utifrån förändringar avseende exempelvis affärsmodell och finansiering. Arbetet sker i nära samarbete med den enskilda koncernen och utgår från koncernens långsiktiga operativa mål och antagen skattepolicy. I den mån skattepolicy ännu inte finns antagen hjälper vi även till med att utveckla en sådan för tydliggörande av bland annat ansvarsfördelning, mål, risk och rapportering.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Vi följer den makropolitiska utvecklingen avseende BEPS och agerar rådgivare vad avser utveckling av skattestrategi och konsekvensanalys i belysning av BEPS. 

Kontakter

Lars Franck

Lars Franck

Partner | Business Tax

Lars is the Nordic Tax & Legal Growth Leader of Deloitte and has close to 30 years of experience in Swedish and international corporate taxation. He has deep knowledge of complex tax issues related to... Mer