Insight

Regnskabskontrollen: Effekten af implementering af IFRS 15

Effekten skulle oplyses i delårsrapporten

En virksomhed fik en påtale for ikke at have oplyst om effekten af ændring af regnskabspraksis fra IAS 18 til IFRS 15 om omsætning i en delårsrapport. Virksomheden har oplyst om effekten på sammenligningstallene, men ikke om effekten for det aktuelle år.

En virksomhed fik en påtale for ikke at have oplyst om effekten af ændring af regnskabspraksis fra IAS 18 til IFRS 15 om omsætning i en delårsrapport. Virksomheden har oplyst om effekten på sammenligningstallene, men ikke om effekten for det aktuelle år. Virksomheden har anket afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

Afgørelsen

Virksomheden har valgt at førtidsimplementere IFRS 15 fra 1. januar 2017 og har valgt at implementere standarden med tilbagevirkende kraft, således at den akkumulerede virkning af at anvende IFRS 15 første gang indregnes på datoen for førstegangsanvendelsen, dvs. pr. 1. januar 2017. Ved anvendelse af denne overgangsbestemmelse skal virksomheden give følgende oplysninger jf. IFRS 15, afsnit C8: 

a)     det beløb, som hver enkelt regnskabspost påvirkes med i det aktuelle regnskabsår ved anvendelse af IFRS 15 sammenlignet med IAS 11, IAS 18 og dertil knyttede fortolkningsbidrag, der var gældende før ændringen, og

b)     en redegørelse for grundene til væsentlige ændringer, jf. afsnit C8, litra a).

I delårsrapporten har virksomheden vist sammenligningstallene for resultatopgørelsen efter både IFRS 15 og IAS 18. Virksomheden har ikke oplyst om effekten af overgangen til IFRS 15 for de enkelte regnskabsposter for den aktuelle periode – dvs. for første halvår 2017.

Det er styrelsens vurdering, at den viste effekt af overgangen til IFRS 15 for sammenligningstallene i resultatopgørelsen, ikke umiddelbart kan overføres til den aktuelle delårsperiode, da effekten blandt andet afhænger af, hvor mange kontrakter (og deres størrelse) virksomheden indgår i det aktuelle år. Der kan derfor være betydeligt udsving mellem de enkelte år.

Virksomheden skal i henhold til IAS 34, afsnit 16A, litra (a), i delårsrapporten beskrive arten og virkningen af eventuelle ændringer i regnskabspraksis, det vil sige give oplysninger om effekten af overgangen til IFRS 15.

Da virksomheden har valgt ikke at tilpasse sammenligningstallene og i stedet for indregnet den akkumulerede effekt på egenkapitalen pr. 1. januar 2017, er det styrelsens vurdering, at oplysningskravet i IFRS 15, afsnit C8, konkret udfylder kravet i IAS 34, afsnit 16 A, litra (a).

Virksomheden er uenig i, at de specifikke oplysningskrav i en ny standard om overgangen til denne nye standard er gældende i en delårsrapport aflagt efter IAS 34 og har derfor anket afgørelsen til Erhvervsankenævnet. 

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Virksomheden har anket afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('