New Draft Law on Income Tax

Njohuri

Drafti i Ligjit per Tatimin mbi te Ardhurat

Permbledhje e ndryshimeve 28 Gusht 2015

Në fund të muajit korrik, Ministria e Financave ka qarkulluar ndërmjet grupeve të interesit Draft Ligjin e ri për Tatimin mbi të Ardhurat, duke i ftuar për komente dhe sugjerime deri në fund të gushtit 2015. Ky Draft Ligj mbulon të gjitha llojet e tatimit mbi të ardhurat: Tatimin mbi të Ardhurat Personale (TAP), Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatës (TAK), Tatimin e Mbajtur në Burim (TMB). Ky Draft Ligj pritet të jetë pjesë e Paketës Fiskale të vitit 2016 dhe të hyjë në fuqi nga 1 janari 2016.

Download te gjithe permbledhjen

Departamenti i Taksave dhe Çështjeve Ligjore pranë Deloitte Albania ka përgatitur një analizë teknike të ndryshimeve kryesore që sjell ky Draft Ligj krahasuar me Ligjin aktual “Për tatimin mbi të ardhurat” nr. 8438, datë 28.12.1998, i amenduar. Vlen të theksohet se ky është vetëm një draft dhe subjekt i diskutimeve dhe aprovimeve të mëtejshme. Si i tillë, ne sugjerojmë që taksapaguesit të sjellin komentet e tyre, sugjerimet dhe shqetësimet e grupeve të interesit (si psh. Dhomat e Tregtisë, Këshilltarët e Çështjeve të Taksave etj.) duke përfshirë profesionistë të Deloitte, për t’i sjellë ato në në vemendje të vendimarrësve. Përmbledhja e mëposhtme nuk përmban komente apo opinione të Deloitte Albania lidhur me këto ndryshime. 

Drafti i Ligjit mbi Tatimin mbi te Ardhurat
Did you find this useful?