transparency report

Njohuri

Transparency Report

Deloitte Albania

Raporti vjetor i transparencës në përputhje me nenin 45 të ligjit nr. 10091, datë 5 mars 2009

Raporti i Transparencës 2023

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje Ligji Nr. 10 091, datë 5.03.2009 PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR  DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR  (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar).

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparencës 2022

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje Ligji Nr. 10 091, datë 5.03.2009 PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR  DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR  (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar).

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparencës 2021

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje Ligji Nr. 10 091, datë 5.03.2009 PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR  DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR  (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar).

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparencës 2020

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje Ligji Nr. 10 091, datë 5.03.2009 PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR  DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR  (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar).

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparencës 2019

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje Ligji Nr. 10 091, datë 5.03.2009 PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR  DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR  (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar).

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparencës 2018

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje Ligji Nr. 10 091, datë 5.03.2009 PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR  DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR  (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar).

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparencës 2017

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje Ligji Nr. 10 091, datë 5.03.2009 PËR AUDITIMIN LIGJOR, ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË AUDITUESIT LIGJOR  DHE TË KONTABILISTIT TË MIRATUAR  (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar).

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparencës 2016

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 45 të ligjit nr. 10091, datë 5 mars 2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” lidhur me auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore dhe të pasqyrave financiare të konsoliduara vjetore.

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparences 2014

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 45 të ligjit nr. 10091, datë 5 mars 2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” lidhur me auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore dhe të pasqyrave financiare të konsoliduara vjetore.

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparences 2013

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 45 të ligjit nr. 10091, datë 5 mars 2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” lidhur me auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore dhe të pasqyrave financiare të konsoliduara vjetore.

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparences 2012

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 45 të ligjit nr. 10091, datë 5 mars 2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” lidhur me auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore dhe të pasqyrave financiare të konsoliduara vjetore.

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Raporti i Transparences 2011

Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve me interes publik, Deloitte Albania sh.p.k (“Shoqëria”) po publikon raportin vjetor të transparencës në përputhje me nenin 45 të ligjit nr. 10091, datë 5 mars 2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” lidhur me auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore dhe të pasqyrave financiare të konsoliduara vjetore.

Gjithë informacioni i dhënë në këtë raport lidhet me situatën e Shoqërisë më 31 dhjetor te vitit specifik, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

Did you find this useful?