Insight

Kontrollovspakke med nyt krav om indberetning af nettoomsætning

Ændringer til årsregnskabsloven og forskellige andre love

Folketinget har vedtaget en kontrollovspakke, som har til formål at gøre det muligt at sætte hurtigere og mere målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne. På regnskabsområdet indføres bl.a. et nyt krav om indberetning af nettoomsætning.

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget en kontrollovspakke, som bl.a. betyder, at virksomheder, som har undladt at oplyse om nettoomsætningen i årsrapporten, skal indberette deres nettoomsætning til Erhvervsstyrelsen. Kravet giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at kontrollere, om virksomheden har aflagt årsrapport efter den rigtige regnskabsklasse, og om et eventuelt fravalg af revision er lovligt. Kravet gælder ved indberetning af årsrapporter fra og med 1. januar 2021, hvilket betyder, at det gælder for alle 2020 årsrapporter og for 2019/20 årsrapporter, som indberettes efter 1. januar 2021.

Formålet med kontrollovspakken

Den vedtagne kontrollovspakke har til formål at gøre det muligt at sætte hurtigere og mere målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne. Lovpakken indeholder ændringer til årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og forskellige andre love. Med ændringsloven får Erhvervsstyrelsen i højere grad en kontrollerende rolle på selskabs- og regnskabsområdet. Kontrollovspakken kan læses på Folketingets hjemmeside.

Ændringer til årsregnskabsloven

Nedenfor er de væsentligste ændringer til årsregnskabsloven opsummeret.

  • En virksomhed, som ikke oplyser om nettoomsætningen i resultatopgørelsen, jf. årsregnskabslovens § 32, skal indberette sin nettoomsætning, samtidig med at den indberetter årsrapporten. Den indberettede nettoomsætning offentliggøres ikke. Det nye krav giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at kontrollere, om virksomheden har aflagt årsrapport efter den rigtige regnskabsklasse, og om et eventuelt fravalg af revision er lovligt.
  • Erhvervsstyrelsens kontrol med modtagne årsrapporter udvides, idet styrelsen får øgede muligheder for at undersøge årsrapporter på baggrund af risikoanalyse og indikationer på lovovertrædelser.
  • Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol er blevet iværksat. Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrollen. Offentliggørelse af igangsatte undersøgelser skal ikke ske systematisk, men er fx tiltænkt tilfælde, hvor et kritisabel forhold i en årsrapport allerede er omtalt i offentligheden, eller hvor oplysninger om en iværksat kontrol vil være af væsentlig offentlig interesse.
  • Ved alvorlige fejl og mangler i en virksomheds årsrapport kan Erhvervsstyrelsen trække årsrapporten tilbage fra offentliggørelse.
  • Kontrolhjemlen for børsnoterede virksomheder ændres, således at Erhvervsstyrelsen kan undlade at kontrollere års- og delårsrapporter for virksomheder, som er undergivet myndighedskontrol i et andet land.
  • Erhvervsstyrelsen kan sende en virksomhed til tvangsopløsning, hvis virksomheden ikke efterkommer et påbud eller indsender krævet dokumentation.
Ikrafttræden

Ændringerne til årsregnskabsloven træder i kraft den 1. juli 2020, dog har kravet om at oplyse nettoomsætningen ved indberetning af virksomhedens årsrapport først virkning for årsrapporter, der indberettes efter den 1. januar 2021.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('