deloitte growth technology people

Njohuri

Rreth Deloitte

Mesoni me shume mbi strukturen e Deloitte

Deloitte eshte marke nen te cilen dhjetera mijera profesioniste te perkushtuar ne firmat e pavarura ne te gjithe boten te bashkepunojne per te siguruar auditim, konsultime, keshillime financiare, menaxhimin e riskut, taksave, dhe shërbime të ndryshme per kliente te zgjedhur. Këto firma janë anëtarë të Deloitte Touche Tohmatsu Limited, një kompani në Mbretërinë e Bashkuar me pergjegjesi te kufizuara ("DTTL"). Çdo firmë anëtar DTTL ofron shërbime në zona të veçanta gjeografike dhe është subjekt i ligjeve dhe rregullave të venditne fjale ose vende në të cilat ajo operon.

Çdo firmë anëtar DTTL është strukturuar në pajtim me ligjet, rregulloret, praktikat zakonore, dhe faktorë të tjerë, dhe të mund të sigurojnë ofrimin e shërbimeve profesionale në territorin e saj nëpërmjet filialeve, filialeve, dhe subjektet e tjera të ngjashme. Jo çdo firmë anëtar DTTL ofron të gjitha shërbimet, dhe disa shërbime mund të mos jenë në dispozicion te te gjithe klienteve sipas rregullave dhe rrekulloreve te kontabilitetit publik

DTTL dhe çdo firmë anëtar DTTL janë ligjërisht entitete të ndara dhe të pavarura, të cilat nuk mund të obligojnë njëri-tjetrin. DTTL dhe çdo firmë DTTL janë përgjegjës vetëm për veprimet dhe mosveprimet e tyre, dhe jo ato të njëri-tjetrit. DTTL (e referuar si "Deloitte Global") nuk ofron shërbime për klientët.

Ne Shqiperi, sherbimet ofrohen nga Deloitte Albania shpk, te referuara si "Deloitte ne Shqiperi", e cila eshte nje dege e Deloitte Central Europe Holdings Limited. Ne Kosove, sherbimet ofrohen nga Deloitte Kosova Shpk, referuar si "Deloitte ne Kosove", i cili eshte gjithashtu nje dege i Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited eshte nje firme anetare DTTL. Deloitte ne Shqiperi and Deloitte ne Kosove referohen bashkarisht si “Deloitte ne Shqiperi dhe Kosove”.

learn about Deloitte

Deloitte Albania Shpk

Ne Republiken e Shqiperise, sherbimet ofrohen nga Deloitte Albania sh.pk e cila eshte dege e Deloitte Central Europe Holding Limited. Deloitte Shqiperia eshte nje nga organizatat kryesore te sherbimeve profesionale ne vend qe ofrojne te auditimit, tatimin, ligjore, keshillim, sherbime te rrezikut dhe sherbimeve keshillimore financiare permes mbi 100 profesioniste kombetare dhe te jashtem. 

Deloitte Kosova Shpk

Ne Republiken e Kosoves, sherbimet ofrohen nga Deloitte Kosova sh.pk e cila eshte dege e Deloitte Central Europe Holding Limited. Deloitte Shqiperia eshte nje nga organizatat kryesore te sherbimeve profesionale ne vend qe ofrojne te auditimit, tatimin, ligjore, keshillim, sherbime te rrezikut dhe sherbimeve keshillimore financiare permes mbi 120 profesioniste kombetare dhe te jashtem. 

Facts & Numra

Deloitte ka në rajon MBI 200.000 profesionistë në firmat anëtare që ofrojnë shërbime në auditimit, taksave, konsultime dhe këshillime financiare në më shumë se 150 vende. Të ardhurat për vitin fiskal 2014 ishin US $ 34200000000. Mësoni më shumë për Deloitte në Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global Raportit 2013. Dhe, për të dhënat të krahasueshme nga vitet e tjera, ju lutemi shikoni tabelën më poshtë:

Deloitte sipas numrave

    2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Revenues
(US$ in billions)
$34.2 $32.4 $31.3 $28.8 $26.6 $26.1 $27.4 $23.1 $20.1
People 210,400  200,000+ 193,000 182,000 170,000 169,000 165,000 150,000 135,000
Countries 150+ 150+ 150+ 150+ 150+ 140 140 142 136

 

Explore Global Impact 2013 on any device to learn more about how Deloitte is making a difference for business and society.

Did you find this useful?