Novice

Pripravite se na morebitne preglede transfernih cen v luči ukrepov BEPS

Pogodbe med povezanimi osebami predstavljajo izhodišče za dokazovanje opravljenih funkcij in prevzetih tveganj s strani povezanih oseb. Ob odsotnosti pogodbe med povezanimi osebami, bi bilo izhodišče za analizo funkcij in prevzetih tveganj izključno ravnanje vključenih strank, kar bi lahko vodilo davčne organe k subjektivni analizi, zlasti glede tveganj, ki (še) niso nastala.

Ukrepi BEPS in pomembnost jasnih pogodb med povezanimi osebami

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju »OECD«) je v svojih ukrepih glede erozije davčne osnove in prelivanja dobička v ugodna davčna okolja (angl. Base Erosion and Profit Shifting, v nadaljevanju »BEPS«) podala navodila, kako zagotoviti, da se pozitivni in negativni rezultati tveganja v transakcijah med povezanimi osebami dodelijo subjektu, ki upravlja in nadzira to tveganje v skupini. Iz ukrepov BEPS izhaja, da tveganja ni mogoče dodeliti na način, da se posamezni povezani osebi dodeli zgolj določen donos ali prihodek iz transakcije. Dodeljevanje tveganja je torej zlasti pomembno za mednarodne skupine, v okviru katerih se smatra, da so nekateri subjekti v skupini (npr. distributerji z omejenim tveganjem ali pogodbeni proizvajalci) upravičeni le do omejenih dobičkov, saj so njihova tveganja pogodbeno omejena.

Vezano na razporejanje dobička iz neopredmetenih sredstev, ukrepi BEPS dodeljujejo ne-rutinirane donose (ki se pripisujejo neopredmetenim sredstvom) subjektu, ki upravlja in nadzira tveganja povezana z njegovim razvojem, izboljšanjem, vzdrževanjem, zaščito in izkoriščanjem (angl. development, enhancement, maintenance, protection and exploitation activities, v nadaljevanju »DEMPE aktivnosti«). Ukrepi BEPS tako zahtevajo razširjeno ekonomsko analizo, ki se začne z razmejitvijo transakcij med povezanimi osebami. Ta razmejitev je namenjena razumevanju dejanskega stanja z izvedbo podrobne analize funkcije posameznega subjekta in prevzetih tveganj s strani posameznega subjekta, vključenega v transakcijo.

V tem smislu so pogodbe med povezanimi osebami torej izhodišče, ki opredeljujejo funkcije in tveganja povezanih oseb ter pričakovane rezultate transakcije ob njihovi sklenitvi.

Vpliv ukrepov BEPS na mednarodne skupine

Mnoge mednarodne skupine uporabljajo metode transfernih cen predvsem z namenom dodelitve tveganj in donosov subjektom v skupini. Ukrepi BEPS pa zahtevajo, da se morajo povezane osebe osredotočiti tudi na upravljanje in nadzor tveganj ter ustrezno uskladitev tveganj s pričakovanimi donosi posamezne povezane osebe. Dodatno morajo torej družbe, ki opravljajo materialne transakcije s povezanimi osebami:

  • Natančno opredeliti pomembna tveganja za posamezne transakcije in transakcije v skupini ter opredeliti, kateri subjekti v skupini upravljajo in nadzirajo ta tveganja.
  • Natančno določiti odgovornost za upravljanje s tveganji znotraj skupine in pripraviti jasno dokumentacijo glede razporeditve in opredelitve te odgovornosti.
  • Opredeliti odgovornost za razporeditev in obvladovanje tveganja v pogodbah med povezanimi osebami, ki predstavljajo ključno dokumentacijo o predvidenih odgovornostih strank pri transakciji in pričakovanih donosih.

V kolikor pogodbe med povezanimi osebami ne vsebujejo jasne opredelitve odgovornosti glede razporeditve in obvladovanja tveganja, se davčni organi v okviru opravljenega nadzora transfernih cen lahko sklicujejo le na ravnanje vpletenih strank, kar bi lahko vodilo davčne organe k subjektivni analizi, zlasti glede tveganj, ki (še) niso nastala. Takšno izhodišče pa potencialno vodi tudi v daljše in sporne nadzore in morebitno dvojno obdavčenje.

Pregled in priprava pogodb med povezanimi osebami

Deloitte-ovi strokovnjaki za transferne cene vam lahko pomagajo s pregledom in analizo pomembnih transakcij in pogodb med povezanimi osebami zlasti z namenom svetovanja glede skladnosti obstoječe oziroma predvidene ali nameravane prerazporeditve funkcij in tveganj z ukrepi BEPS, ter posledično, svetovanje glede potrebnosti prilagoditve obstoječih pogodb med povezanimi osebami.

Na podlagi opravljene analize pogodb s povezanimi strankami, vam lahko Deloitte-ovi pravni strokovnjaki pomagajo spremeniti obstoječe pogodbe med povezanimi osebami ali pa pripraviti nove, v kolikor je to potrebno. Te pogodbe bodo odražale vloge vseh vpletenih strank, ki izvajajo pomembne funkcije ter prevzemajo znatno tveganje v povezavi z zahtevami novega sistema transfernih cen BEPS, vključno z (vendar ne omejeno na) pogodbami o proizvodnji, raziskavah in razvoju, distribuciji in licencah za intelektualno lastnino.

Več informacij o naših storitvah povezanih z zahtevami ukrepov BEPS je dostopnih na naši spletni strani.

Ali ste našli kaj uporabnega?