Insight

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om CSR-forhold mv

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at medtage en række oplysninger, herunder om CSR-forhold, i årsrapporten for 2021/22.

Virksomheden manglede at give oplysninger om bl.a. samfundsansvar, den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, omsætning, valutarisici og diskonteringssatser anvendt i nedskrivningstests. Afgørelsen viser bl.a., at Erhvervsstyrelsen har fokus på konsistens i rapportering om emner om samfundsansvar.

I en regnskabskontrolsag af en årsrapport for 2020/21 har Erhvervsstyrelsen (ERST) påbudt en virksomhed at medtage en række oplysninger i virksomhedens årsrapport for 2021/22, som på afgørelsestidspunktet var nært forestående. I årsrapporten for 2020/21 manglede bl.a. oplysninger vedrørende samfundsansvar og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ledelsesberetningen samt omsætning, valutarisici og diskonteringssatser anvendt i nedskrivningstests i noterne til regnskabet. Afgørelsen viser bl.a., at ERST fortsat har fokus på virksomhedernes rapportering om samfundsansvar, herunder at der rapporteres på alle lovkrævede forhold, jf. ÅRL § 99a, når en virksomhed omtaler politikker, retningslinjer mv. vedrørende emner indenfor samfundsansvar.

Vi har kort opsummeret indholdet af afgørelsen nedenfor. Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Manglende oplysninger om samfundsansvar

Det var styrelsens vurdering at virksomheden manglede oplysninger om:

  1. Virksomhedens politik for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse.
  2. Resultater for samfundsansvar for de områder, hvor virksomheden har implementeret politikker.
  3. Brug af nøgleresultatindikatorer i forhold til samfundsansvar.

Ad a)

Virksomheden har i ledelsesberetningen omtalt politikker og retningslinjer, der omhandler menneskerettigheder og bestikkelse, men virksomheden har ikke redegjort herfor som politikker for samfundsansvar i årsrapporten, jf. ÅRL § 99a. På baggrund af beskrivelserne i ledelsesberetningen er det styrelsens vurdering, at virksomheden har politikker for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Dette gælder, selvom virksomhedens bestyrelse ikke formelt har godkendt et dokument, der beskriver virksomhedens politikker herfor. Virksomheden skal derfor redegøre herfor, herunder for politikker, handlinger, resultater mv., jf. ÅRL § 99a, stk. 2, og for de væsentligste risici, jf. ÅRL § 99 a, stk. 3, nr. 2.

Ad b)

Virksomheden har oplyst og beskrevet politikker for områderne ”Miljø og klima” samt ”Arbejdsmiljø og medarbejdere”. Det er styrelsens vurdering, at virksomheden, bortset fra beskrivelsen af sygefraværet, ikke har beskrevet de resultater, som arbejdet med samfundsansvar har medført, og virksomhedens fremtidige forventninger til arbejdet med samfundsansvar, jf. ÅRL § 99a, stk. 2 nr. 4.

Ad c)

Virksomheden har i årsrapporten oplyst, at der anvendes måltal for alle aktiviteter, herunder APV, sygefravær, genbrug af materialer samt CO2 neutralitet, men har i redegørelsen for samfundsansvar alene kvantificeret sygefraværet.

En virksomhed kan frit vælge, om den vil udarbejde og anvende nøgleresultatindikatorer, men hvis de anvendes, så skal der oplyses herom, jf. ÅRL § 99 a, stk. 3, nr. 3. Da virksomheden har oplyst, at der anvendes måltal mv., jf. ovenfor, så skal der oplyses herom, jf. ÅRL § 99 a, stk. 3, nr. 3. Endvidere skal metoderne til indregning og måling af nøgleresultatindikatorerne beskrives, jf. ÅRL § 53, stk. 1.

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

I de seneste fire årsrapporter har virksomheden oplyst, at måltallet for antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer er 25% indenfor en 4-årig periode. Målet er ikke opfyldt.

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden mangler at medtage en forklaring på, hvorfor måltallet ikke blev nået i perioden, jf. ÅRL § 99 b, stk. 1. Endvidere er det styrelsen vurdering, at når virksomheden hvert år oplyser den samme frist for at opnå måltallet og udskyder fristen hvert år med et år, er der tale om en ændring, som skal omtales.

Specifikation af omsætningen i henhold til IFRS 8

Virksomheden har i noterne til koncernregnskabet oplyst omsætningen fordelt på regionerne ”Norden”, ”Export til EU ex Norden” og ”Export til lande uden for EU”.

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden skal oplyse om størrelsen af omsætningen i Danmark og til samtlige fremmede lande, hvis omsætningen til disse andre lande er væsentlig, jf. IFRS 8, afsnit 33. Det er således ikke nok at oplyse om omsætningens fordeling på regioner.

Oplysninger om følsomheder overfor valutakursrisici

Virksomheden har i noterne oplyst, at den primært er eksponeret overfor udsving i kursen på svenske kroner, og at valutarisici primært afdækkes ved, at indtægter og udgifter afholdes i samme valuta.

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden, jf. IFRS 7, afsnit 40, skal udarbejde en følsomhedsanalyse, som belyser påvirkningen fra sandsynlige valutakursændringer på resultat og egenkapital. Endvidere skal oplyses om de metoder og forudsætninger, som virksomheden har anvendt ved udarbejdelsen af følsomhedsanalysen. Det er således ikke nok at beskrive hvordan valutarisici søges afdækket.

Oplysninger om før skat tilbagediskonteringssatser benyttet i værdiforringelsestests

Virksomheden har oplyst størrelsen af diskonteringssatser anvendt til værdiforringelsestest efter skat. Det er styrelsens vurdering, at virksomheden skal oplyse størrelsen af tilbagediskonteringssatser før skat, jf. IAS 36, afsnit 55 og afsnit 134, litra d, punkt v.

Øvrige forhold

Styrelsen konstaterede endvidere, at virksomheden har benævnt immaterielle aktiver for ”Driftsmateriel” og ”materielle anlægsaktiver under opførelse”, hvilket er fejlbenævnelser, og at betegnelsen ”Kapitalinteresser” var anvendt om kapitalandele i associerede virksomheder, hvilket også var en fejlbenævnelse, idet begrebet ”kapitalinteresser” ikke anvendes under IFRS.

Endelig konstaterede styrelsen, at virksomheden i noterne havde anført, at dagsværdien af virksomhedens gældsforpligtelser var den samme som den bogførte værdi, selvom nogle af gældsposterne var fastforrentede. Virksomheden skulle derfor opgøre og oplyse dagsværdi for disse poster, jf. IFRS 7, afsnit 25.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('