Storitve

Davčno svetovanje

Naši strokovnjaki svetujejo glede davčnih in pravnih vidikov finančnih zadev, tako poslovnih kot tudi osebnih, številnim in raznovrstnim domačim in tujim podjetjem, družinskim podjetjem, samostojnim podjetnikom in zasebnikom.

BPS - Business Process Solutions

Računovodstvo, davčno in pravno svetovanje na enem mestu

Naša strokovna ekipa je povezana z Deloittovo svetovno mrežo skupnega znanja in vrednot in temelji na učenju, sodelovanju in stalnem partnerskem odnosu. Velikim, srednje velikim in malim podjetjem nudimo strokovno pomoč pri njihovem poslovnemu modelu, pri doseganju zastavljenih ciljev in ustvarjanju dodane vrednosti.

Izvedite več: BPS - Business Process Solution

Storitve davčnega svetovanja za domača podjetja

Naše storitve obsegajo celostno davčno svetovanje za podjetja iz najrazličnejših panog ter pomoč pri optimiziranju njihovih davčnih bremen. Našim strankam pomagamo v primeru davčnih postopkov in pri učinkovitem komuniciranju z davčno upravo.

Davek od dohodkov pravnih oseb

Optimizacija davčnih bremen

Izvedite več: Storitve davčnega svetovanja za domača podjetja 

Storitve davčnega svetovanja za mednarodna podjetja

Naše storitve zajemajo svetovanje s področja mednarodnih transakcij, in sicer tako s področja tujih investicij v Sloveniji kot tudi domačih investicij v tujini. Našim strankam pomagamo tudi pri čim bolj učinkoviti uporabi mednarodnih sporazumov, na področju oblikovanja transfernih cen ter pri davčnem načrtovanju nasploh. Želimo, da naše stranke tudi v mednarodnem prostoru poslujejo z minimalnim davčnim tveganjem.

Izvedite več: Storitve davčnega svetovanja za mednarodna podjetja

Davčno svetovanje s področja transfernih cen

Naši lokalni in mednarodni davčni strokovnjaki vam svetujejo na področju oblikovanja transfernih cen z vidika mednarodnega poslovanja in mednarodne obdavčitve. Pomagamo vam lahko tudi pri postavitvi dolgoročne strategije oblikovanja transfernih cen, ki bo sprejemljiva tako s poslovnega kot tudi z davčnega vidika.  

Izvedite več: Davčno svetovanje s področja transfernih cen.

Storitve s področja posrednih davkov

DDV in carine
Sistem davka na dodano vrednost (DDV) je kompleksen ter nepregleden. Implementacija evropskih direktiv in sodb sodišča Evropskih skupnosti v lokalno zakonodajo je različna, zato enoten trg ne nudi vedno tudi enotnega pravnega okvira, ki bi ga družbe, ki poslujejo v mednarodnem okolju, tudi pričakovale...  

Okoljski davki
Deloitte je razvil pregleden vodnik po okoljskih davkih in dajatvah, za katere so poslovni subjekti, ki poslujejo v določenih državah dolžni izpolnjevati obveznosti poročanja in plačevanja...

Izvedite več: Storitve s področja posrednih davkov

Davčno svetovanje na področju osebnih davkov

Delodajalcem svetujemo glede zaposlovanja in predpisov o pravicah in dolžnostih zaposlenih, pa tudi pri načrtovanju in izvedbi plačne politike v skladu s slovensko in mednarodno zakonodajo ter davčni obravnavi posameznih vrst dohodkov. Prav tako določenim posameznikom (vodilnim v podjetjih, lastnikom podjetij, posameznikom z drugimi investicijami itd.) z davčnim in socialno varnostnim načrtovanjem pomagamo optimizirati njihov neto dohodek ter zmanjšati tveganja povezana z mednarodnim pa tudi slovenskim davčnim poročanjem.

Storitve, povezane z opravljanjem dela v tujini

Nadomestila in ugodnosti

Mednarodno upravljanje s človeškimi viri

Tveganje. Talent. Nagrade.

Tehnologija

Izvedite več: Davčno svetovanje na področju osebnih davkov