Insight

Udkast til præcisering af IAS 37 - tabsgivende kontrakter

Omkostninger til opfyldelse af en kontrakt 

IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, som har til formål at præcisere, hvilke omkostninger en virksomhed skal medtage, når virksomheden skal vurdere, om en kontrakt er tabsgivende.

IASB udsendte i december 2018 et udkast til ændring af IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, som har til formål at præcisere, hvilke omkostninger en virksomhed skal medtage, når virksomheden skal vurdere, om en kontrakt er tabsgivende.

Hvis virksomheden er part i en aftale, der er tabsgivende for virksomheden, foreligger der som følge heraf en forpligtelse, der indregnes og måles som en hensat forpligtelse efter IAS 37. 

En kontrakt er tabsgivende, hvis de omkostninger, som skal afholdes for at opfylde kontrakten, overstiger de indtægter, virksomheden forventer at modtage. 

IASB foreslår, at det præciseres i IAS 37, at de omkostninger, som virksomheden skal medtage ved vurderingen af, om en aftale er tabsgivende, både er direkte omkostninger til fx materialer og en andel af andre omkostninger direkte forbundet med kontrakten, fx afskrivning på de anlægsaktiver, der anvendes til opfyldelse af kontrakten. Udkastet indeholder eksempler på sådanne omkostninger.

Ændringerne skal sikre, at standarden anvendes ensartet.  Ændringerne er bl.a. relevant for virksomheder inden for fremstillings-, bygge- og serviceindustrien, og kan medføre, at nogle virksomheder skal indregne omkostninger tidligere end efter den praksis, de anvender i dag. 

IASB har anmodet om kommentarer senest den 15. april 2019.

Læs mere i IFRS i Focus, december 2018

Læs udkastet på IASBs hjemmeside

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('