Insight

Ændringer til IAS 1 - klassifikation af forpligtelser

Bestemmelserne om klassifikation af forpligtelser præciseres

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 Classification of Liabilities as Current or Non-Current, som præciserer bestemmelserne om klassifikation af forpligtelser som enten kort- eller langfristet.

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 Classification of Liabilities as Current or Non-Current. Formålet med ændringerne er at præcisere bestemmelserne i IAS 1 Presentation of Financial Statements om klassifikation af forpligtelser som enten kort- eller langfristet, herunder sikre at afsnittene IAS 1:69d og IAS 1:73, som begge omhandler klassifikation af forpligtelser, er konsistente. I det ene afsnit anvendes begrebet ”ubetinget ret” (”unconditional right”), og i det andet afsnit anvendes begrebet ”mulighed for” (”discretion”).

Ændringerne vedrører alene præsentation af forpligtelser i balancen, og der sker ingen ændringer i bestemmelserne om indregning, måling og oplysninger om forpligtelserne. Ændringerne præciserer at:

  • Klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristede skal ske på grundlag af de rettigheder (”rights”), der eksisterer på balancedagen. Både IAS 1:69d og :73 ændres, så begge afsnit refererer til rettigheden til at udskyde afvikling af forpligtelsen, og i begge afsnit præciseres, at det alene er rettigheder pr. balancedagen, som har betydning for klassifikationen af forpligtelsen pr. balancedagen.
  • Hvis rettigheden til at udskyde afvikling af forpligtelsen er betinget af, at virksomheden opfylder nærmere angivne betingelser, eksisterer rettigheden på balancedagen kun, hvis virksomheden opfylder betingelserne på balancedagen. Det gælder uanset at modparten først tester opfyldelsen af betingelserne på et senere tidspunkt.
  • Klassifikationen ikke er afhængig af forventninger om, hvorvidt en virksomhed vil udnytte sin ret til at udskyde afviklingen af en forpligtelse.
  • Afvikling af en forpligtelse refererer til overførsel af kontanter, egenkapitalinstrumenter, andre aktiver eller tjenesteydelser til modparten.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2022 eller senere og skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt - i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU.

Læs mere på IASPlus.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('