Insight

Regnskabskontrol: Mangler vedrørende oplysninger om samfundsansvar

Regnskabskontrolafgørelse vedrørende oplysninger om samfundsansvar og rapportering efter taksonomiforordningen

Erhvervsstyrelsen har påbudt et selskab fremadrettet at korrigere for en række mangler vedrørende virksomhedens redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a, og at rapportere i henhold til taksonomiforordningen, selvom virksomheden ikke har aktiviteter omfattet af forordningen.

I en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2022 for et børsnoteret selskab påbød Erhvervsstyrelsen (ERST) selskabet fremadrettet i kommende årsrapporter at korrigere for en række mangler vedrørende virksomhedens redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens (ÅRL) § 99a. Endvidere påbød ERST virksomheden at rapportere i henhold til taksonomiforordningen, ved udfyldelse af de lovpligtige skemaer, selvom virksomheden ikke har aktiviteter omfattet af forordningen.

Afgørelsen viser bl.a., at det er vigtigt, at virksomheder i redegørelsen for samfundsansvar oplyser fyldestgørende om politikker, handlinger, resultater, risici, due dilligence processer, KPI’er mv. i henhold til kravene i ÅRL 99a. Rapporteringspligten gælder uanset, at et forhold i det konkrete år ikke har været aktuelt eller givet anledning til bemærkninger mv. Derudover er det vigtigt, at de konkrete resultater af årets aktiviteter og forventningerne til arbejdet fremadrettet angives specifikt og om muligt ved brug af KPI’er, der skal kunne dokumenteres af virksomheden.

Afgørelsen, der er meget konkret i f.t. hvilke mangler, som ledelsesberetningen vurderes at have, kan læses på Finanstilsynets hjemmeside. Afgørelsen er opsummeret nedenfor.

Redegørelse for samfundsansvar

Virksomheden har i ledelsesberetningen oplyst om politikker for alle forhold nævnt i ÅRL § 99 a, dvs. miljøforhold, sociale forhold, personaleforhold og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

For hvert forhold skal virksomheden, jf. ÅRL § 99a oplyse, om:

  • Indholdet af politikkerne
  • Hvordan politikkerne omsættes til handling
  • Eventuelle due dilligence processer
  • Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar og virksomhedens forventninger til arbejdet fremover.

Det er ERST’s vurdering, at virksomheden mangler en række oplysninger for de enkelte områder. Manglerne er opsummeret nedenfor.

Miljøforhold

Virksomhedens redegørelse for miljøforhold er koncentreret om anvendelse og opbevaring af gødning.

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden mangler at oplyse følgende:

  • Væsentlige risici som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af miljøet, jf. ÅRL § 99a, stk. 3 nr. 2, fx risikoen for oversvømmelse eller brud på opbevaringsanlæg, og hvordan virksomheden håndterer disse risici. Dette gælder uanset sådanne begivenheder ikke har forekommet hverken i 2021 eller 2022. 
  • Konkrete resultater og forventninger til arbejdet med miljøforhold fremadrettet, jf. § 99a, stk. 2, nr. 4), idet virksomheden alene overordnet har beskrevet virksomhedens arbejde med miljøforhold. 
  • Een ikkefinansiel nøgleresultatindikator (KPI), som virksomheden har anført den har, i form af antal brud på opbevaringsanlæg indeholdende gødning. Oplysningskravet, jf. § 99a, stk. 3, nr. 3, gælder uanset, der ikke er konstaterede brud i 2021 eller 2022, idet det har værdi for regnskabsbrugerne at få bekræftet, at der ikke i regnskabsåret har været sådanne begivenheder.

Endvidere er det styrelsens vurdering, at det ikke er retvisende, jf. ÅRL § 11, stk. 1, at anføre i ledelsesberetningen, at virksomheden sikrer, at dens samarbejdspartnere anvender nye EURO4/EURO5 lastbiler, idet virksomheden ikke har dokumentation for denne påstand.

Sociale forhold og personaleforhold

Virksomheden har anført, at den væsentligste risiko for dette område er risikoen for arbejdsulykker, og at virksomheden af den grund dagligt arbejder med at sikre, at arbejdsulykker så vidt muligt undgås. Det er styrelsen vurdering, at virksomheden, jf. ÅRL § 99a, stk. 2, nr. 4, ikke har redegjort tilstrækkeligt konkret for hvad virksomheden har opnået i året som følge af arbejdet, og hvad virksomheden forventer sig af arbejdet fremover.

Respekt for menneskerettigheder

Virksomheden har en politik om ikke at tolerere diskrimination af nogen art eller andre brud på menneskerettigheder. Det er styrelsens vurdering, at virksomheden ikke har oplyst om, hvorledes disse politikker omsættes til handling, herunder om eventuelle systemer eller procedurer herfor, jf. § 99a, stk. 2, nr. 2.

Virksomheden har oplyst til styrelsen, at den kommuniker de nævnte politikker til medarbejdere, hvilket i givet fald skal oplyses som en handling i ledelsesberetning. Endvidere har virksomheden oplyst, at den foretager undersøgelser af om leverandører lever op til blandt andet menneskerettighederne, hvilket efter styrelsens vurdering er en due diligence proces, som virksomheden skal oplyse om i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 3.

Bekæmpelse af korruption og bestikkelse

I relation til politikken for bekæmpelse af korruption og bestikkelse har virksomheden vurderet, at den væsentligste risiko er risikoen for, at medarbejdere modtager mindre gaver og bestikkelse fra leverandører. Virksomheden har i årsrapporten beskrevet denne risiko og hvordan denne håndteres.

Baseret på Ruslands aktuelle og historiske placeringer på korruptionsindekset fra Transparency International er det styrelsens vurdering, at der er en væsentlig risiko i forhold til korruption og bestikkelse vedrørende virksomhedens aktiviteter i Rusland. Virksomheden har anerkendt dette, og oplyst til styrelsen, at den altid har haft en streng politik omkring dette. Det er styrelsens vurdering, at virksomheden skal oplyse om denne risiko og virksomhedens håndtering heraf, jf. ÅRL § 99 a, stk. 3, nr. 2.

Endvidere har virksomheden oplyst til styrelsen, at risikoen for korruption/bestikkelse ved større indkøb håndteres ved, at større indkøb godkendes af ansvarlige medarbejdere i Litauen og virksomhedens direktør, samt at indkøbsprocessen er transparent, og at der altid indhentes mere end tre forskellige tilbud. Denne risiko, og hvordan virksomheden håndterer denne risiko, skal også beskrives i redegørelsen, jf. § 99 a, stk. 3, nr. 2.

Oplysninger efter taksonomiforordningen

Virksomheden har ikke i årsrapporten medtaget oplysninger krævet i artikel 8 i EU’s taksonomiforordning om rapportering bæredygtige aktiviteter.

Da virksomheden som børsnoteret virksomhed med mere end 500 ansatte er omfattet af pligten til at rapportere i henhold til taksonomiforordningen, er det styrelsens vurdering, at virksomheden har overtrådt bestemmelserne i taksonomiforordningens artikel 8, jf. artikel 2 i oplysningsforordningen, idet virksomheden ikke har medtaget og udfyldt de lovpligtige skemaer. Dette gælder selvom virksomheden ikke har eller har haft aktiviteter omfattet af forordningen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('