Insight

Standardvilkår og – betingelser

Udvidet gennemgang - 30. april 2020 

Indledning

Nedenfor er beskrevet Deloittes standardbetingelser i relation til den udvidede gennemgangs formål, omfang og udførelse. Betingelserne er gældende for alle vores kunder, hvor vi udfører udvidet gennemgang, medmindre andet er eksplicit aftalt.

Den udvidede gennemgangs formål, omfang og udførelse

Vi vil udføre den udvidede gennemgang af årsregnskabet for virksomheden i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores udvidede gennemgang for at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang efter disse standarder er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere, analyser af regnskabstal og i tillæg hertil visse specifikt krævede, supplerende handlinger.

Vi vil ikke udføre revision efter de internationale revisionsstandarder, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Vores gennemgang giver derfor mindre sikkerhed end en revision.

Formålet med vores udvidede gennemgang er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. statusdagen samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for det aktuelle regnskabsår i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors uafhængighed er én af de grundlæggende forudsætninger for en troværdig erklæring og derfor genstand for en detaljeret regulering. Vi har etableret en række procedurer i forbindelse med accept og styring af vores erklæringsopgaver, som skal sikre vores uafhængighed. I det tilfælde at vi overtræder uafhængighedsreglerne under vores opgaveløsning, er vi forpligtet til at drøfte konsekvenserne heraf med virksomhedens ledelse.

Assistance med opgørelsen af den skattepligtige indkomst

En opgave om assistance med opstilling af finansielle oplysninger samt assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed, og vi vil derfor ikke verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, vi har modtaget, eller på anden måde indhente bevis, der gør det muligt for os at udtrykke en revisions- eller reviewkonklusion. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion.

Virksomheden er ansvarlig for, at opgørelsen af den skattepligtige indkomst og selvangivelsesindberetningen er i overensstemmelse med den skattemæssige begrebsramme, herunder nøjagtigheden og fuldstændigheden af de registreringer, dokumenter, redegørelser og anden information, som bliver tilvejebragt til brug for vores udarbejdelse af opgørelsen af den skattepligtige indkomst og selvangivelsesindberetningen. Omfattet af indberetningen er bl.a. oplysninger om kontrollerede transaktioner.

Dette omfatter endvidere ansvaret for de nødvendige vurderinger i forbindelse med udarbejdelsen af opgørelsen af den skattepligtige indkomst og selvangivelsesindberetningen.

Indberetningen til Skattestyrelsen vil blive foretaget ved brug af digital signatur, ligesom vi også vil bruge digital signatur til at indhente oplysninger om virksomhedens skatteforhold hos Skattestyrelsen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('