Insight

Ændringer vedrørende udskudt skat af leasingkontrakter mv.

IASB udsender ændringer til IAS 12

IASB præciserer, at undtagelsen i IAS 12 vedrørende første indregning af et aktiv eller en forpligtelse ikke gælder for transaktioner, som medfører skattepligtige og fradragsberettigede midlertidige forskelle med samme beløb, såsom fx leasingkontrakter og reetableringsforpligtelser.

For visse transaktioner kræver IFRS samtidig indregning af et aktiv og en forpligtelse med samme beløb. Det gælder fx ved indregning af leasingkontrakter efter IFRS 16, Leasing, hvor det indregnes et Right-of-use aktiv og en leasingforpligtelse, samt ved indregning af en reetableringsforpligtelse, hvor modposten indregnes i det opførte anlægsaktiv.

Før ændringen til IAS 12 var det uklart, om undtagelsen i IAS 12 (IAS 12:15 og 12:24) vedrørende førstegangsindregning af aktiver og forpligtelser, som ikke er en del af en virksomhedssammenslutning, og som ikke påvirker regnskabsmæssigt eller skattemæssigt resultat, også gælder for sådanne transaktioner, og der er som følge heraf opstået uens praksis blandt virksomhederne vedrørende dette.

Med ændringen præciseres det, at førsteindregningsundtagelsen ikke gælder for sådanne transaktioner, som medfører lige store skattepligtige og fradragsberettigede midlertidige forskelle. Der skal således efter ændringen indregnes udskudt skat af fx leasingaktiver og leasingforpligtelser.

I visse tilfælde vil den bogførte værdi af fx leasingaktiver på tidspunktet for første indregning ikke være identisk med leasingforpligtelsen, som indregnes på samme tidspunkt, idet der i den bogførte værdi af leasingaktivet også indregnes direkte omkostninger forbundet med indgåelsen af leasingkontrakten og eventuelt forudbetalte leasingydelser. Førsteindregningsundtagelsen gælder heller ikke for disse forskelle, og forskellen mellem den udskudte skat på aktivet og forpligtelsen ved første indregning indregnes i resultatopgørelsen.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2023 eller senere med mulighed for førtidsimplementering. I EU dog ikke før ændringen er godkendt i EU.

Ved implementering af ændringen, skal den anvendes for transaktioner indgået på eller efter den første dag i sammenligningsåret.

Herudover skal virksomheden indregne udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser, som eksisterede den første dag i sammenligningsåret, vedrørende leasingaktiver og leasingforpligtelser samt reetableringsforpligtelser og lignende forpligtelser og de tilknyttede beløb indregnet som en del af kostprisen på tilknyttede aktiver. Effekten heraf indregnes i overført resultat.

Læs mere om ændringerne i IFRS in Focus fra maj 2021 her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('