Insight

Ændringer til IAS 8 vedr. definition af regnskabsmæssige skøn

IASB udsender ændringer til IAS 8

IASB ændrer IAS 8 med tilføjelse af en definition af regnskabsmæssige skøn samt yderligere vejledning med henblik på at tydeliggøre forskellen mellem anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.

IASB har udsendt ændringer til IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, som erstatter definitionen af ændringer i regnskabsmæssige skøn med en definition af regnskabsmæssige skøn, samt tilføjer yderligere vejledning vedr. regnskabsmæssige skøn.

Formålet med ændringerne er at tydeliggøre forskellen mellem anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.

Ifølge ændringerne defineres regnskabsmæssige skøn således:

Regnskabsmæssige skøn er monetære beløb i regnskaber, som er påvirket af målingsusikkerhed

Udøvelse af regnskabsmæssige skøn involverer anvendelse af vurderinger og forudsætninger baseret på senest tilgængelig og pålidelig information. Med ændringerne indarbejdes følgende eksempler på regnskabsmæssige skøn:

  • Hensættelse til forventede kredittab på finansielle aktiver (IFRS 9)
  • Nettorealisationsværdi for varebeholdninger (IAS 2)
  • Dagsværdi af et aktiv eller en forpligtelse (IFRS 13)
  • Afskrivning for et materielt anlægsaktiv (IAS 16)
  • Hensættelse til garantiforpligtelser (IAS 37)

Ved udøvelse af regnskabsmæssige skøn anvender virksomheden fx værdiansættelsesteknikker/-modeller. Ændringer i input eller værdiansættelsesteknikker/-modeller er en ændring i regnskabsmæssige skøn medmindre der er tale om en korrektion af en fejl i tidligere regnskabsperioder.

Det præciseres desuden, at ændringer i et regnskabsmæssigt skøn som følge af ny information eller ny udvikling ikke er en korrektion af en fejl.

Ikrafttrædelse

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2023 eller senere med mulighed for førtidsimplementering. I EU dog ikke før ændringerne er godkendt i EU. Ændringerne skal anvendes fremadrettet for ændringer i regnskabsmæssige skøn eller ændringer i anvendt regnskabspraksis der opstår i den regnskabsperiode, hvori ændringerne implementeres eller senere.

Læs mere om ændringerne i IFRS in Focus fra februar 2021 her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('