Insight

Den geografiske fordeling af goodwill kunne udelades  

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vurderet, at en virksomhed kan undlade at oplyse om den geografiske placering af goodwill, selvom goodwill er en væsentlig post i balancen. Da afgørelsen er principiel, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vurderet, at en virksomhed kan undlade at oplyse om den geografiske placering af goodwill, selvom goodwill er en væsentlig post i balancen. Da afgørelsen er principiel, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Baggrund

I henhold til IFRS 8, afsnit 33, litra b, skal der oplyses om den geografiske placering af langfristede aktiver, herunder goodwill, opdelt på henholdsvis virksomhedens hjemland og andre lande, hvor virksomheden har væsentlige langfristede aktiver. I årsrapporten for 2017 er goodwill virksomhedens største aktiv, idet den udgør 40 % af balancesummen.

Goodwill er henført til virksomhedens tre segmenter, og ledelsen har vurderet, at de tre segmenter er virksomhedens eneste pengestrømsfrembringende enheder. Af noterne fremgår, at virksomheden har foretaget værdiforringelsestests af goodwill, og virksomheden har oplyst om nøgleforudsætningerne samt anført følsomhedsoplysninger.

Virksomheden har i forbindelse med regnskabskontrolsagen opgjort en geografisk fordeling af goodwill baseret på henholdsvis købsprisallokeringen ved erhvervelsen af goodwill og virksomhedens funktionelle valutaer. Ved erhvervelse af koncerner er goodwill henført til det land, hvori den øverste modervirksomhed i koncernen er beliggende. Det betyder, at goodwill ikke er henført til de lande, hvor aktiviteten rent faktisk foregår. Det er som følge heraf virksomhedens vurdering, at der ikke er sammenhæng mellem de lande, hvor virksomhedens indtjening kommer fra, og de lande, som goodwill på baggrund af ovenstående opgørelser kan henføres til. Ledelsen har på baggrund heraf vurderet, at regnskabsbrugere ikke har nytte af oplysninger om den geografiske placering af goodwill, og at oplysningerne, hvis de blev givet, kunne lede til misforståelse af regnskabet. Virksomheden har derfor undladt at oplyse om den geografiske placering af goodwill, selvom goodwill er en væsentlig post i balancen.

Erhvervsstyrelsens vurdering

Det fremgår af IASB’s begrebsramme, at ”væsentlighed” er et virksomhedsspecifikt aspekt af det overordnede karakteristika ”relevans”. Relevant finansiel information defineres som finansiel information, der kan påvirke regnskabsbrugernes beslutninger. Efter Erhvervsstyrelsen forståelse skal oplysningerne være relevante i den konkrete situation for, at oplysningerne kan karakteriseres som væsentlige.

Virksomheden tester goodwill på globale aktiviteter og ikke på geografiske områder. Henset til virksomhedens aktivitet og organisering er det styrelsens vurdering, at de oplysninger om nedskrivningstest af goodwill, som virksomheden giver i noterne, opfylder behovet hos regnskabsbrugerne.

I den konkrete sag er det således styrelsens vurdering, at oplysninger om den geografiske placering af goodwill i enkeltlande ikke er relevante oplysninger, hvorfor oplysningerne i den konkrete sag er uvæsentlige. Styrelsen kan derfor ikke anfægte virksomhedens vurdering af, at de manglende oplysninger ikke medfører en overtrædelse af IFRS.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('