Vpogled

Storitve zunanje presoje kakovosti delovanja notranje revizije

Doseganje večje vrednosti organizacije s pomočjo učinkovitejše notranje revizije

Funkcija notranje revizije

Funkcija notranje revizije je danes pomembnejša kot kdajkoli prej, in sicer ne samo za finančne institucije ter za podjetja, katerih delnice kotirajo na borzi, javna podjetja temveč tudi za druge organizacije, saj je pomembno, da se poslovodstvo, nadzorni svet in revizijska komisija lahko zanesejo na notranjerevizijske ocene poslovanja organizacije. Gre za ocene, ki upravi, nadzornikom ali revizijski komisiji omogočijo učinkovitejše izpolnjevanje svojih obveznosti do lastnikov v obliki izvajanja ukrepov za uspešno upravljanje s tveganji družbe.

Ali ste kot član enega od odgovornih teles prepričani, da je vaše zaupanje v podatke notranje revizije upravičeno? Ali lahko z gotovostjo zatrdite, da je vaša notranja revizija:

 • kakovostna tako z vidika sestave kot sposobnosti in sredstev, ki so ji na voljo?
 • ključna tveganja, ki jim je podjetje izpostavljeno objektivno analizira in ocenjuje?
 • deluje v skladu z revizijskim načrtom, ki je usklajen s poslovnimi cilji podjetja?
 • z vidika organizacijske kulture deluje v skladu s tveganji in poslovnimi cilji, neguje odnose, ki so bistveni za pridobivanje ustreznih informacij in velja za uglednega in zaupanja vrednega svetovalca?
 • upravi, nadzornemu svetu oz. revizijski komisiji poroča o rezultatih svojega dela na objektiven in primeren način?
 • prinaša dodano vrednost?

Deloittovi strokovnjaki za notranjo revizijo vam lahko pomagamo odgovoriti na zgornja in druga kritična vprašanja o kakovosti vaše notranjerevizijske službe.

Ustvarjanje dodane vrednosti izven standardnih okvirov

Inštitut notranjih revizorjev (IIA) na podlagi Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju gospodarske družbe in druge organizacije poziva, da s pomočjo neodvisnega zunanjega veščaka oceni delovanje svoje notranjerevizijske službe vsaj enkrat na vsakih pet let.

Za boljšo predstavo vas vabimo, da odgovorite na spodnja vprašanja o učinkovitosti strukture in delovanja vaše notranje revizije:

 • Ali je vodji službe notranje revizije omogočeno, da kadarkoli in nemoteno stopi v stik z revizijsko komisijo?
 • Ali je vodja službe notranje revizije seznanjen s ključnimi odločitvami ter o tem, kdo jih sprejema?
 • Ali družba zagotavlja zadostna sredstva za delovanje funkcije in jo primerno nagrajuje?
 • Ali so člani notranjerevizijske ekipe zadostno usposobljeni, motivirani in izurjeni za potrebe doseganja pričakovane vrednosti?
 • Ali se člani notranjerevizijske ekipe učinkovito in pravočasno prilagajajo nenehno spreminjajočim se potrebam in okoliščinam?

Na ta in številna druga pomembna vprašanja boste lahko odgovorili samo prek jasnega in objektivnega vpogleda v način delovanja vaše notranje revizije, zato smo prepričani, da bi morale vse organizacije izvesti tudi podrobnejše strateško ocenjevanje, ki bo poleg izpolnjevanja zahtev Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju osredotočeno tudi na dodano vrednost, ki jo notranjerevizijska funkcija dejansko prinaša organizaciji, ter na izpolnjevanje ciljev in pričakovanj poslovodstva ter revizijske komisije.

Praktičen in celovit pristop

Naše storitve zunanje presoje presegajo področje običajnega pregleda kakovosti, saj pod drobnogled vzamemo dejansko vse dejavnosti notranje revizije in med drugim preverimo:

 • pravilnik notranje revizije
 • sestavo notranje revizije
 • usposobljenost članov
 • svetovalna vloga notranje revizije
 • postopek ocenjevanja tveganj
 • načrtovanje in izvedba
 • poročanje, kakovost in upoštevanje priporočil
 • merjenje učinkovitosti
 • komuniciranje
 • odnos z deležniki
 • skladnost s standardi (IIA)

Naša vprašanja zahtevajo neposredne, smiselne odgovore:

 • Komu je funkcija notranje revizije odgovorna?
 • Kako pogosto je vodja notranje revizije v stiku s predsednikom uprave in drugimi člani višjega poslovodstva?
 • Ali so pričakovanja, ki jih imajo revizijska komisija, poslovodstvo ter generalni direktor do revizijske komisije, usklajena? Kako pogosto je vodja notranje revizije v stiku s predsednikom revizijske komisije/nadzornega sveta osebno in kako pogosto je v stiku s komisijo oz. nadzornim svetom kot organom?
 • Kako pogosto služba notranje revizije izdaja poročila in kdo ima dostop do njih?
 • Katero svetovalno vlogo ima služba notranje revizije?
 • Ali sredstva, ki jih ima notranja revizija na voljo, zadostujejo za ustrezno opravljanje te funkcije?
 • Kakšen je odnos med notranjo revizijo in drugimi funkcijami, ki so povezane s tveganj (npr. upravljanje s tveganji, skladnost, pravne zadeve, varnost in zdravje pri delu, preprečevanje izgub, upravljanje kakovosti in preprečevanje prevar)?
 • Ali se delovne dolžnosti omenjenih funkcij ločene in se ne podvajajo?
 • Ali obstajajo določene naloge, ki jih ne pokriva niti notranja revizija niti druge omenjene funkcije?
 • Ali je po mnenju zunanjega revizorja vaša služba notranje revizije objektivna in kompetentna?
 • Kje v modelu zrelosti se nahaja vaša služba notranje revizije?

Naše storitve presoje kakovosti delovanja notranje revizije zagotavljajo odgovore na ta in druga bistvena vprašanja, ki vam bodo omogočili uvedbo in ohranitev celovitega pristopa k upravljanju s tveganji ter optimizacijo kontrol in vodenja organizacije.

Povečajte učinkovitost notranje revizije

Služba notranje revizije mora zagotavljati utemeljene, pravočasne in kakovostne nasvete, delovati mora v skladu z organizacijsko kulturo ter bistveno prispevati k trajnosti in uspešnosti poslovanja vaše organizacije.

Deloitte vam ne bo pomagal le oceniti trenutno kakovost notranje revizije, ampak tudi izboljšati njeno učinkovitosti za hitrejše doseganje ciljev v prihodnje, saj zagotavljamo: preizkušene in pooblaščene strokovnjake za področje notranje in IT revizije (preizkušeni notranje revizor, pooblaščeni revizor, CIA, CISA, državni revizor), praktičen pristop, ki temelji na naših obsežnih izkušnjah s številnimi vodilnimi podjetji, mednarodno prakso, s pomočjo katere nudimo našim strankam podporo povsod po svetu.

Za več informacij o prednostih naših storitev zunanje presoje delovanja kakovosti notranje revizije se lahko obrnete na naše strokovnjake. 

Ali ste našli kaj uporabnega?