Article

Điều kiện tham dự

Điều kiện tham dự chương trình

Những doanh nghiệp nào có thể đăng ký tham dự chương trình?

Để tham dự chương trình này, các doanh nghiệp cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có tối thiểu 05 năm hoạt động
 • Doanh thu hàng năm tối thiểu 600 tỷ đồng (trong năm tài chính gần nhất)
 • Phần lớn cổ phần (>50%) sở hữu bởi cá nhân cư trú tại Việt Nam

Có thể là:

-  Doanh nghiệp sở hữu bởi tư nhân

-  Danh mục đầu tư của doanh nghiệp được kiếm soát bởi quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ đầu tư tư nhân tại Việt Nam

-  Văn phòng gia đình

 • Trụ sở chính tại Việt Nam
 • Tuân thủ đầy đủ các khung pháp lý, thuế và đạo đức hiện hành tại Việt Nam


Những doanh nghiệp sau không đủ điều kiện tham dự:

 • Công ty đại chúng có cổ phiếu chi phối (hơn 50%) không được sở hữu bởi cổ đông Việt Nam
 • Các tập đoàn đa quốc gia và các công ty thành viên
 • Các tổ chức tín dụng/Công ty bảo hiểm/Ngân hàng/Hợp tác xã
 • Các tổ chức thuộc sở hữu Nhà nước/cơ quan thuộc khu vực công
 • Các Tổ chức từ thiện và các Tổ chức phi lợi nhuận
 • Công ty liên danh/Công ty liên doanh
 • Các Quỹ đầu tư tư nhân lớn (quy mô hơn 6.000 tỷ đồng)
Did you find this useful?