Insight

Ejerregistret klar til selskabers registreringer

Den 15. december 2014 åbner Erhvervsstyrelsen nye ejerregister

Formålet med ejerregistret, som bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015, er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om ejerforholdene i danske selskaber.

Den 15. december 2014 åbner Erhvervsstyrelsen (ERST) det nye ejerregister på Virk.dk. Ejerregistret er et offentligt tilgængelig system, der indeholder oversigt over et selskabs betydelige ejere. I registret skal alle kapitalselskaber registrere ejere, som ejer 5 % eller mere af selskabet. Endvidere skal aktionærer, der erhverver ihændehaveraktier og samlet ejer mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et ikke-børsnoteret selskab, registrere ejerskab i en ikke-offentlig del af ejerregistret.

Ejerregistret åbner for registrering den 15. december 2014 og bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015.


Baggrund
Formålet med ejerregistret er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om ejerforholdene i danske selskaber, og det indføres som en del af selskabsloven, der blev vedtaget i 2009.

Indtil videre er det kun kapitalselskaber, herunder A/S’er, ApS’er, IVS’er, og P/S’er, der skal registreres i ejerregistret. Regeringen har som led i skattelypakken foreslået, at K/S’er også skal omfattes af ejerregistret.


Hvem og hvad skal registreres?
Kapitalejere skal give selskabet meddelelse om ejerandele og/eller stemmeret, når grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået, jf. SEL § 55. Meddelelsen skal indeholde identifikation af kapitalejeren og for ejere uden cvr.-nr. eller cpr.-nr. skal der vedlægges dokumentation, der skal sikre en entydig identifikation af ejeren. Hurtigst muligt, men senest 2 uger  efter, at selskabet har modtaget en meddelelse fra en kapitalejer, skal selskabet foretage registrering i ejerregistret.


Ihændehaveraktier
Ejere af ihændehaveraktier, der ejer mindre end 5 % af kapitalen eller stemmerne i ikke-børsnoterede selskaber, skal selv registrere deres køb og salg i en særlig del af ejerregistret senest to uger efter overdragelsen. Denne del af ejerregistret er ikke åben for offentligheden.


Overgangsordning
Eksisterende selskaber skal inden den 15. juni 2015 registrere deres ejeroplysninger i ejerregistret. Selskaber, der stiftes den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest to uger efter stiftelsen.


Bekendtgørelse om registrering af kapitalandele
Erhvervs- og vækstministeriet har den 13. december 2014 offentliggjort bekendtgørelse1 om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i kapitalselskaber i Erhvervsstyrelsen. Bekendtgørelsen indeholder nærmere detaljer om, hvad kapitalejerne skal oplyse til selskabet, hvad selskabet skal registrere i ejerregistret, registrering af ihændehaveraktier, ansvar for registrering, offentliggørelse i ERST’s it-system mv. Se bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.


Sammenhæng mellem ejerbog og ejerregister
Ejerregistret er ikke en afløser for ejerbogen. Fremover skal selskaberne have både en ejerbog og registrere ejerandele i ejerregistret.


Ejerbog
Selskaber har som hidtil pligt til at føre en ejerbog, som er en fortegnelse over et selskabs ejere. Ejerbogen sikrer bl.a., at der kan ske kommunikation mellem selskabet og ejerne (fx indkaldelse til generalforsamling), og kan også have afgørende betydning i en tvist om fx køb og salg af kapitalandele. Ejerbogen er ikke offentlig tilgængelig, men er tilgængelig for myndighederne.

Kapitalejere skal til selskabet indberette køb og salg og evt. pantsætning til selskabet senest to uger, efter at ejerskifte eller pantsætning er sket. Selskabet skal herefter indføre de modtagne oplysninger om nye kapitalejere eller panthavere i ejerbogen. 

For at lette registreringer til ejerregistret har ERST fået til opgave at stilles et it-værktøj til rådighed for selskaberne, som kan bruges til at føre ejerbogen. Via dette værktøj kan oplysninger i ejerbogen overføres til ejerregistret. Det er frivilligt, om selskaberne ønsker at gøre brug af ERST’s værktøj. 


Vejledning til ejerregistret
Læs mere om ejerregistret i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Af vejledningen fremgår bl.a., hvem og hvad der skal registreres i henholdsvis ejerbogen og ejerregistret og formålet med henholdsvis ejerbogen og ejerregistret.

1) Bekendtgørelse nr. 1118 af 24. september 2010 om meddelelse om betydelige kapitalposter i henhold til §§ 55 og 56 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) ophæves. 

Ejere som ejer mere end 5 % af selskabet skal registreres i ejerregistret.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('