Deklarata e Privacise

Deklarata e Privacise

Rishikuar me 21 Tetor 2014

Hyrje

Deloitte.com eshte i perbere nga website te ndryshme individuale globale, vendit, rajonal, ose praktika te veçanta, secila prej te cilave eshte siguruar nga Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") ose nje nga firmat anetare te saj ose te subjekteve te tyre te lidhura (kolektivisht, "Rrjeti Deloitte"). Keto faqe te internetit individuale jane percaktuar ne kendin e djathte te çdo faqe.

Kjo Deklarate Privacie zbatohet vetem per webpages specifike te deloitte.com percaktuara si Deloitte Albania & Kosova ne kendin e siperm te djathte, te cilat jane referuar me poshte si "kjo faqe interneti".

Deloitte Albania & Kosova, i cili eshte firme anetare DTTL ne Shqiperi dhe Kosove (edhe me poshte referuar si "ne", "neve" ose "tone") eshte nje organizate globale e  vetedijshme ndaj privacise. Ne jemi entitet ne kuader te Rrjetit Deloitte qe po jep kete Website dhe kjo Deklarate Privacie e cila shpjegon se si ne mbrojme informacionin e mbledhur nepermjet kesaj faqe interneti.

Duke perdorur kete faqe ju jeni keni rene dakord me perdorimin e informacionit tuaj siç pershkruhet ne kete Deklaraten e Privacise.

Ju lutem vereni se faqet e internetit specifike te vendeve, rajoneve dhe praktikave te tjera te perfshira ne deloitte.com sigurohen nga entitete brenda Rrjetit Deloitte dhe nuk sigurohen prej nesh. Keto faqe interneti, sikurse edhe te tjera qe mund te lidhen me kete faqe interneti, nuk menaxhohen nga kjo Deklarate Privatesie. Ne inkurajojme vizitoret qe te rishikojne secilen prej ketyre deklaratave te privatesise te ketyre faqeve perpara dhenies se informacioneve personale. 

Kjo deklarate Privatesie mund te shtohet apo amendohet kohe pas kohe me deklarata privatesie qe jane specifike per fusha te caktuara te ketij website (p.sh: rekrutimet). Per detaje te metejshme ne lidhje me procesin e rekrutimit online, ju lutem rishikoni deklaraten specifike qe menaxhon kete fushe. 

Nese keni ndonje pyetje lidhur me Deklaraten e Privatesise, ju lutem kontaktoni sherbimet webmaster duke perdorur linkun na kontaktoni. 

Mbledhja e informacionit 

Si vizitor, ju nuk do te dorezoni asnje te dhene personale per te perdorur faqen e internetit. Ky website vetem mbledh te dhenat personale qe jepen ne menyre specifike dhe vullnetare nga vizitoret. Ky informacion konsiston ne, por nuk eshte I kufizuar tek, emri juaj, pozicioni aktual i punes, adresa e kompanise, adresa e emailit dhe numrat e telefonit dhe faksit. 

Ne mund te ruajme gjithashtu cdo permbajtje qe ju mund te jepni, duke perfshire por jo e limituar ne postimet ne cdo blog, forum, wikis apo aplikime te tjera te medias sociale dhe sherbime qe ne mund te japim. 

Ne zakonisht nuk kerkojme informacion sensitiv nga vizitoret (p.sh., te dhena qe lidhen me racen, origjinen etnike, besimet fetare, rekordet kriminale shendeti fizik dhe mendor apo orientimi seksual) 

Informacionet log, cookies dhe web beacons

Ky website mbledh informacione standarte te regjistrimit ne internet duke perfshire adresen e IP, llojin e browser dhe gjuhen, kohen e hyrjes dhe adresen referuese te faqes se internetit. Per te siguruar qe ky website eshte I menaxhuar mire dhe per te lehtesuar nje navigim sa me te mire, ne ose sjellesit e sherbimeve tona mund te perdorin cookies (file me tekste te vogla te ruajtura ne browserin e perdoruesit) ose Web beacons (imaxhe elektronike qe lejojne websitin te numeroje vizitoret qe kane hyre ne nje faqe te caktuar dhe aksesojne cookies te caktuar) te mbledhin data te agreguara. Informacione shtese per menyren se si perdoren cookies dhe teknologji te tjera gjurmuese dhe menyrat se si mund te kontrollohen ato mund te gjenden ne lajmerimet tona te cookie-ve.  

Perdorimi I informacionit 

Here pas here, ju mund te depozitoni informacione personale permes website, psh per te fituar akses ne lidhje me nje permbajtje te caktuar, per te marre pjese ne nje event te caktuar, per t'iu pergjigjur nje sondazhi, apo per te kerkuar komunikime ne lidhje me fusha te caktuara te interesit. Ne raste te tilla, informacioni qe ju do te dorezoni do te perdoret per te menaxhuar kerkesat tuaja dhe per tju pershtatur dhe per te permiresuar kete website si dhe sherbimet qe lidhen me te dhe qe ju ofrohen juve. Ne mund t eperdorim informacionet tuaja personale per qellime marketingu, ose t'ju dergojme materiale promocionale apo materiale komunikimi lidhur me sherbime qe kryhen nga entitete brenda rrjetit te Deloitte qe ne mendojme se mund te jene ne interesin tuaj. Ne mund t'ju kontaktojme per te kerkuar reagim ne lidhje me sherbimet e dhena nga entitete brenda Rrjetit Deloitte ose per tregun apo per qellime kerkimi. 

Informacionet tuaja personale mund te perdoren gjithashtu per te mbrojtur te drejtat apo pronesine e perdoruesve tane, aty ku eshte e nevojshme te jete ne linje me proceset ligjore. 

Ju mund te kerkoni ne cdo kohe qe ne te nderpresim dergimin e emaileve apo komunikimeve te tjera te gjeneruara ne pergjigje te provizioneve tuaja te informacionit personal permes websitit. 

Dhenie e informacionit paleve te treta

Ne mund te japim informacionin tuaj personal entiteteve te tjera brenda Rrjetit Deloitte ne menyre qe t'ju sigurojme juve informacionin qe mund te ishte ne interesin tuaj dhe per te ndermarre kerkime tregu e te tjera. Informacionet personale mundet gjithashtu t'i jepen paleve te treta ne menyre qe t'i pergjigjen kerkesave tuaja si pjese e ndonje transaksioni korporativ sic mund te ishte nje shitje, ulje investime, riorganizim, bashkim apo perthithje, ose ku to pale menaxhojne informacione ne emrin tone. 

Te gjithe keto dhenie informacioni mund te permbajne transferimin e informacionit personal ne vende apo rajone pa mbrojtje te te dhenave personale te ngjashme me ato ne fuqi ne vendin tuaj te rezidences. 

Informacioni personal mund t'u jepet implementuesve te ligjit, institucioneve rregullatore apo agjencive te tjera, si dhe paleve te treta, ne secilin rast per te qene ne linje me detyrimet apo kerkesat ligjore dhe rregullatore

Duke dhene keto informacione permes website, ju jeni duke rene dakort per hapjen e tyre sipas pershkrimit me lart. 

Blogs, forume, wikis dhe media te tjera sociale

Ky website mund te mbaje blogje te ndryshme, forume, wikis dhe aplikacione te tjera te medias sociale si dhe sherbime qe ju lejojne juve te ndani permbajtje me perdorues te tjere (kolektivisht "Aplikacione te medias Sociale" ) Cdo informacion personal apo informacion tjeter qe ju mund te kontriboni tek cdo Aplikacion i Medias Sociale mbi te cilin ne kemi pak apo aspak kontroll. Per rrjedhoje, ne nuk jemi pergjegjes per cdo forme tjeter perdorimi, keqperdorimi apo perdorim i papershtatshem i cdo informacioni personal apo informacione te tjera qe ju mund te kontriboni ne cdo Aplikacion tjeter te Media Sociale. 

Akses ne informacion 

Vizitoret qe do te donin te kerkonin akses te informacioneve te tyre, te perditesonin detajet e tyre, te crregjistroheshin nga komunikimet duhet te kontaktojne me sherbimin e webmasterit duker perdorur linkun contact us. Ne te gjitha rastet ne do te trajtojme kerkesat per aksesim te informacionit apo ndryshimit te informacionit ne linje me te gjithe kerkesat e aplikueshme ligjore. 

Siguria e informacionit 

Ne kemi vene ne jete standarte komerciale te arsyeshme te teknologjise dhe sigurise operacionale per te mbrojtur te gjithe informacionet e sjella nga vizitoret permes Website nga akesi I paautorizuar, nxjerrja e informacionet, alterimi dhe shkaterrimi.

Ndryshime te Deklaratave te Privatesise

Ne mund te modifikojme apo amendojme kete Deklarate Privatesie here pas here kur ta gjykojme te arsyeshme. Kur te bejme ndryshime te kesaj Deklarate, ne do te amendojme daten e rishikimit ne krye te faqes, dhe kjo Deklarate Privatesie e amenduar do te jete efektive per ju dhe per informacionin tuaj sipas asaj date te rishikuar. Ne ju inkurajojme qe te rishikoni periodikisht Deklaraten e Privatesise per te qenet te informuar se si po e mbrojme ne informacionin tuaj.  

Mbrojtja e privatesise se femijeve 

Ne e kuptojme rendesine e mbrojtes se privatesise se femijeve ne boten online interaktive. Ky website nuk eshte dizenjuar per ose me qellim targetimin e femijeve me te rinj se 13 vjec. Nuk eshte ne politiken tone qe te mbledhim qellimisht apo te mbajme informacione ne lidhje me ndonje nen moshen 13 vjecare. 

Pyetje te vizitoreve 

Nese keni pyetje apo shqetesime qe lidhen me privatesine ndersa perdorni kete website, ju lutem drejtojini ato tek sherbimet webmaster duke perdorur linkun na kontaktoni.