Deloittova raziskava: Še več tveganj na več frontah: kreditno tveganje, trajnostna vprašanja in kibernetska varnost bodo najv

Sporočila za medije

Deloittova raziskava:

Še več tveganj na več frontah: kreditno tveganje, trajnostna vprašanja in kibernetska varnost bodo največji izziv za finančne institucije

Anketa med finančnimi direktorji v regiji Srednje Evrope za leto 2021

Global risk management survey

Ljubljana, 12. februar 2021 – Zaradi krčenja gospodarstva in rasti brezposelnosti se je kreditno tveganje zavihtelo na vrh prioritetne lestvice institucij na področju obvladovanja tveganj, kot ugotavlja Deloitte v dvoletnem poročilu o obvladovanju tveganj v globalni industriji finančnih storitev.

20 % anketiranih vodij za obvladovanje tveganj v finančnih institucijah ga je izmed 16 različnih kategorij tveganj izbralo kot tistega, ki bo v naslednjih dveh letih najbolj vplivalo na poslovanje njihove institucije. Leta 2018 ga je izpostavilo samo 3 % vprašanih.

62 % vodstvenih delavcev, ki jih je anketiral Deloitte, tudi pravi, da bo merjenje kreditnega tveganja v naslednjih dveh letih bodisi izjemna ali zelo velika prioriteta za njihove institucije. Obvladovanje kreditnega tveganja je postopek zmanjševanja izgub z zaznavanjem, katere stranke v danem trenutku predstavljajo preveliko tveganje za institucijo. Med tveganji, ki jih je po mnenju članov višjega vodstva institucij še posebej težko meriti, so tudi vrednotenje zavarovanj, komercialni krediti, komercialne nepremičnine, nezavarovani krediti, posojila s finančnim vzvodom in posojila v srednjem tržnem segmentu.

Na finančne institucije še ni prežalo toliko različnih tveganj,“ pravi Luka Vesnaver, partner za finančno svetovanje pri Deloitte Slovenija.

„COVID-19 med drugim vpliva tudi na obvladovanje tveganj in finančne institucije postavlja pred ogromne nove izzive. Vse, povezano s tveganji, je postavljeno na glavo in pod veliko preizkušnjo.

Po mnenju 66 % bančnih direktorjev bo slabšanje kreditne kakovosti eden od treh glavnih trendov v naslednjih dveh letih.

Naglo krčenje gospodarstva in drastične spremembe vedenja potrošnikov ter poslovanja institucij lahko pomenijo, da sistemi, programi in modeli, ki temeljijo na podatkih pred COVID-19, morda ne bodo več odražali resničnosti po pandemiji,“ še pravi Vesnaver.

„Institucije bodo morale dobro obvladovati tveganja, obenem pa bodo morale biti dovolj prilagodljive in pripravljene spremeniti svoj dosedanji pristop v tem popolnoma spremenjenem poslovnem okolju.

Deloitte vsaki dve leti razišče mnenja vodij za obvladovanje tveganj ali njihovih kolegov z enakimi zadolžitvami v 57 finančnih institucijah po vsem svetu, vključno z bankami, družbami za upravljanje naložb in zavarovalnicami. Letošnja, že 12. raziskava z naslovom Nad tveganja z odpornostjo: nove strategije za negotovo resničnost je bila izvedena med marcem in septembrom 2020. Anketirane institucije imajo skupno 27,2 bilijona $ premoženja; institucije, ki opravljajo storitve upravljanja premoženja, pa upravljajo skupno s 16,1 bilijoni $ premoženja.

Še nekaj ugotovitev:

  • Čeprav so skoraj vsi anketiranci povedali, da njihova organizacija izjemno ali zelo uspešno obvladuje finančna tveganja (z izjemo kreditnega tveganja), jih samo 65 % enako meni glede nefinančnih tveganj, ki pa imajo lahko ogromen učinek na finance in ugled institucije. Ta odstotek je bil še nižji pri določenih vrstah in vidikih nefinančnih tveganj, kot so vedenje in kultura (55 %), geopolitična tveganja (42 %) in tveganje nezadostne kakovosti podatkov (26 %).
  • Samo 61 % vprašanih pravi, da njihova institucija izjemno ali zelo uspešno obvladuje kibernetsko tveganje, 87 % pa, da bo obvladovanje tega tveganja v naslednjih dveh letih izjemno ali zelo pomembno za njihovo organizacijo.
  • 38 % anketirancev je podnebna, okoljska, družbena in upravljavska tveganja uvrstilo med tri kategorije tveganj, ki bodo v naslednjih dveh letih najbolj napredovala na prioritetni listi finančnih institucij – poleg kreditnega in kibernetskega tveganja. Vendar pa samo 33 % vodij finančnih institucij navaja, da njihova organizacija izjemno ali zelo uspešno obvladuje vsa ta tveganja.
  • Večina institucij se zaveda, da morajo izboljšati svoje procese na področju upravljanja podatkov. 69 % vprašanih je namreč povedalo, da bodo kakovostnejši, bolj razpoložljivi in pravočasnejši podatki o tveganjih v naslednjih dveh letih izjemno ali zelo pomembni za njihovo institucijo. Samo 26 % pa jih meni, da njihova organizacija trenutno izjemno ali zelo uspešno upravlja s kakovostjo podatkov, in samo 8 % jih pravi, da njihova institucija učinkovito uporablja in upravlja z nestrukturiranimi podatki.
  • Institucije so pod pritiskom, saj se bliža rok za prenehanje referenčnih obrestnih mer LIBOR (v večini primerov do konca leta 2021). Po podatkih poročila so finančne institucije „morda podcenile, koliko dela in priprav bo dejansko potrebnih za prehod.“ Ob tem samo 24 % anketirancev navaja, da bodo posodobitve in razvoj tehnologije/aplikacij zelo velik ali velik izziv za njihovo institucijo, 22 % pa jih enako pravi za posodobitve in razvoj procesov ter kontrol.

45 % vprašanih pričakuje, da bo njihova organizacija v naslednjih dveh letih povečala svoje letne izdatke za obvladovanje tveganj. Treba pa je poudariti, da si bodo institucije zaradi pritiska na prihodke verjetno prizadevale „zmanjšati izdatke za obvladovanje tveganj, ki postajajo vse večji.“

50 % anketirancev tako verjame, da bodo za njihove institucije v naslednjih dveh letih izjemnega ali velikega pomena orodja za povečevanje učinkovitosti, kljub temu, da večina preteklih raziskav kaže, da večina institucij teh tehnologij še ni uvedla. Najpogosteje uporabljene tehnologije so trenutno računalništvo v oblaku (46 %), nekatere institucije pa se poslužujejo (tudi) robotske avtomatizacije procesov (RPA) (29 %), strojnega učenja (27 %) in kognitivne analitike (13 %).

Največji izzivi pri obvladovanju tveganj, s katerimi se srečujejo finančne institucije, so izzivi, povezani s kadri, delo na daljavo, varstvo podatkov, prehod v digitalno in sistemska ter programska varnost,“ še dodaja Vesnaver.

Vodje za obvladovanje tveganj se bodo morali hitro odzivati na nestabilne gospodarske razmere in spremenljive delovne prakse. Budno bodo morali spremljati dogajanje, da ugotovijo, katere spremembe so samo začasen odziv na pandemijo in katere bodo postale trajne. Takšnih izzivov, sprememb in negotovosti nismo videli že lep čas.“

Luka Vesnaver, partner za finančno svetovanje
Luka Vesnaver, partner za finančno svetovanje