Om os

Alm. forretningsbetingelser - 12. februar 2024 - Danmark

1. Aftalen og parterne

1.1. De i aftalebrevet angivne vilkår og eventuelle senere skriftlige ændringer hertil i henhold til den i punkt 2.4 nævnte bestemmelse samt nærværende forretningsbetingelser udgør den samlede aftale (”Aftalen”) mellem kunden og Deloitte (det medlemsfirma i DTTL-netværket, der underskriver aftalen).

1.2. Parterne i Aftalen er Deloitte og kunden, og ingen af disse må transportere eller overdrage rettigheder eller pligter i medfør af Aftalen eller dele af denne til andre, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

1.3. Deloitte kan inddrage andre DTTL-medlemsfirmaer til at bistå med levering af ydelsen i medfør af Aftalen. Når et andet DTTL-medlemsfirma bistår Deloitte med at levere ydelsen, er Deloitte ansvarlig for denne i enhver henseende. Kundens kontraktforhold er alene til Deloitte, der i forhold til kunden har forpligtet sig til at levere den aftalte ydelse.

1.4. Ved indgåelse af Aftalen med Deloitte accepterer kunden, at der ved uenighed mellem Deloitte og kunden om den indgåede Aftale eller om ydelsen, som leveres i medfør af Aftalen, alene kan rejses krav eller indledes retslige skridt over for Deloitte – ikke over for andre DTTL-medlemsfirmaer. 

1.5. DTTL-netværket er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer og deres respektive tilknyttede virksomheder, forgængere, efterfølgere og repræsentanter samt alle disse enheders partnere, ledelse, medlemmer, ejere, directors, managers, medarbejdere, underleverandører og agenter, der driver virksomhed under navnene “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche Tohmatsu” eller andre dermed forbundne navne. Medlemsfirmaerne i netværket er selvstændige og uafhængige juridiske enheder og har ikke – bortset fra hvad der udtrykkeligt er anført – ansvar for hinandens handlinger eller udeladelser.

1.6. Ved uoverensstemmelse mellem vilkår angivet i aftalebrevet og nærværende forretningsbetingelser gælder aftalebrevet forud for forretningsbetingelserne.

1.7. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller egne forretningsbetingelser anses ikke som fravigelse af Aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Deloitte skriftligt har accepteret disse.

2. Opgavens afgrænsning og udførelse

2.1. Deloittes ydelse (i det følgende kaldet ”ydelsen”) er beskrevet i aftalebrevet.

2.2. Deloitte vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre kunden og Deloitte udtrykkeligt og skriftligt har aftalt et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer, som Deloitte har angivet, f.eks. i aftalebrevet, alene ansat skønsmæssigt.

2.3. Deloitte er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter, præsentationer eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er afleveret i endelig form til kunden.

2.4. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som Deloitte udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af Deloittes honorar samt tidsplanen.

3. Samarbejde

3.1. Parterne skal gensidigt holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opgavens udførelse.

3.2. Kunden skal udpege en kvalificeret person, som kan træffe alle beslutninger på ledelsesplan for så vidt angår Aftalen.

3.3. Kunden skal loyalt samarbejde med Deloitte om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at Deloitte får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse Deloitte om evt. forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for Deloittes løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.

4. Fortrolighed

4.1. Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.

4.2. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger, (i) som er offentligt kendt, (ii) som modtageren allerede er bekendt med, (iii) som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger, (iv) som er uafhængigt udviklet, (v) som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse eller (vi) hvor Deloitte efter gældende lovgivning, herunder lokal lovgivning vedrørende implementeringen af DAC6 eller tilsvarende, er pålagt obligatorisk rapportering af grænseoverskridende skattearrangementer.

4.3. Uanset den i punkt 4.1. nævnte bestemmelse er Deloitte berettiget til at videregive kundens fortrolige oplysninger og materiale til den eller de DTTL-medlemsfirmaer og andre relevante tredjeparter, som bistår med levering af ydelsen, eller i den udstrækning dette er nødvendigt for at varetage kundens interesser.

4.4. Hverken kunden eller Deloitte må offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående, skriftlige samtykke.

4.5. Efter ydelsens levering har Deloitte ret til loyalt at henvise til kunden og opgaven ved brug af kundens navn og logo i forbindelse med f.eks. afgivelse af tilbud, præsentationer eller undervisning, medmindre kunden udtrykkeligt forbyder dette.

4.6. Deloitte må opbevare kopier af dokumenter og filer, som er modtaget af kunden i forbindelse med levering af ydelserne, med henblik på at overholde faglige og etiske standarder og interne retningslinjer for opbevaring af materiale, under iagttagelse af fortrolighedspligten i dette afsnit 4. Dokumenter og filer, som opbevares af Deloitte efter fuldførelsen af ydelserne (herunder dokumenter, der retmæssigt tilhører kunden), er Deloitte berettiget til løbende at destruere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende DTTL-medlemsfirmaers politikker herfor.

5. Persondata

5.1. Nærværende punkt 5 finder ikke anvendelse, når Deloitte er databehandler for kunden, i hvilke tilfælde der indgås en særskilt databehandleraftale.

5.2. Deloitte respekterer sine kunders forventninger om person-databeskyttelse og fortrolighed. Deloitte indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og særlovgivning, herunder revisorloven.

5.3. Deloitte anvender databehandlere til at opbevare og behandle persondata, der er modtaget fra kunden eller dennes repræsentant eller fra andre DTTL-medlemsfirmaer eller andre kilder, ligesom Deloitte videregiver persondata til andre DTTL-medlemsfirmaer og andre relevante tredjeparter, som bistår med levering af ydelsen, eller i den udstrækning dette er nødvendigt for at varetage kundens interesser og/eller levere den aftalte ydelse. 

5.4. I det omfang Deloitte modtager persondata fra kunden om tredjemand, er det kundens ansvar at sikre sig, at kunden har ret til at videregive sådanne persondata til Deloitte.

5.5. Deloitte har udarbejdet en privatlivspolitik om behandling af persondata, som Deloitte ikke har nogen individuel kontakt med, herunder kundens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl. Deloittes privatlivspolitik findes på www.deloitte.dk. Det er op til kunden at informere dennes medarbejdere, kunder m.fl. om Deloittes privatlivspolitik.

6. Elektronisk kommunikation

6.1. Medmindre andet fremgår af Aftalen, er begge parter indforstået med anvendelse af elektronisk kommunikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører Aftalen.

6.2. Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet) eller kommer til uvedkommendes kendskab.

6.3. Elektroniske meddelelser er sårbare over for computervirus. Hver part er ansvarlig for at beskytte sine egne systemer og interesser.  Deloitte er ikke ansvarlig over for kunden for evt. tab eller skade, som måtte opstå som følge af Deloittes brug af internettet, kundens netværk, programmer, elektroniske data eller andre systemer.

7. Interessekonflikt

7.1. Det er Deloittes praksis at kontrollere, om der foreligger interessekonflikter, før Deloitte påtager sig en opgave. Deloitte leverer mange forskellige professionelle ydelser til kunder, og Deloitte kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en konflikt med kundens interesser, straks afdækkes, men Deloitte vil dog bestræbe sig derpå.

7.2. Deloitte henstiller til, at kunden, hvis denne er eller bliver opmærksom på mulige interessekonflikter, som kan påvirke opgaven, straks giver Deloitte meddelelse herom.

7.3. Hvis en potentiel eller aktuel konflikt er identificeret, og Deloitte vurderer, at kundens interesse kan varetages tilstrækkeligt sikkert ved iværksættelse af relevante procedurer, vil Deloitte drøfte og aftale sådanne procedurer med kunden.

8. Honorarer, udgifter og betalingsbetingelser

8.1. Deloittes honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftalebrevet.

8.2. Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale med kunden om beregning af honorar, beregnes det på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført opgaven.

8.3. Deloittes angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Deloitte berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som Deloitte skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter Aftalens indgåelse, at (a) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret, eller at (b) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og at disse omstændigheder i (a) og (b) kan tilskrives kunden. I tilfælde af udvidelse eller indskrænkning af den aftalte ydelse henvises til punkt 2.4. i disse betingelser.

8.4. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, indkvartering, leveomkostninger, publika­tioner, data mv. skal betales af kunden ud over honoraret. Honorar til eksterne rådgivere og specialister, der engageres af kunden, betales direkte af denne og er Deloitte uvedkommende.

8.5. Honorar til underleverandører, som er engageret af Deloitte, udgør ikke en del af Deloittes honorar, men faktureres kunden som almindeligt udlæg.

8.6. Betalingsbetingelserne er netto kontant fra fakturadato. Ved betaling efter 14 dage beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

9. Rettigheder

9.1. Hver part bevarer sine rettigheder, som bestod før påbegyndelse af opgaven, uanset at disse rettigheder indgår i ydelsen, og ingen part opnår nogen rettighed til den anden parts rettigheder, der bestod forud for Aftalen.

9.2. Deloitte har ejendomsretten til enhver form for immaterielle rettigheder, produkter og materiale, der fremkommer som led i frembringelsen af ydelsen.

9.3. Kunden har ret til at anvende ydelsen, der leveres i medfør af Aftalen, internt i sin organisation. Brugsretten omfatter dog ikke eventuelle modeller og metoder eller lignende, som er anvendt i forbindelse med ydelsens udførelse, og som tilhører Deloitte.

9.4. Ydelsen, som Deloitte har leveret til kunden, må ikke videregives til tredjemand. Ydelsen må alene anvendes til eget brug og til det formål, der er angivet i aftalebrevet, medmindre Deloitte skriftligt har givet samtykke til andet, eller hvis dansk lovgivning eller retslig afgørelse pålægger/giver kunden ret til en sådan videregivelse.

9.5. Deloitte påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser i tilfælde af, at ydelsen bruges til andet formål end det i aftalebrevet anførte.

10. Misligholdelse

10.1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

10.2. Misligholder kunden sine betalingsfor-pligtelser, er Deloitte berettiget til at ophæve Aftalen.

10.3. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

10.4. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 11 om ansvarsbegrænsning.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1. Deloitte er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Aftales begrænsninger af det samlede erstatningsansvar, fremgår dette af aftalebrevet. 

11.2. Deloitte er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

11.3. Deloitte kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Deloitte.

11.4. I forbindelse med formuleringen af en eventuel anbefaling, konklusion, rapport, præsentation eller andet produkt, som en del af ydelsen, er Deloitte berettiget til mundtligt at drøfte ideer med kunden eller at forevise kunden udkast til sådanne produkter. Deloitte kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af færdiggjorte produkter.

11.5. Deloitte påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Deloitte leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Deloittes forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Deloitte med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Deloitte som følge af kundens misligholdelse af Aftalen.

11.6. Begrænsninger i ansvaret i medfør af Aftalen gælder i forhold til alle DTTL-medlemsfirmaer, som var de direkte parter i Aftalen.

11.7. Ved revisions-, review- eller attestationsopgaver, der er underlagt regler eller professionelle standarder fra det amerikanske revisortilsyn, US Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), og/eller det amerikanske børstilsyn, US Securities and Exchange Commission (SEC), finder eventuelle bestemmelser, der medfører en begrænsning i Deloittes ansvar, ikke anvendelse.

12. Ophør af Aftalen

12.1. Hvis ydelsen er en revisionsopgave, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

12.2. Medmindre andet er aftalt, jf. dog pkt. 12.1, kan begge parter opsige Aftalen med et varsel på én måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt.

12.3. Uanset hvad der måtte følge andetsteds i Aftalen, er Deloitte berettiget til skriftligt at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Deloitte vurderer, at Deloittes hele eller delvise opfyldelse af Aftalen som følge af lov, gældende ret eller omstændighederne (herunder, men ikke begrænset til, ændringer i kundens ejerskab eller kontrol) vil være ulovlig eller i strid med regler om uafhængighed, som Deloitte er underlagt.

12.4. Ved kundens opsigelse af Aftalen skal kunden betale Deloitte for de indtil opsigelsen leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt alle påløbne omkostninger og udlæg, ligesom kunden skal betale Deloitte rimelige omkostninger affødt af opsigelsen.

12.5. Medmindre Aftalen opsiges tidligere i overensstemmelse med ovennævnte, ophører den, når ydelsen er leveret.

12.6. Eventuelle bestemmelser i Aftalen, der enten udtrykkeligt eller i kraft af deres karakter rækker ud over tidspunktet for ophøret af Aftalen, skal, uanset hvad der er anført ovenfor, fortsat gælde efter ophør.

13. Force Majeure

13.1. Ingen af parterne er ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering som følge af omstændigheder eller årsager, som parterne ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, herunder, men ikke begrænset til, den anden parts handlinger eller undladelser eller manglende samarbejde (herunder, men ikke begrænset til, enheder eller personer under partens kontrol, eller en af disses respektive ledelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, andet personale og repræsentanter), brand eller anden ulykke, naturkatastrofe, epidemi, pandemi, strejke eller arbejdskonflikt, krig eller anden form for vold, eller en lov, kendelse, sanktion eller andre krav fra et offentligt organ eller myndighed.

14. Antikorruption

14.1 Deloitte er indforstået med, at kunden kan være underlagt lovgivning, der forbyder bestikkelse og/eller at tilbyde værdier til repræsentanter for det offentlige med det formål at påvirke den pågældende persons handlinger i relation til kunden. Deloitte kan være underlagt lignende love og adfærdskodekser og har sine egne interne politikker og procedurer, som forbyder ulovlig eller uetisk adfærd. I forbindelse med levering af Ydelserne vil Deloitte ikke tilbyde, give løfte om eller indrømme en anden person en finansiel eller anden form for fordel med det formål at foranledige en person til at handle uretmæssig eller til at belønne uretmæssig adfærd til gavn for kunden, som er i strid med gældende lovgivning.

15. Eksportkontrol- og Sanktionslove samt restriktioner

15.1. Hver part skal overholde alle gældende økonomiske, handels- og finansielle sanktioner, eksportkontrol- og importlove samt øvrig regulering, som parten måtte være underlagt (eller berørt af) ved levering og modtagelse af Ydelserne under denne Aftale. Hver Part garanterer, at Parten ikke (i) er omfattet af de til enhver tid gældende sanktioner fra EU, UK, UN eller US (“Sanktioner”), (ii) er direkte eller indirekte kontrolleret eller ejet mere end 25% af, eller (iii) modtager majoriteten af Partens indtægter fra en enhed eller et individ omfattet af Sanktioner. Hver part skal informere den anden part i tilfælde af ændringer i Partens forhold, som er reguleret af dette punkt 15.1.

15.2. Kunden garanterer, at: (i) ingen enhed eller individ omfattet af Sanktioner; og (ii) ingen enhed eller individ lokaliseret og/eller etableret i ethvert land, region eller annekteret område omfattet Sanktioner (“Sanktionerede Områder”), vil få adgang til, modtage, anvende, implementere og/eller drage fordel af ydelserne; og (iii) ingen ydelser, som klassificeres som forbudt eller som at være underlagt forbud i henhold til Sanktioner, vil blive leveret direkte eller indirekte til fordel for enheder eller individer, som er etableret med domicil, lokaliseret eller almindeligvis bosiddende i Sanktionerede Områder.

15.3. Såfremt en part væsentligt misligholder partens forpligtelser i henhold til dette punkt 15, er den anden part berettiget til at standse leveringen af Ydelserne (helt eller delvist) og/eller ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse herom til den misligholdende part.

16. Lovvalg og værneting

16.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('