deloitte growth technology people

Про нас

Компанія «Делойт» в Україні

Про компанію

Про компанію «Делойт» в Україні

Компанія «Делойт» в Україні є частиною «Делойт СНД Холдінгз Лімітед» («Делойт», СНД). «Делойт», СНД є фірмою, що входить до складу «Делойт Туш Томацу Лімітед». «Делойт» надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, консалтингу та корпоративних фінансів державним і приватним компаніям, які працюють у різних галузях економіки. Офіси компанії «Делойт», СНД діють в 11 країнах і налічують більше ніж 3000 працівників.

Компанія «Делойт», СНД представлена ​​в Україні (Київ), Росії (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Єкатеринбург, Новосибірськ і Південно-Сахалінськ), Білорусі (Мінськ), Грузії (Тбілісі), Вірменії (Єреван), Азербайджані (Баку), Казахстані (Актау, Алмати, Астана, Атирау), Киргизії (Бішкек), Узбекистані (Ташкент), Таджикистані (Душанбе) і Туркменістані (Ашгабад).

Річна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

На виконання пункту 4 статті 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013,  ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» розкриває регулярну річну інформацію шляхом її розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 26 квітня 2017 р., місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50А, 9 поверх. Початок Зборів: об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 24 годину 19 квітня 2017 р.

24 березня 2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (протокол № 29 вiд 26.04.2017 р.) Булаха Андрiя Григоровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено заступником Генерального директора ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" з 22.05.2017 р. на невизначений термiн. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор вiддiлу аудиту ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - 5 травня 2017 р.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (протокол № 29 вiд 26.04.2017 р.) було прийнято рiшення про схвалення значного правочину, який було вчинено вiд iменi ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (надалi - "Товариство") до дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме був схвалений договiр оренди № LA/28-2016 вiд 01.07.2016 року, який було укладено мiж Товариством (орендарем) та ПАТ "БТА Банк" (орендодавцем).
Предмет правочину - передача Товариству площ будiвлi в оренду. Орендованi площi знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 69 461 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 220 154 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 31 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 5 травня 2017 р.
Чи була корисною ця інформація?