Insight

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om nedskrivningstest

Der var ikke oplyst tilstrækkeligt om nøgleforudsætninger

En virksomhed fik en påtale for ikke at give tilstrækkelige oplysninger om nøgleforudsætninger vedrørende nedskrivningstest i årsrapporten 2015, herunder at nedskrivningstesten var baseret på ændringer i forretningsstrategien. Endvidere var værdien af specifikke nøgleforudsætninger udeladt.

En virksomhed fik en påtale for ikke at give tilstrækkelige oplysninger om nøgleforudsætninger vedrørende nedskrivningstest i årsrapporten 2015. Virksomheden havde ikke oplyst, at nedskrivningstesten var baseret på ændringer i forretningsstrategien vedtaget kort før aflæggelse af årsrapporten. Endvidere var værdien af specifikke nøgleforudsætninger udeladt af konkurrencehensyn, hvilket der ikke er hjemmel til i IAS 36 Impairment of Assets.

Afgørelse
I en afgørelse vedrørende årsrapporten for 2015 for en virksomhed, der blandt andet driver en fitnesskæde, påtaler Erhvervsstyrelsen, at årsrapporten for så vidt angår goodwill relateret til dette forretningsområde ikke indeholder oplysninger om:

  1. Hvorvidt værdien af nøgleforudsætninger anvendt ved nedskrivningstest af goodwill afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer, herunder oplysninger om den ændrede forretningsstrategi, jf. IAS 36, afsnit 134, litra d, nr. (ii).
  2. Hvornår der er tale om gennemsnitlige antal medlemmer i en periode, og hvornår der er tale om antal medlemmer på et givent tidspunkt samt metoden til opgørelse af det gennemsnitlige antal medlemmer, jf. IAS 36, afsnit 134, litra d, nr. (ii).
  3. Værdien af nøgleforudsætningerne ”gennemsnitlig medlemspris” og ”gennemsnitlige tilkøb pr. medlem” i følsomhedsanalysen for nedskrivning af goodwill, jf. IAS 36, afsnit 134, litra f, nr. (ii).

Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse på grund af forholdenes principielle karakter. Virksomheden fik alene en påtale, da virksomheden har offentliggjort sin årsrapport for 2016 i marts 2017, hvor de påpegede forhold var ændret.

Baggrund
Ad 1 og 2 Metoder til opgørelse af primære forudsætninger
I 2014 årsrapporten blev goodwill nedskrevet til en lavere nettorealisationsværdi, som følge af vanskelige markedsbetingelser med pres på medlemspris og medlemstallet. Det oplyses i årsrapporten for 2015, at der fortsat er vanskelige markedsbetingelser, og at den gennemsnitlige medlemspris har været faldende i 2015, men at der ikke er konstateret nedskrivningsbehov i 2015.

Af årsregnskabet for 2015 fremgår:

  • At de væsentligste parametre for virksomhedens indtjening og nedskrivningstesten er udvikling i antal medlemmer, medlemspris, medlemmers tilkøb/øvrig omsætning samt diskonteringsfaktor.
  • Tilgang af medlemmer i 2015 er under det forventede antal medlemmer jf. årsrapporten for 2014.
  • Forventninger til stigning i medlemstal i 2016-2018 er reduceret i forhold til det forventede antal medlemmer, som er oplyst i årsrapporten for 2014.
  • Der budgetteres med stigning i medlemspriser. 
  • Der budgetteres med stigning i tilkøb/øvrig omsætning.

Erhvervsstyrelsen anmodede ledelsen om en redegørelse, herunder om medlemstal og sammenhæng mellem den forventede stigning i den gennemsnitlige medlemspris, når det samtidig fremgår, at markedet fortsat er presset, og at den gennemsnitlige medlemspris er reduceret fra 2014 til 2015.

Ledelsen oplyser, at forretningsstrategien for virksomheden blev ændret kort før regnskabsaflæggelsen for 2015. Fokus blev flyttet fra volumen, målt ved antallet af medlemmer, til højere gennemsnitspriser. Dette medførte væsentlige ændringer til ledelsens forventninger til antal medlemmer og gennemsnitlig medlemspris.

I henhold til IAS 36, afsnit 134, litra d, nr. (ii) skal ledelsen beskrive metoden til opgørelsen af den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning anvendt ved nedskrivningstesten, om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer.

Erhvervsstyrelsen finder, at årsrapporten for 2015 ikke overholder ovennævnte krav, idet årsrapporten for 2015 ikke indeholder:

  • Oplysninger om den ændrede forretningsstrategi, som udgjorde den væsentligste årsag til ændringerne i værdien af de primære forudsætninger i nedskrivningstesten.
  • Tilstrækkelige oplysninger om metoden til opgørelse af udviklingen i antal medlemmer. I de enkelte afsnit mangler der endvidere en klar angivelse af, hvornår der er tale om gennemsnit, og hvornår der er tale om antal på et givent tidspunkt.

Ad 3 Værdien af nøgleforudsætninger i følsomhedsanalysen
I henhold til IAS 36, afsnit 134, litra f, nr. (ii) skal der oplyses om værdien af en nøgleforudsætning, hvis en rimelig sandsynlig ændring i værdien af nøgleforudsætningen vil medføre, at goodwill skal nedskrives. Det fremgår af årsrapporten for 2015, at oplysning om specifikke værdier for nøgleforudsætninger i følsomhedsanalyserne er udeladt, idet der vurderes at være tale om forretningsfølsomme oplysninger, hvor oplysning herom kan forvolde skade.

IAS 36 indeholder ikke hjemmel til udeladelse af oplysninger af konkurrencehensyn. Det er således ikke tilstrækkeligt at oplyse i årsrapporten, hvorfor oplysningerne anses som forretningsfølsomme. Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at årsrapporten for 2015 skulle have indeholdt oplysning om værdien af den gennemsnitlige medlemspris og værdien af det gennemsnitlige tilkøb pr. medlem.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

IAS 36 indeholder ikke hjemmel til udeladelse af oplysninger af konkurrencehensyn.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('