Про нас

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", які відбулися 21 грудня 2018 року (Протокол № 31 від 21.12.2018 р.) було прийнято рішення щодо припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" шляхом перетворення в ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК". Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення: економічна недоцільність подальшого фінансування організаційно-правової форми - акціонерне товариство.

Повідомлення про виникнення особливої інформації № 1 - 21.12.18

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (протокол № 29 вiд 26.04.2017 р.) Булаха Андрiя Григоровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено заступником Генерального директора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" з 22.05.2017 р. на невизначений термiн. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор вiддiлу аудиту ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - 5 травня 2017 р.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (протокол № 29 вiд 26.04.2017 р.) було прийнято рiшення про схвалення значного правочину, який було вчинено вiд iменi ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (надалi - "Товариство") до дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме був схвалений договiр оренди № LA/28-2016 вiд 01.07.2016 року, який було укладено мiж Товариством (орендарем) та ПАТ "БТА Банк" (орендодавцем).

Предмет правочину - передача Товариству площ будiвлi в оренду. Орендованi площi знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 69 461 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 220 154 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 31 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 5 травня 2017 р.
Чи була корисною ця інформація?