Insight

Review - Formål, omfang, ansvarsfordeling mv. 

Pr. 12. juni 2024

Indledning

Formålet med dette dokument er at beskrive opgavens formål, omfang og udførelse samt ansvarsfordelingen mellem virksomhedens ledelse (”Ledelsen”) og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (”Deloitte”, ”revisor” eller ”vi”) i forbindelse med følgende opgaver: 

 • Review (afsnit 1-9)
 • Assistanceopgaver i forbindelse med virksomhedens årsafslutning (afsnit 10)

Ved uoverensstemmelse mellem dette dokument og aftalebrevet gælder aftalebrevet forud for dette dokument.

Når vi i dette dokument henviser til ”årsregnskabet”, gælder tilsvarende bestemmelser for ”koncernregnskabet”, såfremt der er tale om et review af en koncern.

Ved review af et perioderegnskab eller en mellembalance anvendes beskrivelsen nedenfor med de tilpasninger, der følger af forskelle mellem krav til årsregnskabet og perioderegnskabet/mellembalancen.

1 Reviewets formål 

Reviewets formål er at styrke årsregnskabets troværdighed. Som revisor vurderer vi, om årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder.

Reviewet udføres i overensstemmelse med standarden om review og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. 

Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review efter denne standard er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal.

Vi skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt af årsregnskabsloven, der er tilstrækkelig til, at vi kan identificere områder i årsregnskabet, hvor der sandsynligvis kan opstå væsentlig fejlinformation, og derigennem tilvejebringe et grundlag for at udforme handlinger, der retter sig mod disse områder. Et review sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsregnskabet.

Vi vil ikke udføre revision efter de internationale revisionsstandarder, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Vores review giver derfor mindre sikkerhed end en revision med høj grad af sikkerhed.

2 Ansvarsfordeling

Et review bygger ifølge lovgivningen på følgende fordeling af ansvar for årsrapporten mellem Ledelsen og revisor:

2.1 Ledelsens ansvar

Det er den daglige ledelses ansvar, at virksomhedens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde, herunder f.eks. ved at etablere et pålideligt internt kontrolsystem.

Det er den øverste ledelses ansvar, at virksomhedens bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde, og at det nødvendige grundlag for reviewet er til stede.

Det er den øverste ledelses ansvar, at det gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registrerings- og kontrolsystemer sikres, at tilsigtede og utilsigtede fejl så vidt muligt forebygges samt opdages og korrigeres. Ledelsen skal ifølge bogføringsloven udarbejde en efter virksomhedens art og størrelse afpasset beskrivelse af disse forretningsgange og registreringssystemer.

Den øverste og daglige ledelse har endvidere ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport, der opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder.

Det er også Ledelsens ansvar at give revisor:

 • adgang til al information, som Ledelsen er bekendt med, er relevant for udarbejdelsen af regnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold,
 • yderligere information, som revisor måtte anmode Ledelsen om til reviewets formål, og
 • ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som, revisor fastslår, er nødvendigt at indhente bevis fra.

2.2 Revisors ansvar

Det er revisors ansvar at vurdere, om det udarbejdede årsregnskab opfylder gældende lovgivning, vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder, og herunder at vurdere den anvendte regnskabspraksis og de af Ledelsen afgivne oplysninger og udøvede regnskabsmæssige skøn. Det er også vores ansvar at vurdere, om årsregnskabet indeholder væsentlige fejl, og om informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ifølge revisorloven er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af erklæringer, der kræves ifølge lovgivningen, eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug. Dette indebærer, at vi i forbindelse med erklæringsafgivelsen også skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end virksomhedens kapitalejere.

3 Reviewets omfang

Reviewet vil blive udført på grundlag af vores forståelse af virksomheden og dens omgivelser, således at hovedvægten lægges på de poster og oplysninger i årsregnskabet samt de dele af virksomhedens regnskabs- og rapporteringssystemer, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. 

Som grundlag for vores review vil vi indhente informationer om bl.a. følgende forhold vedrørende virksomheden:

 • Branche, relevant lovgivning og andre eksterne forhold
 • Aktiviteter og anvendt regnskabspraksis
 • Mål, strategier og tilhørende forretningsrisici
 • Regnskabssystemer og bogføring.

Som en del af vores forståelse af virksomheden, vi vil endvidere overveje modenheden af virksomhedens styrings- og ledelsesstruktur vedrørende daglig ledelse og tilsyn med virksomhedens bogføring og regnskabssystemer under hensyntagen til virksomhedens størrelse, kompleksitet og ”tonen” på ledelsesplan samt kontrolmiljø. 

Reviewet omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner. På baggrund af vores forståelse af virksomheden og dens omgivelser planlægger vi, hvilke handlinger der vil være tilstrækkelige, for at vi kan udtale os om regnskabets retvisende billede. 

Væsentlige fejl i årsregnskabet kan skyldes både utilsigtede og tilsigtede handlinger eller undladelser. Muligheden for at hindre væsentlige fejl, herunder besvigelser og uregelmæssigheder, beror først og fremmest på, om Ledelsen ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange har sikret en betryggende intern kontrol.

Under reviewet vil vi med den fornødne professionelle skepsis have opmærksomheden henledt på forhold, der kan indikere besvigelser og andre uregelmæssigheder. Vi vil i forbindelse med planlægningen af reviewet indhente den daglige ledelses:

 • Vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser
 • Vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, den har indført for at imødegå sådanne risici
 • Kendskab til eventuelle konstaterede besvigelser eller igangværende undersøgelser heraf.

Vi skal herudover spørge virksomhedens øverste ledelse om:

 • Hvordan den udøver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat for at identificere og reagere på risikoen for besvigelser i virksomheden, og de interne kontroller, den daglige ledelse har implementeret for at forebygge disse risici
 • Kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser, der påvirker virksomheden.

Herudover skal vi under udførelsen af analytiske handlinger overveje, hvorvidt data fra virksomhedens regnskabssystem og bogføring er fyldestgørende til brug for udførelsen af de analytiske handlinger.

Under udførelsen af reviewet vil vi endvidere vurdere, om det er relevant at foretage specifikke handlinger, der er rettet imod Ledelsens mulighed for at tilsidesætte etablerede interne kontroller, herunder udvælge posteringer og reguleringer, der er foretaget som led i udarbejdelsen af årsregnskabet.

Fejl i årsregnskabet, der er en følge af besvigelser og/eller uregelmæssigheder, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under reviewet, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Hvis vi konstaterer forhold, der giver formodning herom, vil vi efter nærmere aftale med Ledelsen foretage yderligere undersøgelser for at få af- eller bekræftet formodningens rigtighed.

4 Virksomhedens grundlag for reviewet

Ledelsen er ansvarlig for at sikre, at der er et bogføringsgrundlag, som kan danne grundlag for opstilling af virksomhedens årsrapport, jf. nærmere herom under afsnit 2.1. Som et led heri skal ledelsen sikre, at der foretages en gennemgang af drifts- og balancekonti for korrekt kontering og periodisering samt udarbejder afstemninger, specifikationer, analyser mv.

Ledelsen sikrer herefter at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder. Parterne kan aftale, at Deloitte assisterer Ledelsen med udarbejdelse af udkast til årsrapporten.

Vi vil forud for reviewet sende en særskilt arbejdsplan med en oversigt over den dokumentation, herunder f.eks. afstemninger og analyser mv., som virksomheden skal udarbejde til brug for reviewet. Den i arbejdsplanen angivne nødvendige dokumentation skal være gennemgået og godkendt af den ansvarlige for virksomhedens regnskabsafslutning, før dokumentationen stilles til Deloittes disposition.

Får vi ved planlægningen eller gennemførelsen af reviewet behov for yderligere dokumentation, vil vi også bede virksomheden om at være behjælpelige med at udarbejde dette dokumentationsmateriale.

Vi vil sammen med Ledelsen aftale den tidsmæssige placering af vores review.

5 Udførelsen af reviewet

Reviewet er ikke afsluttet, før Ledelsen har taget endelig stilling til årsrapporten, og vi har forsynet årsregnskabet med en erklæring om review.

Omfanget af vores forespørgsler, analyser og evt. øvrige arbejde fastlægges ud fra vores samlede vurdering af væsentlighed og risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder indhentelse af tilstrækkeligt bevis for: 

 • at aktiverne er til stede, tilhører virksomheden og er indregnet og målt forsvarligt
 • at gældsforpligtelser og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der påhviler virksomheden, er indregnet og målt forsvarligt
 • at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsregnskabet
 • at Ledelsens forudsætninger for at opgøre regnskabsmæssige skøn (inkl. dagsværdier) på væsentlige regnskabsposter i årsregnskabet er rimelige, og at beregningen af skøn/dagsværdierne på grundlag af disse forudsætninger er korrekt.

Når vi baserer vores review på information udarbejdet af virksomheden, vurderer vi behovet for at udføre handlinger med henblik på at kunne fastslå, om den modtagne information er nøjagtig og fuldstændig.

Hvis vi i forbindelse med vores forespørgsler og analyser bliver bekendt med væsentlige begivenheder, der indtræffer mellem balancedagen og datoen for erklæringen om review, skal vi undersøge, om disse er korrekt medtaget i årsregnskabet.

Hvis vi under reviewet konstaterer fejl i årsregnskabet, skal vi meddele Ledelsen disse, ligesom vi skal bede Ledelsen om at korrigere de fundne fejl. Ledelsen skal udtale sig om, hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som er konstateret under reviewet, enkeltvis og sammenlagt vurderes at være uvæsentlige for årsregnskabet som helhed.

Med baggrund i Ledelsens vurdering aflægges årsregnskabet sædvanligvis med fortsat drift for øje. Ledelsens vurdering kræver stillingtagen til alle tilgængelige oplysninger om virksomhedens forventede udvikling, herunder især forventet likviditetsudvikling. Vi tager som led i reviewet stilling til Ledelsens vurdering.

I forbindelse med review af årsregnskabet vil vi bede den daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for områder, som er særligt vanskelige under reviewet. Dette kan omfatte oplysninger om relevansen og rimeligheden af forudsætninger for opgjorte regnskabsmæssige skøn (inkl. dagsværdier), eventualforpligtelser i form af pantsætninger, garantistillelser, retssager og besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, miljøforhold, begivenheder efter balancedagen samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.

Som revisor foretager vi en helhedsvurdering af årsregnskabet, herunder om oplysningerne i noterne giver tilstrækkelig supplerende information til, at virksomhedens økonomiske udvikling og finansielle stilling kan bedømmes på grundlag af årsregnskabet.

Vores review omfatter ikke ledelsesberetningen. Lovgivningen kræver imidlertid, at vi gennemlæser ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejer, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået i forbindelse med vores review eller på anden måde indeholder væsentlig fejlinformation. Gennemlæsningen vil også omfatte en vurdering af, om ledelsesberetningen indeholder de i henhold til årsregnskabsloven krævede oplysninger.

6 Revisors rapportering

6.1 Erklæringen om review

Som afslutning på reviewet vil vi forsyne årsregnskabet med en erklæring om review. Når der er tale om en erklæring uden modifikationer, er denne udtryk for:

 • at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder.
 • at vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret.

Erklæringen om review vil derudover indeholde vores udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved reviewet eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

6.2 Rapportering til Ledelsen

I forbindelse med afslutningen af reviewet vil vi afgive en særskilt rapportering til virksomhedens øverste ledelse, hvori vi i hovedtræk vil redegøre for væsentlige regnskabsmæssige forhold samt vores udførte review og konklusionerne herpå. Vi vil heri også informere den øverste ledelse om eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som den daglige ledelse har vurderet som uvæsentlige for årsregnskabet, som den daglige ledelse har vurderet som uvæsentlige for årsregnskabet som helhed. 

Revisors uafhængighed er én af de grundlæggende forudsætninger for en troværdig erklæring og derfor genstand for en detaljeret regulering. Deloitte er som statsautoriseret revisionsvirksomhed pålagt at iagttage en række procedurer i forbindelse med accept og styring af vores erklæringsopgaver, som skal sikre vores uafhængighed. I det tilfælde at vi overtræder uafhængighedsreglerne under vores opgaveløsning, er vi forpligtet til at drøfte konsekvenser heraf med Ledelsen, herunder redegøre for årsagen til overtrædelsen og iværksatte tiltag, som skal hindre fremtidige overtrædelser. Resultatet af disse drøftelser vil fremgå af vores rapportering til virksomhedens øverste ledelse.

Hvis vi i forbindelse med reviewet konstaterer svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder i virksomhedens regnskabs- og registreringssystemer, virksomhedens interne kontroller eller i øvrige forretningsgange mv., vil dette blive meddelt virksomhedens daglige ledelse. Er der tale om væsentlige mangler, eller finder vi det i øvrigt påkrævet, vil forholdet også blive indført i rapporteringen til den øverste ledelse. Vi skal for en ordens skyld bemærke, at reviewet af årsregnskabet ikke er tilrettelagt med henblik på at afdække samtlige svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder, der måtte forekomme i virksomhedens regnskabs- og registreringssystemer mv.

6.3 Underretning til Ledelsen og evt. myndigheder

Vi er som revisorer underlagt lovbestemt tavshedspligt, og dette indebærer, at vi ikke må videregive fortrolige oplysninger, som vi får kendskab til i forbindelse med reviewet. Denne tavshedspligt omfatter dog ikke oplysninger, som kræves efter gældende lov, domstols- eller voldgiftsafgørelse eller af tilsynsmyndigheder, eller hvor det med rette anses for nødvendigt for at kunne beskytte egne lovlige interesser.

Vi er ifølge revisorlovgivningen forpligtet til at underrette hvert medlem af Ledelsen, hvis vi under reviewet bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af Ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv. Underretning skal ske, hvis vi har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, ligesom underretningen indføres i vores rapportering til den øverste ledelse. Har Ledelsen ikke senest 14 dage herefter dokumenteret, at der er taget de fornødne skridt til at standse igangværende kriminalitet og til at rette op på de skader, den begåede kriminalitet har forårsaget, er vi forpligtet til straks at underrette Hvidvasksekretariatet. Ovennævnte underretningspligt til den øverste ledelse finder dog ikke anvendelse, hvis den formodede økonomiske forbrydelse er omfattet af hvidvaskloven.

I henhold til hvidvasklovgivningen skal vi foretage omgående underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis vi får viden eller mistanke om eller får rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Underretning skal ske så snart, der er en mistanke, der ikke kan afkræftes. Vi er forpligtet til at hemmeligholde underretninger foretaget til Hvidvasksekretariatet.

For virksomheder omfattet af selskabsloven gælder det endvidere i henhold til hvidvasklovgivningen, at vi tillige skal foretage underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis vi bliver opmærksomme på et ulovligt kapitalejerlån i henhold til reglerne i selskabsloven. Dette uanset størrelsen af det ulovlige kapitalejerlån, og uanset om lånet efterfølgende er tilbagebetalt eller skattemæssigt berigtiget.

Tilsvarende er vi forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis vi konstaterer et brud på kontantforbuddet i hvidvaskloven.

7 Revisors dokumentationsmateriale

Deloitte har ejendomsretten til arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder både elektroniske og fysiske arbejdspapirer, der tilvejebringes som led i reviewet. I henhold til Deloittes interne retningslinjer skal vi opbevare dokumentationen i 10 år, hvorefter dokumentationen skal makuleres eller slettes, medmindre vi anser dokumentationen for fortsat at være af betydning for vores review.

Findes det hensigtsmæssigt at udlevere dokumentation til virksomheden, sker dette, under forudsætning af at virksomheden alene anvender dokumentationen til eget brug og ikke videregiver dette til tredjemand.

Vi påtager os intet ansvar for virksomhedens eventuelle egen anvendelse af den udleverede dokumentation, medmindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance med bearbejdning af dokumentationen og vores ansvar i forbindelse hermed.

8 Kvalitetssikring af reviewet

Ifølge revisorloven er vi underlagt regler om kvalitetskontrol, der udføres af Erhvervsstyrelsen. Dette medfører, at vores dokumentation for den udførte review kan blive udvalgt til kvalitetskontrol.

Kvalitetskontrollanterne fra Erhvervsstyrelsen er underlagt tavshedspligt.

9 Virksomhedens offentliggørelse af årsrapport mv.

Hvis virksomhedens årsrapport mv. ønskes offentliggjort i uddrag eller i en form, som afviger fra den, som vi har forsynet med erklæring om review, skal vi anbefale, at dette drøftes med os, idet årsregnskabsloven indeholder særlige regler herom, som virksomheden skal være opmærksom på. Henvendelse til Deloitte skal dog altid ske forud for offentliggørelse af årsrapporten på virksomhedens hjemmeside i en form, der er anderledes end det dokument, som vi har forsynet med en erklæring om review.

Virksomheden er forpligtet til at indhente vores forhåndsgodkendelse, før andre dokumenter, hvori vores firmanavn er indeholdt, måtte offentliggøres eller udleveres til tredjemand.

10 Assistanceopgaver

Hvis vi aftaler med den daglige ledelse, at vi assisterer virksomheden med rådgivnings- og assistanceopgaver, vil dette blive særskilt aftalt, og disse opgaver vil i udgangspunktet ikke være omfattet af dette dokument. 

Undtaget er dog nedenstående assistanceopgaver i forbindelse med virksomhedens årsafslutning, hvor vi nedenfor præciserer opgavernes formål og udførelse samt ansvarsfordelingen imellem Ledelsen og Deloitte.

Når vi udfører rådgivnings- og assistanceopgaver, vil vi for hver opgave endvidere vurdere, om vi opfylder uafhængighedsbestemmelserne i revisorloven.

10.1 Udkast til årsrapport

Det er Ledelsens ansvar, at virksomhedens bogføring sker efter lovgivningens regler herom, og at der hvert år udarbejdes en årsrapport. Vi vil på baggrund af den afstemte råbalance for virksomheden assistere med at udarbejde udkast til årsrapport, som vi derefter vil gennemgå med Ledelsen. Ansvaret for årsrapporten påhviler Ledelsen i virksomheden. Vi vil, forud for Ledelsens godkendelse af det af os udarbejdede udkast til årsrapport, indhente Ledelsens godkendelse af eventuelle efterposteringer, som vi identificerer og foreslår Ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af udkast til årsrapporten.

10.2 Elektronisk indsendelse til Erhvervsstyrelsen

Vi vil assistere Ledelsen med at indsende årsrapporten elektronisk til Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at der indsendes et PDF-dokument til Erhvervsstyrelsen med den generalforsamlingsgodkendte årsrapport og et XBRL-dokument, der indeholder informationerne i den generalforsamlingsgodkendte årsrapport i et digitalt format. Årsrapporten konverteres til XBRL-formatet baseret på en XBRL-taksonomi (skemaregnskab), der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling, skal Ledelsen levere den af generalforsamlingen godkendte og dirigenten underskrevne årsrapport til Deloitte. Hvis der i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen ændres i årsrapporten, herunder hvis størrelsen af udbyttet ændres, skal Ledelsen kontakte os.

Vi vil herefter danne det krævede XBRL-dokument samt sørge for indsendelse til Erhvervsstyrelsen. De indsendte dokumenter vil blive sendt til virksomheden til opbevaring som en del af virksomhedens regnskabsmateriale.

10.3 Udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst og indberetning af skatteblanketter til Skattestyrelsen

En opgave om assistance med opstilling af opgørelse af den skattepligtige indkomst er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed, og vi vil derfor ikke verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, vi har modtaget, eller på anden måde indhente bevis, der gør det muligt for os at udtrykke en revisions- eller reviewkonklusion. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion. 

Vi vil på grundlag af oplysninger, Ledelsen tilvejebringer, assistere med at udarbejde udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst baseret på vores kendskab til virksomheden og gældende skattelovgivning. Vi vil gennemgå det udarbejdede udkast med Ledelsen.

Ledelsen er ansvarlig for, at opgørelsen af den skattepligtige indkomst er i overensstemmelse med gældende skattelovgivning, herunder nøjagtigheden og fuldstændigheden af de registreringer, dokumenter, redegørelser og anden information, som bliver tilvejebragt til brug for vores udarbejdelse af udkast til opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ledelsen er endvidere ansvarlig for de nødvendige vurderinger i forbindelse med udarbejdelsen af opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Tilsvarende er Ledelsen ansvarlig for at udarbejde den nødvendige dokumentation til brug for udfyldelse og indsendelse af diverse skatteblanketter til Skattestyrelsen, herunder blanketter med oplysninger om kontrollerede transaktioner.

Indberetningen til Skattestyrelsen vil blive foretaget ved brug af digital signatur, ligesom vi også vil anvende digital signatur til at indhente oplysninger om virksomhedens skatteforhold hos Skattestyrelsen.

Vores assistance med udarbejdelse af udkast til opgørelse af den skattepligtige indkomst samt indberetning af diverse skatteblanketter til Skattestyrelsen omfatter ikke vurdering eller kontrol af opfyldelse af skattelovgivningens krav til indsendelse af transfer pricing-dokumentation. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('