Knjigovodstvene usluge

Storitve

BPS – Business Process Solutions

Davčno in pravno svetovanje, računovodenje, kontroling, poročanje lastnikom in upravi, priprava poročil za revidirane družbe, vse na enem mestu

Družba Deloitte Slovenija v okviru svojih storitev nudi tudi storitve Business Process Solutions (BPS), svetovanje za domača in tuja podjetja ter podružnice tujih podjetih na slovenskih tleh. Pri tem strokovna ekipa oddelka BPS sodeluje z Deloittovo poslovno mrežo strokovnjakov po vsem svetu, kjer se izmenjujejo izkušnje, znanje, prednostne naloge na finančnem, računovodskem, davčnem in pravnem področju. S svojimi storitvami delujemo po principu “All&OneStep”. Skupaj z vami dosegamo zastavljene cilje in ustvarjamo dodano vrednost.

BPS – Business Process Solutions:

 • možnost najema strokovnjaka za finančno, računovodsko, davčno in pravno področje za daljše časovno obdobje (outsourcing),
 • izobraževanje vodij financ in računovodstva, direktorjev za področje davkov, računovodstva in financ (priprava vsebine glede na potrebe stranke v slovenskem in angleškem jeziku),
 • svetovanje pri vzpostavitvi in delovanju finančno računovodske funkcije v vašem podjetju,
 • priprava računovodskih izkazov in letnih poročil v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (IFRS),
 • priprava poročil za revidirane družbe – poročila za povezane osebe,
 • priprava poročil in poročanje za odvisne in matične družbe s prilagoditvami med slovenskimi standardi in standardi odvisnih, matičnih družb (group reporting, management reporting)
 • priprava transformacijskih tabel za razlike med vrednotenjem poslovnih dogodkov med slovenskimi računovodskimi standardi in standardi drugih držav,
 • prevzem in izvedba administracije in računovodstva v celoti na vašem ali našem naslovu,
 • vodenje glavne knjige, analitičnih evidenc saldakontov, plačilnega prometa,
 • vodenje materialnega poslovanja, blagajniškega poslovanja, maloprodaje, veleprodaje,
 • vodenje knjig osnovnih sredstev in amortizacije (register osnovnih sredstev, prevrednotenje, obračun amortizacije, letni in medletni popisi),
 • vodenje evidenc bančnih posojil, priprava pogodb za posojila med povezanimi/nepovezanimi osebami, obračun obresti,
 • vodenje davčnih evidenc in priprava obračuna davka na dodano vrednost,
 • vodenje celotnega računovodstva po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, projektih,
 • priprava mesečnih izkazov, medletnih in letnih izkazov,
 • priprava zaključnega računa, izkazi stanja in poslovnega izida ter obračun davka od dobička pravnih oseb,
 • priprava poročil za Banko Slovenije, poročil za AJPES, poročil za Statistični urad, ZPIZ,
 • obračun plač in socialnih prispevkov za zavezanca, dohodnine,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • priprava in poročanje vseh vrst poročil iz naslova plač, dohodnine, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, potnih stroškov zaposlenih,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, izračun bančnih zavez po pridobitvi posojil,
 • ostale storitve po naročilu strank.

Kontakt:

Ajda Žitnik
azitnik@deloittece.com
Manager