ubo-register

News

Het UBO-register

Nogmaals verlengd tot 30 september 2019!

Informatienota specifiek voor vennootschappen

In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving zullen alle vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts, in België over enkele maanden verplicht worden informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“ultimate beneficial owners” of afgekort “UBO’s”) in te voeren in een elektronisch register (UBO-register).

Wij zetten alvast –voor wat betreft de vennootschappen (inclusief de burgerlijke maatschappen)– de meest voor de hand liggende vragen over deze nieuwe informatieverplichting op een rij.

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

De uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in coördinatie met anderen, zeggenschap uitoefenen en/of een toereikend (financieel) belang aanhouden in de onderneming.

Om te bepalen wat voldoende zeggenschap of een toereikend belang inhoudt, verwijst de wetgever naar een indicatieve drempel van 25 % van de aandelen en/of de stemrechten.

Ook personen die op een andere manier zeggenschap hebben in de vennootschap (bijvoorbeeld door middel van een aandeelhoudersovereenkomst of via het recht om de meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan), komen in het vizier.

Voor zover er op basis van zeggenschap of vermogensrechtelijk belang geen natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigden, wordt verondersteld dat de leidinggevende personeelsleden van de vennootschap de uiteindelijke begunstigden zijn.

Welke informatie moet worden meegedeeld aan het UBO-register?

Enerzijds gaat het om een heel aantal identificatiegegevens zoals de naam, de geboortedatum, het verblijfsadres, het rijksregisternummer en de nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde.

Anderzijds moet onder meer ook worden gepreciseerd op welk moment deze persoon uiteindelijke begunstigde is geworden, en op welke basis deze persoon als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd. Zo dient te worden meegedeeld wat de omvang (percentage) is van het belang van deze persoon in de vennootschap. Eveneens dient vermeld te worden of het om een rechtstreekse of een onrechtstreekse UBO gaat.

In geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, dienen ook het aantal tussenpersonen en de identiteitsgegevens van deze tussenperso(o)n(en) vermeld te worden.

Hoe moet de informatie medegedeeld worden en wie is verantwoordelijk?

De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register. De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan. Een gevolmachtigde van het bestuursorgaan kan dit ook doen.

Wanneer dient de informatie te worden meegedeeld?

FOD Financiën heeft de uiterste datum om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in te voeren in het UBO register verlengd tot 30 september 2019.

Elke wijziging in de gegevens van de UBO (bijv. adreswijziging, wijziging in de omvang van het belang, …) moet telkens binnen de maand nadat de wijziging gekend is, worden doorgegeven aan het UBO-register. Tevens moet de informatieplichtige jaarlijks de toestand van zijn/haar UBO’s bevestigen of aanpassen.

Wie heeft toegang tot de gegevens in het UBO-register?

De toegang tot het UBO-register wordt enerzijds verleend aan de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen terrorisme en witwassen van geld, inclusief de fiscale autoriteiten, en aan de entiteiten die onderworpen zijn aan een waakzaamheidsverplichting ten opzichte van hun cliënten in het kader van de antiwitwaswetgeving, zoals banken, advocaten, notarissen en accountants.

Anderzijds zal voor wat betreft vennootschappen, elke burger (particulier) in het register inzage kunnen nemen van een heel aantal gegevens zonder dat een legitiem belang moet aangetoond worden. De opzoeking van de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zal onderworpen zijn aan een administratieve kost en kan enkel worden uitgevoerd aan de hand van de naam of het ondernemingsnummer van een vennootschap. Het zal met andere woorden voor een particulier niet mogelijk zijn om te zoeken op de naam van de uiteindelijke begunstigde zelf. Particulieren zullen dus kunnen achterhalen wie UBO is van een vennootschap en wat zijn omvang van het belang (%) is in de betrokken vennootschap. Om privacyredenen zullen bepaalde gegevens, zoals de voornaam, de verblijfplaats of geboortedag door hen niet kunnen geraadpleegd worden.

Wat indien men de vereiste gegevens niet (tijdig) doorgeeft?

Het bedrag van de strafrechtelijke boetes voor het niet-nakomen van de nieuwe informatieverplichtingen gaan van 400 tot 40.000 EUR. Bovendien kan aan de leden van het bestuursorgaan bijkomend een administratieve geldboete opgelegd worden tussen de 250 en de 50.000 EUR.

Welke stappen kan ik op dit moment ondernemen?

Het UBO-register is reeds online op het MyMinFin-portaal. Praktische modaliteiten van het UBO register dienen nog verder uitgewerkt te worden via ministerieel besluit.

Het is niettemin aangewezen om nu reeds een duidelijk overzicht te hebben van alle (rechtstreekse en onrechtstreekse) aandeelhouders van uw vennootschap, om de uiteindelijke begunstigden te kunnen identificeren en alvast de nodige gegevens van deze personen te verzamelen.

Bekijk hier de informatienota voor trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies.

Bekijk hier de informatienota voor (internationale) vzw's en de stichtingen.

Indien u in tussentijd hierover vragen zou hebben, aarzel dan niet ons team private governance team te contacteren.

Gepubliceerd op 28/08/2018
Bijgewerkt op 29/10/2018
Patrick Dierick, pdierick@deloitte.com

Hilde Bossier, hbossier@deloitte.com

Did you find this useful?