Insight

Nye krav til registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 trådte nye regler i kraft om registrering af virksomheders reelle ejere. Som følge heraf skal en lang række virksomheder inden 1. december 2017 registrere deres ultimative, fysiske ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Folketinget har vedtaget en lov, der indfører et register over virksomheders ultimative, fysiske ejere – i loven betegnet ”reelle ejere”. Loven medfører, at mange virksomheder får pligt til indhente, registrere og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Reglerne skal medvirke til øget gennemsigtighed om det reelle ejerforhold bag forskellige selskabskonstruktioner.

Hvem er omfattet?
De nye regler gælder for:

 • Kapitalselskaber (A/S og ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Fonde (både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde)
 • Foreninger
 • Finansielle virksomheder
 • Kapitalforeninger
 • Investeringsforeninger
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Reglerne har dermed betydning for langt flere virksomhedstyper end dem, der i dag har pligt til at registrere deres legale ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Hvem er ikke omfattet?
Børsnoterede selskaber (dvs. selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked), personligt ejede virksomheder, filialer og frivillige foreninger er ikke omfattet af reglerne om registrering af reelle ejere.

Hvem er den ”reelle ejer”?
Den reelle ejer er den fysiske person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en ”tilstrækkelig del” af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler (eksempelvis via bestemmelser i en ejeraftale eller vedtægter). Der vil altid være tale om en fysisk person. Juridiske personer, såsom selskaber og fonde, kan således aldrig være reelle ejere.

Reglerne fastlægger ikke præcist, hvor stor en procentdel af kapitalandelene eller stemmerettighederne den fysiske person skal eje eller kontrollere, for at det udgør en ”tilstrækkelig del”. Men reglerne bygger på en antagelse om, at såfremt en fysisk person ejer eller kontrollerer mere end 25 procent af en virksomheds kapitalandele eller stemmerettigheder, så er vedkommende reel ejer af virksomheden.

Den reelle ejer skal altså ikke have ”bestemmende indflydelse” over virksomheden, hvilket som udgangspunkt er tilfældet ved ejerskab af eller kontrol med mere end 50 procent af stemmerettighederne. Der kan dermed være flere reelle ejere af en virksomhed.

Indirekte ejerskab via kapital og stemmer
Er virksomheden ejet af en anden virksomhed (eksempelvis via en holdingkonstruktion), så er det de bagvedliggende fysiske personer, som skal registreres som reelle ejere. Det gælder også, hvis den virksomhed, som skal registrere reelle ejere, er ejet af en udenlandsk virksomhed.

For at kunne vurdere, hvem der er den eller de reelle ejere i en virksomhed, er virksomheden nødt til at klarlægge hele ejerstrukturen (ejerkæden) bag virksomheden og i koncernen. Reglerne herom er komplekse og uddybes og illustreres under punkt 5.1.1 i vedhæftede vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

Har en fysisk person ejerskabet, og en anden har kontrollen, skal begge fysiske personer registreres som reelle ejere.

Undersøgelsespligt
Virksomheden har pligt til at foretage alle rimelige forsøg på at identificere sine reelle ejere og skal kunne dokumentere, hvad virksomheden har gjort for at få oplysninger om sine reelle ejere. Dette indebærer, at virksomheden skal gøre alt, hvad der rimeligvis kan forlanges, for at identificere sine reelle ejere.

Ingen reelle ejere
Hvis virksomheden ikke har, eller ikke kan identificere, nogen reelle ejere, skal medlemmerne af virksomhedens ledelse, forstået som direktionen, registreres som reelle ejere.

Børsnoterede selskaber anses pr. definition for ikke at have nogen reel ejer, og et selskab, der er 100% ejet af et børsnoteret selskab, skal derfor registrere selskabets egen ledelse, dvs. direktionen, som sin reelle ejer.

Registrering
Virksomheden skal registrere oplysninger om sine reelle ejere og information om, hvori det reelle ejerskab består, i Erhvervsstyrelsens IT-system hurtigst muligt; dvs. inden for få dage efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at en fysisk person er blevet reel ejer. Samme frist gælder, efter at der sker en ændring af de registrerede oplysninger. Oplysningerne i Erhvervsstyrelsens IT-system er offentligt tilgængelige.

Virksomheden skal mindst én gang årligt undersøge om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte og hurtigst muligt registrere eventuelle ændringer i oplysningerne om virksomhedens reelle ejere.

Hvem har ansvaret for registrering af reelle ejere?
Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og i den forbindelse kan undersøgelse af både vedtægter, ejeraftaler og pantsætningsaftaler være relevante at inddrage. Det er ligeledes virksomhedens ansvar at registrere de reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Virksomheden behøves dog ikke selv forestå selve den praktiske del af registreringen, der således kan uddelegeres til andre; eksempelvis til en professionel rådgiver så som Deloitte. Det er vigtigt at være opmærksom på, at deadline for seneste registrering af oplysninger om virksomhedens reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er 1. december 2017.

Opbevaring
Virksomheden skal opbevare dokumentation for identifikationen af de reelle ejere. Oplysningerne om de reelle ejere skal opbevares i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

Hvis det ikke har været muligt at identificere de reelle ejere, så skal det noteres, hvad virksomheden har foretaget sig, og hvorfor det ikke har været muligt at foretage yderligere. Disse oplysninger skal opbevares i 5 år efter identifikationsforsøget.

Spørgsmål og kontakt
For yderligere oplysninger om registrering af reelle ejere henvises til vedhæftede vejledning herom fra Erhvervsstyrelsen af 23. maj 2017.

For yderligere spørgsmål til ovenstående og for bistand ved registrering af reelle ejere kan du kontakte din lokale Deloitte-rådgiver.

Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres.
Fandt du dette nyttigt?