en person der illustrerer hvordan god fondsledelse foretages

Insight

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse

De nye anbefalinger indeholder en ny anbefaling om fondens kapitalforvaltning samt en række nye kommentarer.

Komiteen for god Fondsledelse har udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Komiteen for god Fondsledelse har udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Ifølge komiteen har god fondsledelse udviklet sig positivt, og både større og mindre fonde arbejder stadig mere seriøst og professionelt med de emner, der er omfattet af anbefalingerne. Anbefalingerne er justeret, idet der nu er behov for at udvide vejledningen til anbefalingerne og adressere yderligere emner, der er vigtige for fondene.

De justerede anbefalinger er udvidet med en ny anbefaling (2.1.2) om fondens kapitalforvaltning og en række nye kommentarer. Bestyrelsen skal i sin redegørelse for god fondsledelse i ledelsesberetningen, jf. ÅRL 77a, jf. erhvervsfondslovens § 60, udelukkende forholde sig til om fonden følger anbefalingerne og forklare, hvis fonden ikke følger konkrete anbefalinger. Kommentarerne til anbefalingerne er alene til inspiration for bestyrelsens arbejde med anbefalingerne.

Ny anbefaling med kommentarer om kapitalforvaltning
De justerede anbefalinger er udvidet med en ny anbefaling (2.1.2), hvorefter fondsbestyrelserne løbende bør forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov, på kort og lang sigt.
Af kommentarerne til den nye anbefaling fremgår:

 • Bestyrelsen bør definere og løbende forholde sig til de overordnede principper, som bestyrelsen forvalter fondens kapital efter. De overordnede principper bør blandt andet vedrøre det forventede afkast, uddelinger, likviditetsbehov, uddelingspolitik og omkostninger. Bestyrelsen bør herunder forholde sig til målene med fondens investeringer, tilladte aktivtyper, risikoprofil, risikospredning og kapitalberedskab i forhold til fondens virksomhed, samt overvågning og rapportering.
 • Fondens kapitalforvaltning bør helt overordnet sikre fondens langsigtede levedygtighed og mulighed for til stadighed at opfylde sit formål og eventuelle ejerskab af dattervirksomheder.

Nye kommentarer og redaktionelle ændringer
Nedenfor er en opsummering af de væsentlige indholdsmæssige tilføjelse til de øvrige anbefalingers kommentarer.

1. Åbenhed og kommunikation
I kommentaren til anbefaling 1.1 om retningslinjer for ekstern kommunikationer er tilføjet:

 • Det kan være relevant at offentliggøre de overordnede holdninger, procedurer og værdier, som fonden kommunikerer efter.
 • Offentliggørelse af fondens kontaktperson(er) i fondens årsrapport og/eller på fondens hjemmeside understøtter, at det er enkelt og gennemskueligt for offentligheden at få kontakt med fonden.

2.1 Overordnede opgaver og ansvar
I kommentaren til anbefaling 2.1.1 vedrørende bestyrelsens regelmæssige stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik er tilføjet, at strategien bl.a. bør omfatte:

 • Væsentlige områder for fondens virke, muligheder og udfordringer samt fondens betydning for samfundet.
 • Fondens erhvervsmæssige aktiviteter, herunder hvis erhvervsaktiviteterne sker gennem ejerskab af en eller flere virksomheder, hvordan fonden i et engageret ejerskab af virksomhederne bedst understøtter fondens formål og virksomhedernes udvikling.
 • Stillingtagen til uddelingsaktiviteterne, herunder hvordan bestyrelsen udmønter fondens formål og hvilken værdi fonden ønsker, at uddelingerne tilfører modtagerne og samfundet i øvrigt, samt hvordan fonden kommunikerer til sine interessenter om hensigten med fondens uddelinger.

2.5 Udpegningsperiode
I kommentaren til anbefaling 2.5.1 vedrørende bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiode er tilføjet:

 • En passende udpegningsperiode har til formål at sikre, at bestyrelsen er sammensat, så den til enhver tid bedst muligt matcher fondens formål, muligheder og udfordringer og er med til at sikre uafhængighed. Der bør være en fornuftig balance mellem udskiftning og kontinuitet i bestyrelsen.
 • At udpegning af bestyrelsesmedlemmer kan ske ved selvsupplering, eller ved at en tredjepart (en udpegningsberettiget) uden for bestyrelsen udpeger et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

I kommentaren til anbefaling 2.5.2 vedrørende fastsættelse af en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen er tilføjet:

 • En aldersgrænse understøtter fornyelse i bestyrelsen.
 • En aldersgrænse er ikke i strid med reglerne om forskelsbehandling.

2.6 Evaluering af arbejde i bestyrelsen og i direktionen
I indledningen til anbefalinger om bestyrelses- og direktionsevaluering er tilføjet, at det kan overvejes at inddrage ekstern bistand i evalueringsprocessen, evt. med intervaller.

Deloitte anbefaler, at bestyrelsesformanden inddrager ekstern bistand til bestyrelses- og direktionsevalueringen for at sikre en uafhængig og fortrolig evaluering af svarene fra bestyrelsen og direktionen samt for at få inspiration til, hvad andre fondsbestyrelser gør. Dette kan gøres ved, at bestyrelsen og direktionen svarer skriftligt på et skræddersyet spørgeskema, og sender svarerne til Deloitte, hvorefter Deloitte opsummere svarene og drøfter dem med bestyrelsesformanden med henblik på en mundtlig afrapportering og facilitering af en dialog i bestyrelsen.

3 Ledelsens vederlag
I kommentaren til anbefaling 3.1.1 vedrørende ledelsesvederlag er tilføjet:

 • Bestyrelsesvederlag ydes for ansvaret og arbejdsindsatsen forbundet med bestyrelseshvervet og omfatter alle ydelser, herunder løn, bonus eller lignende ordninger, eventuel pension, fri bil, bolig, telefon, internet eller lignende.
 • At beslutninger om bestyrelsesvederlag alene sker til opfyldelse af fondens formål og interesser, og således alene modsvarer ansvaret og arbejdsindsatsen forbundet med bestyrelseshvervet.
 • At fondsbestyrelsen bør forholde sig til dattervirksomhedens(ernes) principper for vederlæggelse af dets bestyrelse og direktion.

I kommentaren til anbefaling 3.1.2 vedrørende oplysning af det samlede ledelsesvederlag for hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i årsregnskabet er tilføjet, at fonden også følger anbefalingen, hvis oplysningerne i stedet afgives i en særskilt vederlagsrapport, der offentliggøres på fondens hjemmeside, hvortil der henvises i årsrapporten.

Udover ovennævnte er der sket en række mindre redaktionsmæssige tilføjelser, ændringer og præciseringer.

Ikrafttræden
Fondene skal første gang forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Anbefalingerne kan læses på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside.

Komitéen for god Fondsledelse har tillige udarbejdet et opdateret skema, som de erhvervsdrivende fonde kan vælge at anvende til redegørelsen. Skemaet kan findes her.

Erhvervsstyrelsens vejledning om årsrapporter for erhvervsdrivende fonde
Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning om årsrapporter for erhvervsdrivende fonde, som er opdateret i januar 2020. Vejledningen kan læses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('