Insight

En forpligtelse skulle indregnes som rettelse af fejl i tidligere år

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at indregne korrektionen af en fejl vedrørende en ikke indregnet gældsforpligtelse til overtagelse af minoritetsaktionærernes aktier som en korrektion af en fejl i tidligere år.

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at indregne korrektionen af en fejl vedrørende en ikke indregnet gældsforpligtelse til overtagelse af minoritetsaktionærernes aktier som en korrektion af en fejl i tidligere år, jf. IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, afsnit 41-49. I årsrapporten for 2019 skal fejlen rettes ved at tilpasse sammenligningstallene, og virksomheden skal oplyse om fejlen.

Baggrund

Af virksomhedens delårsrapport for 1. halvår 2019 fremgår, at virksomheden er blevet opmærksom på, at eksisterende købsforpligtelser vedrørende minoritetsposter i dattervirksomheder ved en fejl ikke har været indregnet. Virksomheden har rettet fejlen i delårsrapporten for 1. halvår 2019 ved at indregne forpligtelsen på 10,7 mio. kr. pr. 30. juni 2019 med modpost direkte på egenkapitalen.

Virksomheden har opgjort forpligtelsen til køb af minoritetsinteressen til 13,6 mio. kr. pr. 31. december 2018, hvilket svarer til, at egenkapitalen har været opgjort 7,2% for højt. Endvidere skulle resultatet før skat for 2018 have været 3,8 mio. kr. højere, svarende til 19,2%. Det er virksomhedens vurdering, at karakteren af fejlen ikke er væsentlig for en regnskabsbruger, da der er tale om en driftsfjern post.

Erhvervsstyrelsens vurdering

Det er styrelsens vurdering, at der alene på grund af fejlen på egenkapitalen på 7,2% er tale om en væsentlig fejl. Styrelsen er enig med virksomheden i, at reguleringen af forpligtelsen kan karakteriseres som driftsfjern, og derved ofte ikke er udtryk for en tilbagevendende post. Til trods for, at fejlens påvirkning af resultatopgørelsen kan siges at være mindre væsentlig med hensyn til de kvalitative egenskaber, så er det styrelsens vurdering, at fejlen kvantitativt er så stor, at styrelsen tillige anser resultatopgørelsen for at indeholde en væsentlig fejl. Virksomheden skal derfor korrigere fejlen med tilbagevirkende kraft, jf. IAS 8, afsnit 42.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at virksomheden skal fastlægge en regnskabspraksis for behandlingen af put/call optioner vedrørende minoritetsaktionærernes aktier. Hvis dette medfører væsentlige korrektioner, skal dette ligeledes korrigeres i henhold til IAS 8, afsnit 42. Endvidere skal der oplyses herom i henhold til IAS 8, afsnit 49 og IAS 34, afsnit 15B, litra g.

Opfølgning på tidligere påbud - værdiforringelsestest

Styrelsen påbød virksomheden at udarbejde værdiforringelsestest af goodwill og kunderelationer i en afgørelse fra maj 2019.

Virksomheden har ved udarbejdelse af værdiforringelsestesten pr. 30. juni 2018 benyttet de samme forudsætninger og tal, som virksomheden benyttede pr. 31. december 2017. Det er styrelsens vurdering, at virksomheden ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2018 var i besiddelse af viden, som gjorde at ledelsen ikke blot kunne lægge budgetter m.v. fra 31. december 2017 til grund for opgørelsen af nytteværdien pr. 30. juni 2018. Da virksomheden har sandsynliggjort, at nedskrivningsbehovet pr. 30. juni 2018 ikke ville være højere end det beregnede nedskrivningsbehov pr. 30. september 2018, som er indregnet i delårsrapporten for tredje kvartal 2018, har styrelsen dog vurderet, at en eventuelt forkert periodiseret nedskrivning ikke vil være væsentlig for regnskabsbrugerne på nuværende tidspunkt. Styrelsen har derfor valgt at henlægge sagen.

Kunderelationer var i delårsrapporten for 3. kvartal 2018 nedskrevet til 0 kr., uden at der var foretaget en nedskrivningstest. Styrelsen har, baseret på de modtagne oplysninger og et skøn over en mulig effekt af en eventuel fejl, valgt at lukke sagen.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('