Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 по 30 червня 2020 року

17 липня 2020 року

Нещодавно Державна податкова служба опублікувала низку важливих індивідуальних податкових консультацій (далі – ІПК) з питань трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ), датованих червнем 2020 року. Деякі з консультацій стосуються останніх змін, внесених Законом України № 466-ІХ до Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Нижче викладено наш огляд, який містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, а також коментар спеціалістів «Делойт» в Україні щодо деяких висновків, які потребують детального пояснення.

Індивідуальні податкові консультації

Усі індивідуальні податкові консультації можна знайти в Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій за відповідним номером консультації за посиланням.

Щодо визначення першого звітного періоду для глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

(ІПК №2569)

Висновки

  • У разі здійснення контрольованих операцій платник податків має подати повідомлення про участь в міжнародній групі компаній разом зі звітом про контрольовані операції. Положення щодо подання платниками податків повідомлення про участь у міжнародній групі компаній вперше застосовується у 2021 році за підсумками 2020 звітного року (тобто вже у 2021 році необхідно подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній щодо 2020 звітного року).
  • Запит на подання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) може бути надісланий платникам податків, які входять до міжнародних груп компаній, консолідований дохід яких дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро. Перший звітний період щодо майстер-файлу – це фінансовий рік, який закінчується у 2021 році. Майстер-файл має бути наданий до контролюючих органів протягом 90 днів з дня отримання запиту.

Коментар «Делойт». Запит на подання майстер-файлу може бути направлений податковими органами не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній. Оскільки першим звітним періодом щодо майстер-файлу є 2021 рік, граничний строк подання майстер-файлу буде не раніше за 1 квітня 2023 року.

Крім майстер-файлу та повідомлення про участь у міжнародній групі, Законом № 466-ІХ передбачений ще один новий тип звітності з ТЦУ, а саме – звіт у розрізі країн. Такий звіт може подаватися платником податків, якщо консолідований дохід міжнародної групи компаній, до якої входить такий платник податків, дорівнює або перевищує еквівалент 750 мільйонів євро. Звіт у розрізі країн може подаватися українською компанією за умови виконання додаткових критеріїв, передбачених ст. 39.4.10 ПКУ (наприклад, українська компанія є материнською компанією групи або материнська компанія групи уповноважує українську компанію на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу). Таким чином, якщо українська компанія буде уповноважена на подання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, першим звітним періодом для подачі такого звіту є 2021 фінансовий рік, а сам звіт має бути поданий протягом 12 місяців після закінчення фінансового року. 

З послугами компанії «Делойт» в Україні з надання консультацій щодо підготовки нових типів звітності з ТЦУ можна ознайомитись за посиланням.

Щодо віднесення операцій дисконтування довгострокової заборгованості перед нерезидентом до контрольованих

(ІПК №2552)

Дисконтування довгострокової заборгованості перед пов'язаною особою-нерезидентом впливає на суму річного доходу платника податків. При цьому сама операція дисконтування не є операцією з контрагентом, а є розрахунковою величиною, тому для цілей застосування трансфертного ціноутворення не вважається контрольованою і не враховується для обчислення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом.

Щодо визнання операцій з дочірньою компанією-нерезидентом контрольованими

(ІПК №2564)

Оскільки прибуток пов'язаної особи-нерезидента відображається в балансі резидента України як збільшення балансової вартості фінансових інвестицій товариства на дату балансу за методом участі у капіталі, то такі операції мають вплив на об'єкт оподаткування податком на прибуток і можуть підпадати під визначення контрольованих за умови досягнення вартісного критерію.

Коментар «Делойт». Відповідно до позиції податкових органів, операції, пов’язані зі зміною балансової вартості фінансових інвестицій, підпадають під контроль з трансфертного ціноутворення. Така позиція податкових органів може викликати питання щодо обґрунтованості контролю зазначених операцій. Крім того, може виникнути невизначеність щодо найдоцільнішого підходу для обґрунтування відповідності умов подібних операцій принципу «витягнутої руки» (тобто який метод ТЦУ, показник рентабельності та сторону, що тестується, доцільно обрати при аналізі такої операції).

Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм

(ІПК №2425, №2426, №2427, №2428, №2566)

Висновки

  • Податковий кодекс України не передбачає ведення Державною податковою службою реєстру різновидів організаційно-правових форм нерезидентів, включених до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток №480 від 4 липня 2017 року (далі – «Перелік ОПФ»).
  • Якщо нерезидент, організаційно-правова форма якого включена до відповідного Переліку, у відповідному звітному році сплачував податок на прибуток, то господарські операції з таким нерезидентом не визнаватимуться контрольованими, за відсутності інших засад визначення операцій контрольованими. Фактична сплата податку на прибуток нерезидентом повинна бути підтверджена документом за формою, затвердженою законодавством країни резидентства, та належним чином легалізована і перекладена відповідно до законодавства України.
  • Операції з контрагентами-резидентами Німеччини та Польщі, які мають організаційно-правові форми, що не входять до відповідного Переліку ОПФ, не підпадають під визначення контрольованих.
    Вищезазначені операції визнаватимуться контрольованими за умови, якщо контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента.

Коментар «Делойт». Постановою Кабінету Міністрів України №1100 від 24 грудня 2019 року було розширено Перелік ОПФ, операції з якими можуть бути визнані контрольованими, починаючи з 1 січня 2020 року. До Переліку було включено такі ОПФ резидентів відповідних держав:

  • Австрія – GmbH & Co.KG (командитне партнерство);
  • Німеччина – GmbH & Co.KG, AG & Co.KG, UG & Co.KG (всі – командитні партнерства), GmbH & Co.KGaA, AG & Co.KGaA (обидві форми – акціонерні командитні партнерства), GmbH & Co.OHG (повне партнерство);
  • Польща – Sp. z O.O. S.K. (партнерство з обмеженою відповідальністю), Sp. z O.O. S.J. (повне партнерство).

З інформаційним повідомленням «Делойт» в Україні щодо зазначеної Постанови можна ознайомитися за посиланням.

Зазначені в цьому огляді коментарі спеціалістів «Делойт» в Україні носять виключно інформативний характер і не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участі експертів.

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу щодо будь-яких питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?