Løsninger

Offentlig-­privat samarbejde i transportsektoren

Hvordan vælges den mest hensigtsmæssige samarbejdsform?

En OPS-­model i infrastrukturprojekter kan bidrage med finansiering, der ellers ikke ville kunne findes. Men der findes også en række andre modeller.

Vi forventer, at der i de kommende år vil komme endnu større fokus på innovative og effektive offentlig-private samarbejder, der kan understøtte de historisk store investeringer i nye anlægsprojekter indenfor jernbane, letbane, metro og vej. Tendenserne peger mod øget fokus på vækst, innovation og udvikling af grønnere løsninger samt sikkerhed for, at besluttede projekter kan gennemføres med stor sandsynlighed for overholdelse af tidsplan og budgetter.

Et offentlig-­privat samarbejde (OPS) kan i nogle tilfælde være den rette model at anvende i et offentligt megaprojekt. En OPS-­model kan for eksempel bidrage med finansiering, der ellers ikke ville kunne findes, hvorved samfundsøkonomisk rentable projekter kan gennemføres. OPS-modeller forudsættes endvidere ofte at bibringe offentlige anlægsprojekter et innovativt element, der tilfører projektet en ekstra værdi. Endelig medfører anvendelse af en OPS­model, at projektet fra begyndelsen bliver meget velbeskrevet, både hvad angår anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase, så der i begge faser kan ske en nøjagtig fordeling af risici og ansvar mellem den offentlige og den private part.

Deloitte rådgiver offentlige myndigheder om OPS og den rette model herfor. Vi kan bistå med foranalyse af, om det er fordelagtigt for myndigheden at anvende en OPS-­model fremfor en mere traditionel anskaffelsesmodel som eksempelvis en ren anskaffelse eller et samlet udbud. Vores rådgivning fokuserer desuden på muliggørelse af den private viden og understøttelse af innovation og vækst via opstilling af funktionsbaserede krav til den udbudte ydelse. Dette samtidig med at den offentlige myndighed sikres en effektiv model for opfølgning på den leverede kvalitet.

Vi opstiller desuden finansielle modeller med henblik på at skabe den bedst mulige businesscase for både den private og den offentlige part, hvor den private parts mulighed for fleksibilitet og innovation balanceres overfor det offentliges behov for kontrol og sikkerhed. Her sikrer vi, at der bliver klare snitflader mellem den offentlige og den private parts rettigheder og pligter, og at der er tilvejebragt en samlet incitamentsstruktur og risikofordelingsmodel, der understøtter projektets målsætninger. Derudover sikrer vi, at også den private part forpligtes økonomisk i forhold til projektet, hvilket efter vores vurdering er en helt afgørende parameter for et succesfuldt samarbejde.


Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaring med offentlige megaprojekter.

Rikke Beckmann Danielsen

Rikke Beckmann Danielsen

Global Financial Advisory Leader | GPS

Rikke Beckmann Danielsen is a Denmark-based partner in Corporate Finance Advisory, leading her local Public Sector and Infrastructure team. Rikke is primarily focused on Financial Advisory work relate... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('