Novice

Nova regulativna ureditev za MiFID investicijska podjetja – EBina končna priporočila

Evropska Bančna Agencija (EBA) je pred kratkim objavila predloge novih zahtev za institucije, ki v skladu z definicijo, zapisano v členu 4(1) direktive MiFID spadajo v kategorijo investicijskih podjetij. Predlogi so bili že predloženi Evropski Komisiji, le-ta pa bo predvidoma pripravila zakonodajni predlog do konca leta 2017.

Glavne spremembe v Ebinih končnih priporočilih smo za vas povzeli v nadaljevanju.


Kategorizacija investicijskih podjetij

Investicijska podjetja se bodo razvrstila v tri razrede: v razred 1 bodo spadale sistemsko pomembne institucije, v razred 2 bodo spadala druga podjetja, ki niso klasificirana kot sistemsko pomembna, v razred 3 pa bodo spadala majhna investicijska podjetja, ki na trgu niso prepletena z ostalimi podjetji.

Natančni kriteriji za delitev investicijskih podjetij v posamezne razrede bodo po sprejetju končne verzije predlogov objavljeni v EBAnih Regulatornih Tehničnih Standardih.


Zahteve po nadzoru na konsolidirani osnovi

EBIna priporočila vsebujejo tudi spremembe glede zahtev po nadzoru institucij – glede na trenutni predlog se bo nadzor investicijskih podjetij moral izvajati na konsolidirani ravni, pri čemer bo matična družba odgovorna za nadzor podružnic z vidika kapitalske in likvidnostne skladnosti, kakor tudi glede izpolnjevanja predpisanih regulatornih zahtev. Ker bodo zahteve definirane na konsolidirani ravni, bodo le-te veljale samo za investicijska podjetja, ki so del skupine.


Regulatorni kapital

Končna priporočila za investicijska podjetja predvidevajo tudi dodatne kapitalske zahteve. Definicija regulatornega kapitala in kapitalskih zahtev bo zaradi konsistentnosti usklajena z definicijo kapitala po uredbi CRR. EBA z novimi predlogi med drugim tako določa primerno sestavo kapitalske ustreznosti glede na vrsto kapitala ter minimalni prag kapitala (PMC – Permanent Minimum Capital), ki ga bodo investicijska podjetja prvega razreda morale zagotavljati.

Spremembe glede regulatornega kapitala se za investicijska podjetja obetajo tudi na področju drugega stebra Basla III- podjetja 2. in 3. razreda bodo morala glede na predloge narediti samooceno ustreznosti količine kapitala t.i. samooceno profila tveganja institucije.

Investicijska podjetja 2. razreda, ki se ukvarjajo tudi s trgovanjem za lastni račun, bodo prav tako zavezana k dodatnim omejitvam na področju tveganja koncentracije.


Likvidnost

Zahteve glede likvidnostnega kritja (kazalnik LCR – Liquitiy Coverage Ratio, kot ga predpisuje Delegirana Uredba Komisije (EU 2015/61 ) bodo zahtevane za vsa podjetja, ki spadajo v 1. razred. Definicija primernih likvidnostih sredstev bo predvidoma usklajena z drugimi delegiranimi akti in tehničnimi standardi, ki se nanašajo na likvidnostne metrike.


Poročanje, izplačilo nagrad ter korporativno upravljanje

Prenovljene zahteve poročanja in korporativnega upravljanja se bodo razlikovale glede na razporeditev investicijskega podjetja v posamezni razred. Podjetja razreda 1 bodo tako zavezana k polnemu izpolnjevanju vseh zahtev, medtem ko bodo za podjetja 2. in 3. razreda veljale poenostavljene poročevalske zahteve.


Vpliv na investicijska podjetja in naslednji koraki

Na podlagi lastnih študij EBA ocenjuje, da bo približno 68% podjetij v Evropi spadalo v razred 2. Čeprav je MiFID v osnovi bil zasnovan kot kapitalsko nevtralna direktiva (brez vplivov na kapital), je kasnejša ocena vpliva predlaganih sprememb predvidela povečanje kapitalskih zahtev pri investicijskih podjetjih za približno 10% - glede na kategorizacijo posameznega investicijskega podjetja, ki jo najdete tukaj.

Po preučitvi EBInih predlogov bo Evropska komisija predloge predložila Evropskemu parlamentu. Po trenutnih ocenah se implementacija zgoraj navedenih predlogov ne bo zgodila pred letom 2020.

Ali ste našli kaj uporabnega?