Insight

IASB foreslår ændringer til IFRS 16 som følge af COVID-19

Ændringer imødegår udfordringer ved reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger

COVID-19 har medført hel eller delvis reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger i mange leasingforhold. IASB har anerkendt, at håndteringen heraf under gældende regler i IFRS 16 kan være byrdefuldt for leasingtager og foreslår ændringer til IFRS 16 til imødegåelse heraf.

Baggrund

Det verdensomspændende udbrud af COVID-19 og den deraf følgende midlertidige nedlukning af samfundet i store dele af verden, har store økonomiske konsekvenser for en lang række virksomheder, som ikke har mulighed for at skabe omsætning i samme omfang som tidligere, mens nedlukningen står på.

Som følge heraf har mange leasinggivere (udlejere) givet leasingtagere (lejere) hel eller delvis reduktion eller udskydelse af kontraktlige leasingbetalinger fx for perioder, hvor leasingtager er forhindret i at udnytte det leasede aktiv (typisk lokaler).

Den regnskabsmæssige behandling af ændringer i leasingbetalinger afhænger ifølge IFRS 16 Leasing af, hvorvidt ændringen opfylder definitionen på en ”modifikation”.

En ”modifikation” er en ændring til omfanget af leasingkontrakten eller til leasingbetalingerne, som ikke indgik i den oprindelige leasingkontrakt. Er der tale om en modifikation, skal leasingforpligtelsen genberegnes med en opdateret diskonteringssats, med en tilsvarende regulering af brugsretsaktivet.

Dette medfører, at leasingtager for hver enkelt leasingkontrakt skal vurdere, om reguleringerne til leasingbetalingerne sker i overensstemmelse med leasingkontrakten (fx force majeure bestemmelser i kontrakten) eller lovgivningen, som var gældende på kontraktindgåelsestidspunktet, eller om der er tale om ændringer, som falder ind under bestemmelserne i IFRS 16 vedrørende modifikationer.

IASB har konstateret, at det i mange tilfælde vil være byrdefuldt for leasingtager at foretage disse vurderinger for hver enkelt leasingkontrakt, hvor der ændres i leasingbetalingerne som følge af COVID-19, ligesom den regnskabsmæssige behandling af modifikationer, som IFRS 16 kræver, vil være byrdefuld, når der er modifikationer til et stort antal leasingkontrakter.

IASB har derfor foreslået en midlertidig lempelse til IFRS 16, som vil tillade at leasingtager ikke behandler ændringer i leasingbetalinger som følge af COVID-19 som modifikationer.

Foreslået ændring

Den foreslåede ændring vil, hvis den bliver godkendt, betyde at leasingtager kan vælge ikke at vurdere, om ændringen i leasingbetalinger er en modifikation, og i stedet behandle ændringen i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 16 vedrørende ændringer, som ikke er modifikationer. Valget skal træffes samlet for leasingkontrakter med ensartede karakteristika og under sammenlignelige omstændigheder.

Undtagelsen vil kun gælde for ændringer i leasingbetalinger, der er en direkte konsekvens af COVID-19, og kun hvis alle følgende betingelser er opfyldt:
ændringerne i leasingbetalinger resulterer i justerede leasingbetalinger, der stort set er identiske med eller lavere end leasingbetalingerne umiddelbart før ændringen,reduktionen i leasingbetalinger er udelukkende relateret til leasingbetalinger med forfald i 2020 (ændring i leasingbetalinger, som medfører reduktion i 2020 og efterfølgende stigning i leasingbetalinger efter 2020, opfylder også dette krav), ogder er ikke ændringer til øvrige bestemmelser i leasingkontrakten.Virksomheder, som anvender lempelsen, skal oplyse dette i regnskabet.

Behandling af ændring i leasingbetalinger, hvis lempelsen anvendes

Leasingtagere, som anvender lempelsen, vil generelt behandle reduktionen i leasingbetalingerne som en negativ variabel leasingydelse. Ifølge IFRS 16 indregnes variable leasingydelser i resultatopgørelsen i den periode, hvori den begivenhed eller situation, som udløser de variable leasingydelser, indtræffer.

Leasingforpligtelsen reduceres tilsvarende med den del af forpligtelsen, som er eftergivet som følge af reduktionen i leasingbetalingerne.

Hvis reduktionen i leasingbetalingerne i en periode modsvares af tilsvarende ændringer i leasingbetalingerne i efterfølgende perioder, er der blot tale om en ændring i betalingstidspunkt, som ikke medfører nogen indregning i resultatopgørelsen og som ikke ændrer ved leasingforpligtelsen. Leasingtager vil i disse tilfælde blot fortsætte med at reducere leasingforpligtelsen i takt med de faktiske betalinger.

I visse tilfælde modsvares reduktionen i leasingbetalinger i 2020 kun delvist af stigning i leasingbetalingerne i efterfølgende perioder. Hvor dette er tilfældet, vil den regnskabsmæssige behandling være en kombination af ovenstående.

I Appendiks 1 er ovenstående behandling illustreret via eksempler.

Behandling hos leasinggiver (udlejer)

Den foreslåede ændring til IFRS 16 gælder kun for leasingtagere. IASB har vurderet, at der ikke er behov for tilsvarende lempelser vedrørende leasinggivere.

Det betyder, at leasinggiver fortsat skal vurdere, hvorvidt ændringen i leasingbetalinger er en modifikation, og i givet fald behandle ændringen i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 16, afsnit 79-80 (finansiel leasing) og afsnit 87 (operationel leasing) vedrørende modifikationer.

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing medfører det i de fleste tilfælde, at ændringerne skal behandles i overensstemmelse med IFRS 9. Det betyder, at nutidsværdien af de ændrede leasingbetalinger opgøres ved anvendelse af den originale effektive rente, og eventuel modifikationstab indregnes i resultatopgørelsen.

Operationel leasing

Ved operationel leasing medfører det, at ændringerne i leasingbetalingerne skal behandles som en ny leasingkontrakt fra ikrafttrædelsestidspunktet under hensyntagen til eventuelle forudbetalte eller periodiserede leasingbetalinger relateret til den oprindelige leasingkontrakt. I praksis betyder det, at ændringerne fordeles over den resterende leasingperiode lineært eller på en anden systematisk måde.

Ikrafttrædelse

IASB har fastsat en historisk kort kommenteringsfrist vedrørende de foreslåede ændringer på blot 14 dage, og det er forventningen, at ændringen kan godkendes endeligt af IASB i slutningen af maj 2020. Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft for regnskabsår, der begynder 1. juni 2020 eller senere med mulighed for førtidsimplementering, herunder implementering i regnskaber, som endnu ikke var godkendt på tidspunktet for offentliggørelsen af den godkendte ændring.

I Europa skal ændringen gennem den sædvanlige godkendelsesproces, hvilket som følge af ændringens aktualitet forventes at kunne ske meget hurtigt (fast track procedure).

Det foreslås, at ændringen skal implementeres med fuld tilbagevirkende effekt, dog således at der ikke er krav om tilpasning af sammenligningstal.

Leasingtager vil i stedet indregne eventuelle effekter, som opstår når ændringen anvendes første gang, i overført resultat ved begyndelsen af det regnskabsår, hvori ændringen implementeres.

Læs mere om den foreslåede ændring i IFRS in Focus – IFRS proposes to amend IFRS 16 Leases regarding COVID-19-related rent concessions.

Appendix 1: Eksempel på behandling af ændringer i leasingbetalinger
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('