Insight

EFRAG har godkendt ESRS standarderne

EFRAG SRB har godkendt det første sæt af standarder for bæredygtig rapportering (ESRS)

Standarderne for bæredygtig rapportering omfatter 10 emner indenfor miljø, sociale forhold og ledelse (”ESG”), som vil kræve større åbenhed omkring virksomheders arbejde med ESG.

Fra og med 2024-årsrapporterne skal store danske børsnoterede virksomheder med mere end 500 medarbejdere afgive oplysninger i ledelsesberetningen som følge af direktivet for bæredygtig rapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive ”CSRD”). Senere vil også virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse C (stor) og øvrige børsnoterede virksomheder blive omfattet af rapporteringskravet.

Til understøttelse af oplysningskravene i CSRD’et, har EFRAG udviklet 12 standarder for bæredygtig rapportering (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), som omfatter:

  • 2 standarder om betingelser og oplysninger, som går på tværs af ESG-standarderne
  • 5 standarder om miljø (E)
  • 4 standarder om sociale forhold (S)
  • 1 standard om ledelse (G).

Høringsudkast til disse standarder blev udsendt i april 2022 og efter høringsfristens udløb i august 2022 har EFRAG arbejdet med at få de endelige standarder færdiggjort. Dette arbejde er nu færdiggjort og på møde den 15. november 2022t, i EFRAG’s Sustainability Reporting Board (SRB), blev de endelige standarder godkendt til fremsættelse til EU-kommissionens endelige godkendelse. På samme SRB-møde blev den af EFRAG udførte cost-benefit analyse af rapporteringskravene behandlet.

De godkendte standarder er oplistet nedenfor og kan findes her.

Standard Titel
ESRS 1 Generel principles
ESRS 2 General, strategy, governance and materiality assessment
ESRS E1 Climate change
ESRS E2 Pollution
ESRS E3 Water and marine resources
ESRS E4 Biodiversity and ecosystems
ESRS E5 Resource use and circular economy
ESRS S1 Own workforce
ESRS S2 Workers in the value chain
ESRS S3 Affected communities
ESRS S4 Consumers and end-users
ESRS G1 Business conduct

Sammenholdt med de oprindelige høringsudkast er følgende forhold særlig relevante at bemærke:

  • Væsentlighed kontra tilbagevisning: Standarderne i udkast, havde en formodningsregel om tilbagevisning. Det vil sige at alle oplysninger var relevante medmindre der kunne begrundes og forklares det modsatte. Dette ansås som en væsentlig byrde for virksomhederne. I de endelige versioner, er denne byrde taget ud og dermed skal oplysningskrav vurderes under hensyn til væsentlighed.
  • Færre oplysninger og nøgletal: Antallet af oplysninger er blevet reduceret fra 136 til 84, og antallet af kvantitative og kvalitative mulige datapunkter er reduceret fra 2.161 til 1.144.
  • Fra 13 til 12 standarder: De 13 standardudkast er reduceret til 12 standarder. ESRS G1, Governance, risk management and internal control, er fjernet efter at den endelige CSRD-tekst, der blev udgivet i juni 2022, fik en snævrere fokus på ledelse i CSRD-teksten.
  • Indfasning af oplysningskrav relateret til værdikæder: Tilgangen til oplysninger i værdikæden er blevet præciseret og fokuseret på væsentlighed. Der er medtaget en specifik indfasning på tre år for værdikædeoplysningerne, som også afspejler den tilsvarende bestemmelse i CSRD.

Inden at standarderne bliver endelige skal EU-kommissionen godkende standarderne og udstede en delegeret retsakt til CSRD’et, hvilket forventes at ske i løbet af første halvår 2023. Selve CSRD’et blev godkendt af EU-parlamentet den 10. november 2022 og EU-parlament forventes at godkende CSRD’et den 28. november 2022, hvorefter CSRD’et vil være endeligt og klar til indarbejdelse i national lovgivning, herunder den danske årsregnskabslov.

CSRD’et og de tilhørende standarder indeholder, selv med de foretagne ændringer til de oprindelige høringsudkast, meget omfattende oplysningskrav. Det anbefales derfor, at særligt de virksomheder, der bliver omfattet af oplysningskravene for 2024-årsrapporterne, allerede nu sætter sig ind i standardernes indhold og får identificeret hvilke oplysningskrav, som virksomhederne forventes at blive omfattet af, og lægger en plan for, hvordan virksomheden vil frembringe disse oplysninger og indarbejde dem i årsrapporten.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('