Insight

Ændringer til IAS 19 Employee Benefits

Genmåling af pensionsordning

Ved genmåling af en pensionsforpligtelse/-aktiv som følge af ændring, afkortning eller afvikling af en pensionsordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de forudsætninger, der benyttes til genmålingen.

IASB har udsendt ændringer til IAS 19, Employee Benefits, som omhandler genmåling ved ændring af en ydelsesbaseret pensionsordning.

Ændringerne omfatter:
Genmåling ved ændring, afkortning eller afvikling af en ordning

  • Når pensionsforpligtelsen/pensionsaktivet genmåles som følge af ændring, afkortning eller afvikling af en ordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de forudsætninger, der benyttes til genmålingen.
  • Nettorenten for restløbetiden opgøres på baggrund af den genmålte ydelsesbaserede pensionsforpligtelse eller det genmålte ydelsesbaserede pensionsaktiv.
  • Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår, og nettorenten for den aktuelle regnskabsperiode forud for ændring, afkortning eller afvikling af en ordning, påvirkes ikke af pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår samt gevinster eller tab ved afvikling.

Ændringer til IFRIC 14 er udskudt
Udkastet til ændringen udsendt juni 2015 indeholdt også ændringer til IFRIC 14, IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction, men disse ændringer er udskudt.

Ikrafttrædelse
Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse af ændringerne er tilladt, men skal oplyses. I Danmark kan ændringerne ikke anvendes før de er godkendt af EU.

Læs mere på IASPlus.com

Udkastet til ændringen udsendt juni 2015 indeholdt også ændringer til IFRIC 14, men disse æn-dringer er udskudt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('