string of green diamonds

Storitve

Storitve na področju zagotavljanja skladnosti in notranje revizije

Notranja revizija obravnava ključna tveganja pri različnih procesih in sistem notranjih kontrol, s katerimi se ta tveganja obvladujejo. Podajamo zagotovila glede ustreznosti sistema notranjih kontrol in po potrebi priporočila za izboljšave sistema. Obstajajo tri vrste notranje revizije: finančna in operativna revizija ter revizija skladnosti s predpisi.

Storitve na področju zagotavljanja skladnosti: poudarek projektov je na izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Ocenjujemo, ali tretje osebe (dobavitelji, kupci itd.) izpolnjujejo pogodbena določila.

Drugi posebni projekti: upravljanje družb (ocenjevanje funkcije notranje revizije, nadzorni svet itd.), preverjanje porabe sredstev (EU, vlada), pregled posameznih poslov.